Projekt WOMEN – „Realising a Transational Strategy against the brain-drain of well-educated young women”

Młode wykształcone kobiety coraz częściej opuszczają regiony peryferyjne nie widząc dla siebie perspektyw rozwoju. Sytuacja taka powoduje nie tylko zmiany demograficzne ale również deficyt wykwalifikowanej siły roboczej. Aby zachęcić młode dobrze wykształcone kobiety do pozostania w wolniej rozwijających się regionach należy podjąć szereg odpowiednich kroków. Projekt WOMEN wspiera rozwój kariery zawodowej młodych kobiet.

Cele Projektu:

Projekt „WOMEN” –  „Realising a Transational Strategy against the brain-drain of well-educated young women” ma na celu realizację ponadnarodowej strategii oraz opracowanie pilotażowych działań w kierunku przeciwdziałania zjawisku migracji dobrze wykształconych kobiet i wdrażanie wspólnych rozwiązań w zarządzaniu zmianami demograficznymi.

Partnerzy Projektu:

Zadania w ramach Projektu są wspólnie realizowane przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego i 11 Partnerów z 5 krajów: Niemcy – (Ministry for Regional Development and Transport Saxony —Anhalt — Lider Projektu), Węgry, Słowenia, Austria, Polska, w okresie od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2014r.

Projekt realizowany jest on na poziomie regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

Działania projektu:

Główne działania projektu obejmują:

1. opracowanie ponadnarodowej strategii w oparciu o:

 • wyniki projektu SEMIGRA,
 • analizę dobrych praktyk z innych regionów UE dotkniętych problemem migracji dobrze wykształconych młodych kobiet,
 • dialog z ekspertami, instytucjami regionalnymi na temat możliwych sposobów przeciwdziałania narastającemu problemowi drenażu mózgów.

2. Działania pilotażowe:

 • międzynarodowy konkursu dla kobiet przedsiębiorczych, pracodawców przyjaznych matkom itp.,
 • kampanie promocyjne podkreślające szanse zawodowe kobiet w regionach partnerskich,
 • szkolenia i doradztwo skierowane do menadżerów personalnych wspomagające przedsiębiorstwa w podejmowaniu działań na rzecz kobiet pracujących w ich firmach, ich współpracy z odpowiednimi instytucjami publicznymi, poprawie sytuacji zatrudnienia w regionie,
 • promocja i wspieranie sieci społecznościowych.

Zakładane rezultaty projektu:

Zakłada się, że działania projektu wpłyną na wzrost przedsiębiorczości kobiet z terenów wiejskich oraz długofalowe zmiany demograficzne:

 • zmiana struktury wiekowej na terenach wiejskich,
 • zapobieganie starzeniu się społeczności wiejskiej,
 • uniknięcie wyludnienia obszarów wiejskich poprzez „zatrzymanie” dobrze wykształconych kobiet.

Do współpracy zapraszamy:

 • kobiety,
 • pracodawców,
 • NGOs,
 • naukowców,
 • przedstawicieli władz lokalnych i samorządy.

Biuro projektu:

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
ul. Starobojarska 15
15-073 Białystok
tel: 85 740 86 78, 85 740 86 83
fax: 85 740 86 85

Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.women-project.eu

projekt women