Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
logo_POIG

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (PFRR) była zaangażowana w realizację niektórych działań z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) 2007-2013.

Okres realizacji

Projekt był realizowany w okresie od 2007 do 2016 roku.

Cel projektu

Celem strategicznym POIG było wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Interwencja w ramach POIG  obejmowała bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw.

W ramach POIG wspierane były działania z zakresu innowacyjności technologicznej, produktowej, usługowej, procesowej oraz biznesowej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.

Beneficjenci

Beneficjentami pomocy udzielonej w ramach POIG były przede wszystkim przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu oraz instytucje naukowo-badawcze.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji znajdą państwo na stronach POIG oraz w dokumentach programowych:

PFRR pełnił rolę Regionalnej Instytucji Finansującej dla następujących działań POIG:

  • Działanie 1.4 — 4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac
  • Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego
  • Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
  • Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej
  • Działanie 6.1 Paszport do eksportu
  • Działanie 8.1 Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
  • Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Inne projekty