Zarządzanie projektami - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Zarządzanie projektami

Wiedza, doświadczenie, relacje.

Dział Zarządzania Projektami, do niedawna funkcjonujący pod nazwą Regionalna Instytucja Finansująca powstał w 2001  roku z myślą o wdrażaniu programów i projektów objętych dofinansowaniem z Unii Europejskiej na terenie województwa podlaskiego.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu realizowanych przez  Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie programów oraz w realizacji projektów dofinansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Duży zakres naszej działalności to także przeprowadzanie kontroli projektów dofinansowanych ze środków pomocowych.  Przekłada się to na naszą praktyczną wiedzę o zasadach realizacji inwestycji / projektów finansowanych ze środków unijnych. Dzięki współpracy zarówno z przedsiębiorcami chcącymi pozyskać dofinansowanie, jak również z instytucjami przydzielającymi te środki – procedury od wnioskowania, poprzez zawarcie umowy, realizację projektu, jego rozliczanie i kontrolę są nam bardzo dobrze znane. Możliwość dwutorowego spojrzenia na projekt, potrzeby i wymagania: z punktu widzenia beneficjenta, a także instytucji rozdysponowującej środki unijne, zdecydowanie wyróżnia nas na rynku. Wiemy jak prawidłowo wnioskować, jak  rozliczać projekty oraz co jest weryfikowane na etapie kontroli.

Co zrobiliśmy dla naszych klientów w perspektywie finansowej 2014-2020?

  • Zrealizowaliśmy 3 autorskie projekty grantowe
  • Jako operator środków unijnych – funduszu grantów, wsparliśmy 312 projektów (156 mikroprzedsiębiorstw, 95 małych przedsiębiorstw, 61 średnich przedsiębiorstw), o łącznej wartości 36,43 mln zł (wartość dofinansowania 24,12 mln zł)
  • Dzięki zrealizowanym umowom o powierzenie grantu dokonano 53 zgłoszeń do Urzędu Patentowego (w tym 33 patentów na wynalazek, 8 wzorów przemysłowych i 12 wzorów użytkowych)
  • Realizacja projektu w okresie COVID-19 przyczyniła się do wsparcia 95 przedsiębiorstw, w których zatrudnionych jest blisko 1300 osób

Uzyskaj pomoc naszych ekspertów

Nie wiesz jak pozyskać środki finansowe z UE? Uzyskałeś dotacje, ale nie wiesz jak rozliczyć się z projektu? Masz wątpliwości co do prawidłowości realizacji projektu?  Skontaktuj się z nami.

Dyrektor RIF

Ewa Kozłowska

Specjalista ds. projektów

Joanna Adamczuk

Specjalista ds. współpracy międzynarodowej

Justyna Chmielewska

Specjalista ds. projektów

Agnieszka Grygoruk

Specjalista ds. projektów

Anna Jabłońska

Specjalista ds. projektów

Tomasz Sacharczuk

Krótka historia

  • Wprowadziliśmy naszych podlaskich przedsiębiorców w świat dotacji poprzez wdrożenie przedakcesyjnych funduszy Phare już od 2001 roku
  • W latach 2002 – 2006 administrowaliśmy 20 programami operacyjnymi w ramach kolejnych edycji programu PHARE (PHARE 2000, 2001, 2002 oraz 2003). W ciągu tych czterech edycji programu Phare podlascy przedsiębiorcy złożyli do PFRR blisko 1600 wniosków o dotacje. Efektem była realizacja i dofinansowanie 726 projektów. Łączna wartość dofinansowania wyniosła 11 mln euro, a wartość zrealizowanych projektów przekroczyła 38 mln euro.
  • Wdrażaliśmy także sektorowe – krajowe programy dotacji w ramach programów Phare (bez zarządzania funduszem dotacji), czego efektem było 130 umów o wartości ponad euro.
  • W okresie programowania 2004-2006 wdrażaliśmy Sektorowy Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP) i nadzorowaliśmy realizację projektów w ramach działań doradczych i inwestycyjnych (Działania 2.1, 2.3 i 2.2.1). W ramach tych programów przyjęliśmy 1029 wniosków o dofinansowanie, w wyniku czego zawarto i rozliczono łącznie 179 umów o wartości ponad 110mln zł.
  • W okresie programowania 2007-2013 RIF podlaska, realizowała działania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). PFRR przyjmowała wnioski o dofinansowanie w ramach Działań: 4.4, 6.1, 8.1 i 8.2 POIG (w pozostałych obsługiwanych przez RIF działaniach wnioski o dofinansowanie były bezpośrednio składane w PARP). Do RIF wpłynęło 711 aplikacji. Łącznie obsługiwaliśmy 273 umowy o dofinansowanie o łącznej wartości dofinansowania blisko 526 mln zł w ramach wszystkich Działań będących w gestii PFRR.

Zapisz się do newslettera