Konkurs „Mój pomysł na biznes w Hajnówce” - edycja 2022 - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Konkurs „Mój pomysł na biznes w Hajnówce” – edycja 2022

logo biznes w hajnówce v3

loga nagłowek

Konkurs „Mój pomysł na biznes w Hajnówce” jest organizowany przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach zadania pt. Organizacja konkursu na opracowanie biznesplanu pn. „Mój pomysł na biznes w Hajnówce” skierowanego do uczniów hajnowskich szkół średnich wraz ze wsparciem szkoleniowo-doradczym realizowanego w ramach projektu pn. „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 oraz budżetu państwa.

Okres realizacji

Projekt jest realizowany w okresie od października 2022 do grudnia 2022.

Cel projektu

Celem Konkursu jest promowanie przedsiębiorczości i przygotowanie uczniów szkół średnich w Mieście Hajnówka do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym, kształcenie postaw przedsiębiorczych oraz możliwość sprawdzenia i praktycznego zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie realizacji działań szkoleniowo-doradczych.

Uczestnicy konkursu

Konkurs skierowany jest do uczniów klas II i III hajnowskich szkół średnich.

Uczestnikiem konkursu może być osoba indywidualna lub zespół składający się z 2-4 uczniów.

Udział w Konkursie jest bezpłatnydobrowolny.

Warunki udziału

W okresie trwania Konkursu każdy uczestnik powinien przygotować Biznes Plan oparty o zasoby i potencjały lokalne.

Każdy uczestnik Konkursu ma prawo do zgłoszenia jednej pracy konkursowej.

Prezentowane prace powinny zostać złożone w formie pisemnej (krótki opis pomysłu na biznesplan) oraz w formie prezentacji multimedialnej, czy krótkiego filmiku.

Termin składania Biznes Planów upływa w dniu 5 grudnia 2022 r.

Kryteria oceny Biznes Planów

Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  1. Prezentacja pomysłu – poziom merytoryczny, estetyka, logiczny układ prezentacji i zastosowane formy i techniki przekazu – 30 pkt.
  2. Produkt/usługa – ocena oryginalności pomysłu wraz z uzasadnieniem zapotrzebowania na produkt lub usługę – 15 pkt.
  3. Analiza rynku i plan marketingowy – charakterystyka rynku (branży), obecnych i potencjalnych konkurentów, identyfikacja klienta i strategia marketingowa – 15 pkt.
  4. Opłacalność finansowa – ocena potencjału biznesowego, ocena relacji zakładanych kosztów do efektów wprowadzenia produktu lub usługi na rynek, źródła przychodów, szacowane koszty i planowany zysk – 20 pkt.
  5. Uwzględnienie wykorzystania potencjału regionu i lokalnych zasobów w planowanej działalności – 20 pkt.

W sumie każdy uczestnik może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

Nagrody

Organizator Konkursu przewidział wyróżnienie trzech autorów (uczestników indywidualnych lub zespołów uczestników) prac konkursowych oraz ufundowanie nagród:

  • I miejsce – nagroda o wartości 3.000,00 zł, oraz możliwość skorzystania ze wsparcia eksperckiego w ramach działającego w Hajnówce Centrum Wsparcia Biznesu z zakresu działań marketingowych, innowacyjnych form promocji, promocja w social mediach, autoprezentacja i skuteczna komunikacja. Dodatkową nagrodą przewidzianą za to miejsce jest test Thomas International – test badający predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej.
  • II miejsce – nagroda o wartości 2.000,00 zł;
  • III miejsce – nagroda o wartości 1.000,00 zł.
  • Organizator Konkursu przewidział nagrodę internautów – nagroda o wartości 1.000,00 zł. przyznana za największą liczbę głosów uzyskanych w głosowaniu internetowym.

Social media

facebook

Zapraszamy do obserwowania i polubienia profilu konkursu „Mój pomysł na biznes w Hajnówce” na Facebooku:

https://www.facebook.com/biznes.w.hajnowce

Biuro projektu

Biuro Konkursu mieści się w Hajnówce, przy ul. Wierobieja 30/18

Lokalizacja

Inne projekty