Zarządzanie projektami - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Zarządzanie projektami

Wiedza, doświadczenie, relacje.

Dział Zarządzania Projektami, do niedawna funkcjonujący pod nazwą Regionalna Instytucja Finansująca powstał w 2001  roku z myślą o wdrażaniu programów i projektów objętych dofinansowaniem z Unii Europejskiej na terenie województwa podlaskiego.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu realizowanych przez  Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie programów oraz w realizacji projektów dofinansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Duży zakres naszej działalności to także przeprowadzanie kontroli projektów dofinansowanych ze środków pomocowych.  Przekłada się to na naszą praktyczną wiedzę o zasadach realizacji inwestycji / projektów finansowanych ze środków unijnych. Dzięki współpracy zarówno z przedsiębiorcami chcącymi pozyskać dofinansowanie, jak również z instytucjami przydzielającymi te środki – procedury od wnioskowania, poprzez zawarcie umowy, realizację projektu, jego rozliczanie i kontrolę są nam bardzo dobrze znane. Możliwość dwutorowego spojrzenia na projekt, potrzeby i wymagania: z punktu widzenia beneficjenta, a także instytucji rozdysponowującej środki unijne, zdecydowanie wyróżnia nas na rynku. Wiemy jak prawidłowo wnioskować, jak  rozliczać projekty oraz co jest weryfikowane na etapie kontroli.

Co zrobiliśmy dla naszych klientów w perspektywie finansowej 2014-2020?

  • Zrealizowaliśmy 3 autorskie projekty grantowe
  • Jako operator środków unijnych – funduszu grantów, wsparliśmy 312 projektów (156 mikroprzedsiębiorstw, 95 małych przedsiębiorstw, 61 średnich przedsiębiorstw), o łącznej wartości 36,43 mln zł (wartość dofinansowania 24,12 mln zł)
  • Dzięki zrealizowanym umowom o powierzenie grantu dokonano 53 zgłoszeń do Urzędu Patentowego (w tym 33 patentów na wynalazek, 8 wzorów przemysłowych i 12 wzorów użytkowych)
  • Realizacja projektu w okresie COVID-19 przyczyniła się do wsparcia 95 przedsiębiorstw, w których zatrudnionych jest blisko 1300 osób

Uzyskaj pomoc naszych ekspertów

Nie wiesz jak pozyskać środki finansowe z UE? Uzyskałeś dotacje, ale nie wiesz jak rozliczyć się z projektu? Masz wątpliwości co do prawidłowości realizacji projektu?  Skontaktuj się z nami.

Dyrektor RIF

Ewa Kozłowska

Specjalista ds. projektów

Joanna Adamczuk

Specjalista ds. projektów

Agnieszka Grygoruk

Specjalista ds. projektów

Anna Jabłońska

Specjalista ds. projektów

Tomasz Sacharczuk

Krótka historia

  • Wprowadziliśmy naszych podlaskich przedsiębiorców w świat dotacji poprzez wdrożenie przedakcesyjnych funduszy Phare już od 2001 roku
  • W latach 2002 – 2006 administrowaliśmy 20 programami operacyjnymi w ramach kolejnych edycji programu PHARE (PHARE 2000, 2001, 2002 oraz 2003). W ciągu tych czterech edycji programu Phare podlascy przedsiębiorcy złożyli do PFRR blisko 1600 wniosków o dotacje. Efektem była realizacja i dofinansowanie 726 projektów. Łączna wartość dofinansowania wyniosła 11 mln euro, a wartość zrealizowanych projektów przekroczyła 38 mln euro.
  • Wdrażaliśmy także sektorowe – krajowe programy dotacji w ramach programów Phare (bez zarządzania funduszem dotacji), czego efektem było 130 umów o wartości ponad euro.
  • W okresie programowania 2004-2006 wdrażaliśmy Sektorowy Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP) i nadzorowaliśmy realizację projektów w ramach działań doradczych i inwestycyjnych (Działania 2.1, 2.3 i 2.2.1). W ramach tych programów przyjęliśmy 1029 wniosków o dofinansowanie, w wyniku czego zawarto i rozliczono łącznie 179 umów o wartości ponad 110mln zł.
  • W okresie programowania 2007-2013 RIF podlaska, realizowała działania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). PFRR przyjmowała wnioski o dofinansowanie w ramach Działań: 4.4, 6.1, 8.1 i 8.2 POIG (w pozostałych obsługiwanych przez RIF działaniach wnioski o dofinansowanie były bezpośrednio składane w PARP). Do RIF wpłynęło 711 aplikacji. Łącznie obsługiwaliśmy 273 umowy o dofinansowanie o łącznej wartości dofinansowania blisko 526 mln zł w ramach wszystkich Działań będących w gestii PFRR.