Startuj w biznesie

Projekt Startuj w biznesie. Subregion bielski. jest realizowany w ramach Działania 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych Priorytet Inwestycyjny 8.iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w okresie do 31 grudnia 2018 r., poprzez utworzenie 28 nowych miejsc pracy i utrzymanie ich przez okres minimum 12 miesięcy przez mieszkańców subregionu bielskiego pozostających w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (osoby od 30 roku życia bezrobotne, nieaktywne zawodowo, poszukujące pracy, spełniające jednocześnie min. 1 kryterium: osoby w wieku 50+, kobiety, niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni oraz osoby o niskich kwalifikacjach). Projekt obejmuje mieszkańców subregionu bielskiego, w skład którego wchodzą:

  • powiat bielski
  • powiat hajnowski
  • powiat siemiatycki
  • gminy: Gródek, Michałowo, Poświętne i Suraż

W wyniku realizacji projektu zostanie uruchomionych 28 nowych przedsiębiorstw.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia, poprzez utworzenie 28 nowych miejsc pracy przez mieszkańców subregionu bielskiego.

Strona projektu: http://startujwbiznesie.pl/

strona startuj w biznesie