Projekt SUPER – Supporting ecoinnovations towards international markets

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego jako jedyna instytucja z Polski realizuje międzynarodowy projekt SUPER – Supporting ecoinnovations towards international markets. Jego głównym celem jest wypracowanie takich systemów wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw europejskich, który nie tylko ułatwi firmom rozwój, głównie na arenie międzynarodowej, ale również będzie zachęcał do działań proekologicznych.

Ekoinnowacje – innowacje zrównoważone ekologicznie

Ekoinnowacje to wszystkie zmiany w przedsiębiorstwie czy w organizacji, przy których wprowadzaniu pod uwagę brany jest aspekt ochrony środowiska. Mogą to być drobne modyfikacje, na przykład wymiana żarówek na energooszczędne, segregacja odpadów, jak i większe inwestycje – montaż systemu wykorzystania energii odnawialnej, budowa obiektu w technologii pasywnej. Postawą godną naśladowania jest wprowadzanie ekoinnowacji, pomimo że na rynku istnieją inne, tańsze i łatwiejsze rozwiązania. Takie podejście zgodne jest z ideą, która przyświeca również nam – współodpowiedzialność za jakość środowiska naturalnego oznacza coś więcej niż respektowanie narzuconych przez prawo, obowiązkowych przepisów lub szukanie oszczędności.

Firmy innowacyjne przypadkiem?

Przeprowadzony wśród podlaskich firm pilotaż badania, które jest elementem projektu SUPER, dał zaskakujące wyniki – przedstawiciele przedsiębiorstw nie zdają sobie sprawy, jak wiele proekologicznych działań prowadzą. Dopiero w trakcie rozmowy przypominają sobie o kolejnych aktywnościach, które śmiało można nazwać ekoinnowacjami. To pole do zmian, bo przecież dbałość o środowisko jest ważnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej i warto wykorzystywać ten argument świadomie. W przypadku niektórych rynków przyjazność środowisku nie jest nawet dodatkowym atutem, a koniecznością. Firmy, które nie spełniają tego warunku mają więc ograniczone możliwości rozwoju.

Projekt SUPER – wsparcie ekoinnowacyjności

W ramach projektu SUPER najpierw przeprowadzimy międzynarodowe badanie wśród firm z krajów partnerskich, w tym wśród firm z naszego województwa. Badanie ma na celu diagnozę przedsiębiorstw pod kątem ekoinnowacyjności oraz analizę istniejącego systemu wsparcia w zakresie internacjonalizacji i zrównoważonego rozwoju. Chcemy uzyskać odpowiedź na pytanie, jakie działania powinny zostać podjęte, by przedsiębiorstwa w większym zakresie wdrażały rozwiązania proekologiczne oraz by rozwijane przez nie ekoinnowacje miały szansę na wyjście na rynki międzynarodowe. Raport z badania stanie się podstawą planów działania dla każdego z regionów biorących udział w projekcie. Będzie to zestaw wskazówek dla władz lokalnych w zakresie budowania systemu wsparcia dla firm.

Realizacja projektu: kwiecień 2016 – marzec 2021

Strona projektu SUPER: http://www.interregeurope.eu/super/

Projekt realizują:

 • Rada Administracyjna Regionu Östergötland – Szwecja
 • Uniwersytet w Linköping– Szwecja
 • Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego – Polska
 • Prowincja Utrecht – Holandia
 • Vidzeme Planning Region – Łotwa
 • Litewskie Centrum Innowacji – Litwa
 • Rada Hrabstwa Tipperary – Irlandia
 • Centrum Innowacji Biznesowych Murcia – Hiszpania
 • Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Zachodniej Macedonii – Grecja
 • Regionalne Centrum Biznesu Vaeksthus Zealand – Dania

Informacje z projektu SUPER

szkolenie

Spotkanie informacyjne „Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie współpracy międzynarodowej i rozwoju na rynkach zagranicznych”, Mońki, 15.02.2019r.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego oraz Starostwo Powiatowe w Mońkach zapraszają przedsiębiorców na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia w zakresie współpracy międzynarodowej oraz rozwoju na rynkach zagranicznych oferowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego (pozyskiwanie partnerów zagranicznych, udział w misjach, targach, usługi doradcze, dotacje, pożyczki, poręczenia, inwestycje kapitałowe). Spotkanie odbędzie się 15 lutego 2019 r. w godz. 10.30-13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach, ul. Słowackiego 5A. More →

zapytanie ofertowe

Drugie zapytanie ofertowe na opracowanie Planu Działania

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na usługę doradczą obejmującą wsparcie merytoryczne w opracowaniu Planu Działania (Action Plan) obejmującego poprawę wspierania ekoinnowacji w województwie podlaskim. Działanie realizowane jest w ramach projektu SUPER „Supporting ecoinnovations towards international markets” w ramach programu Interreg Europe. Celem działania jest opracowanie dokumentu zawierającego szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób doświadczenia ze współpracy w ramach projektu zostaną wykorzystane w celu udoskonalenia instrumentu polityki w regionie w zakresie ekoinnowacji.

 Zamawiający

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Starobojarska 15
15-073 Białystok

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza polegająca na wsparciu merytorycznym osób opracowujących Plan Działania na poziomie regionalnym, w celu stworzenia rekomendacji dla udoskonalenia instrumentu polityki regionalnej w zakresie ekoinnowacji. Usługa ta będzie obejmować:

 1. Doradztwo w zakresie zidentyfikowania kluczowych elementów Planu Działania
 2. Doradztwo w zakresie opracowania Planu Działania

Przeprowadzenie całości usługi doradczej powinno zakończyć się do 2 listopada 2018r.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza obejmująca wsparcie merytoryczne w opracowaniu dokumentu – Planu Działania (Action Plan) nakierowanego na wsparcie ekoinnowacji w województwie podlaskim. Działanie realizowane jest na potrzeby projektu SUPER „Supporting ecoinnovations towards international markets” w ramach programu Interreg Europe. Action Plan jest dokumentem zawierającym szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób doświadczenia ze współpracy w ramach ww. projektu zostaną wykorzystane w celu udoskonalenia instrumentu polityki w regionie. Dokument ten powinien określać m.in. charakter działań które mają zostać wdrożone, ich ramy czasowe, zaangażowane podmioty, ewentualne koszty i źródła finansowania. Powinien on odnosić się bezpośrednio do doświadczeń oraz wyników projektu (np. Dobre praktyki, wywiady dla MŚP, raporty SAT, mapowanie systemów wsparcia itp.), które zostaną przekazane w ramach 2 spotkań (warsztatów) z udziałem Wykonawcy (wszystkich osób wskazanych do realizacji usługi doradczej), pracowników projektu SUPER zatrudnionych w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego oraz interesariuszy ww. projektu. Spotkania odbędą się w siedzibie Fundacji w ustalonych terminach. Celem spotkań będzie przekazanie odpowiedniej wiedzy w zakresie kluczowych efektów projektu, wyników, raportów, itp., oraz ich identyfikacja pod kątem wykorzystania w opracowaniu Action Planu, dlatego Wykonawca (osoby wskazane do realizacji usługi doradczej) musi posiadać szczegółową wiedzę w zakresie form wsparcia biznesu oraz polityk regionalnych.

Szczegóły zamówienia usługi doradczej

 1. Doradztwo w zakresie zidentyfikowania kluczowych elementów Planu Działania

Pomoc merytoryczna w zakresie zidentyfikowania kluczowych elementów Action Planu na bazie doświadczeń oraz wyników/raportów powstałych w trakcie trwania projektu w ramach wspierania ekoinnowacji w regionie. Będzie ona obejmowała doradztwo podczas 2 spotkań przeprowadzonych z udziałem Wykonawcy (wszystkich osób wskazanych do realizacji usługi doradczej), pracowników projektu SUPER zatrudnionych w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego oraz interesariuszy projektu, które odbędą się w Białymstoku, przy ul. Starobojarskiej 15 w siedzibie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego:

 • w dniu 12 października 2018 r. w godz. 10:00 – 15:00 (termin może ulec zmianie)
 • w dniu 19 października 2018 r. w godz. 10:00 – 15:00 (termin może ulec zmianie)

Spotkania te będą miały na celu wyodrębnienie najważniejszych kwestii związanych ze wsparciem ekoinnowacji w regionie, niezbędnych do opracowania Action Planu, w oparciu o wiedzę i doświadczenie uczestników projektu oraz interesariuszy, obejmujących m.in.: kontekst polityczny, opracowanie dotychczasowych wniosków/raportów/wyników prac, działania planowane do wdrożenia, ramy czasowe realizacji działań, monitorowanie oraz ocena planu działania, itp. Na spotkaniach zostaną przedstawione oraz omówione wszelkie dokumenty (raporty, wyniki, itp.) powstałe w wyniku realizacji projektu, które mogą w znaczący sposób przyczynić się do stworzenia najlepszych rekomendacji w ramach Action Planu.

2. Doradztwo w zakresie opracowania Planu Działania

Pomoc merytoryczna w zakresie opracowania dokumentu, który będzie zawierał rekomendacje dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego obejmujące aktualizację obecnych założeń polityki regionalnej oraz wytyczne dla przyszłych działań UMWP w zakresie merytorycznym projektu (w ramach odpowiednich instrumentów polityki) , jak również przyjęcie założeń wypracowanych w ramach projektu w postaci Action Planu, opracowanego na podstawie informacji uzyskanych i wypracowanych podczas spotkań, o których mowa w pkt. 1). Wynikiem doradztwa powinno być przekazanie dokumentu Planu Działania (Action Planu), który będzie stanowił rekomendacje dla UMWP w zakresie działań do wdrożenia w ramach polityk regionalnych w odniesieniu do wsparcia ekoinnowacji w województwie podlaskim. Plan Działania musi być ukierunkowany na politykę, tj. musi jasno określać, które strategie zostaną uwzględnione w celu poprawy w ramach stworzonego Planu Działania.

Sugerowany model Action Planu

Action Plan powinien zawierać w swej treści co najmniej niżej wymienione rozdziały/sekcje (możliwe jest dodanie innych niezbędnych rozdziałów, które będą kluczowe z punktu widzenia przyszłych rekomendacji):

 1. a) Wprowadzenie – ogólne informacje o projekcie i organizacji (PFRR)
 2. b) Kontekst polityczny – informacje o instrumencie polityki, do którego się odnosi, oraz, w stosownych przypadkach, inne polityki lub dokumenty strategiczne, na które projekt może mieć wpływ.
 3. c) Wnioski i dotychczasowe opracowania – opis wniosków wyciągniętych z projektu, które stanowią podstawę do opracowania Planu Działania, opartych o wyniki, analizy, raporty oraz pozostałe dokumenty.
 4. d) Działanie/a do wdrożenia
 5. e) Zaangażowani uczestnicy/partnerzy – informacje o istniejących w regionie organizacjach, które biorą udział w opracowywaniu i wdrażaniu działania wraz ze wskazaniem ich roli
 6. f) Ramy czasowe realizacji działań
 7. g) Koszty (jeśli dotyczy)
 8. h) Źródła finansowania (jeśli dotyczy)
 9. i) Monitorowanie i ocena – informacje o planowanym monitoringu i ocenie postępów wdrażania rekomendacji z Planu Działania.
 • Rekomendowana liczba stron dokumentu powinna wynosić minimum 10 stron tekstu.
 • Dokument powinien być opatrzony logo UE i projektu SUPER – zostaną one przekazane po wyborze Wykonawcy.

 Opis sposobu wyliczania ceny:

 1. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia  oraz warunkami  stawianymi przez Zamawiającego.
 2. Oferta musi zawierać cenę jednostkową netto oraz brutto  za całość wykonanej usługi
 3. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażoną cyfrowo i słownie w złotych polskich z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

Kryterium wyboru oferty:

Kryterium wyboru oferty jest CENA.

Kryteria dopuszczające:

 • Bardzo dobra znajomość funduszy unijnych (w tym obligatoryjnie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego) i polityk regionalnych województwa podlaskiego
 • Minimum 5 letnie doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa gospodarczego takiego, jak: tworzenie biznes planów, studiów wykonalności, wniosków aplikacyjnych, strategii rozwoju, itp.
 • Doświadczenie we współpracy z instytucjami/podmiotami oferującymi różnego rodzaju wsparcie ekoinnowacyjnych przedsiębiorstw na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym

Wykonawca w ofercie cenowej wskazuje osoby, które będą realizowały usługę doradczą. Weryfikacja kryteriów dopuszczających nastąpi w formie przesłanego CV osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji usługi doradczej lub w formie innych dokumentów jednoznacznie potwierdzających wskazane w kryteriach dopuszczających doświadczenie osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji usługi doradczej. Wszystkie osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji usługi doradczej muszą spełniać Kryteria dopuszczające.

Wszystkie wskazane przez Wykonawcę osoby do realizacji usługi doradczej, mają obowiązek uczestniczenia w spotkaniach wskazanych w pkt 1 Szczegółów zamówienia usługi doradczej.

Nie spełnianie przez Wykonawcę (osoby wskazane do realizacji usługi doradczej) któregokolwiek z kryteriów dopuszczających spowoduje, iż oferta nie zostanie dopuszczona do rozpatrzenia.

Sposób przygotowania oferty:

 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.
 2. Oferta powinna zawierać cenę jednostkową netto oraz brutto za usługę.
 3. Oferta powinna wskazywać osoby, które będą realizowały usługę doradczą.
 4. Oferta powinna zawierać dokumenty (cv, inne dokumenty) potwierdzające doświadczenie osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji usługi doradczej wskazane w Kryteriach dopuszczających.
 5. Termin ważności oferty.
 6. Wskazanie osoby do bezpośredniego kontaktu.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć – przesłać pocztą elektroniczną na adres anusiewicz@pfrr.pl  lub bielach@pfrr.pl do 05.10.2018r. do godziny 12:00.

Pytania należy kierować do:

Karolina Anusiewicz
e-mail: anusiewicz@pfrr.pl
tel: 85 740 86 81
kom: +48 666 022 869

lub

Krystyna Biełach
e-mail: bielach@pfrr.pl
tel: 85 730 18 42
kom: +48 604 079 514

V Newsletter SUPER

Piąty newsletter projektu SUPER

Informujemy, że ukazał się najnowszy, piąty już newsletter projektu SUPER. W środku, m.in. relacja ze spotkania w Irlandii, dobre praktyki zidentyfikowane w projekcie oraz relacje ze spotkań interesariuszy. More →

logo_super_eu

Podsumowanie kolejnego semestru projektu SUPER

Kolejne kilka miesięcy realizacji projektu SUPER za nami. Najważniejszym zadaniem w tym okresie było porównanie wyników badań dotyczących systemów wsparcia ekoinnowacji w poszczególnych krajach biorących udział w projekcie (Polska, Szwecja, Dania, Holandia, Litwa, Łotwa, Irlandia, Hiszpania, Grecja). More →