Podlaskie Centrum Euro Info - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Podlaskie Centrum Euro Info

logo-EIC-PL-411-BIALYSTOK

Podlaskie Centrum Euro Info

Okres trwania

Projekt realizowany w okresie: wrzesień 1999 – grudzień 2007

Cel projektu

 • Informowanie MŚP o zagadnieniach dotyczących Unii Europejskiej oraz promowanie polityki skierowanej na przedsiębiorstwa poprzez dystrybucję informacji, artykułów, biuletynów, seminaria, uczestnictwo w wystawach, misjach handlowych, kampaniach Unii Europejskiej promujących specyficzne tematy, tworzenie stron internetowych oraz inne mechanizmy ‘społeczeństwa informacyjnego’
 • Pomoc MŚP w sprawach dotyczących Unii Europejskiej, współpraca z lokalnymi instytucjami oraz uzupełnianie innych krajowych usług wspierających projekty europejskie.

Profil/Liczba uczestników

MŚP w regionie, w kraju i za granicą

Wartość

Około 50 tysięcy EURO rocznie (w tym ok. 25 tysięcy dofinansowania z Komisji Europejskiej)

Efekty

Rok 1999-2000

 

 • Polsko-Włoskie Forum Przedsiębiorców — grudzień 1999
 • Polsko – Skandynawskie Forum Przedsiębiorców, Międzynarodowe Forum Przedsiębiorców – branża spożywcza,
 • organizacja 9 seminariów nt. programów pomocowych, konkurencyjności MSP w kontekście przystąpienia do UE, oznaczenia CE, funduszy poręczeń kredytowych, handlu elektronicznego w działalności małych i średnich firm, systemu jakości ISO (2000);
 • organizacja 2 konferencji nt. wspierania rozwoju obszarów wiejskich i małych miast oraz roli Internetu w działalności firmy (2000)
 • organizacja 4 szkoleń z zakresu działalności eksportowej przedsiębiorstw, Internetu w biznesie, tworzenia konsorcjów do projektów unijnych, ustawodawstwa UE (2000)
 • ponad 813 obsłużonych zapytań nt. UE oraz ofert kooperacyjnych (2000)
 • publikacja CD-romu ‘Firma w Internecie’ w nakładzie 1000 egzemplarzy (2000)
 • 3000 wysłanych egzemplarzy biuletynu ‘Euro Info’ (2000)
 • bieżąca współpraca z EIC w Polsce i Europie oraz ponad 30 organizacjami współpracującymi z EIC w ramach organizowanych imprez gospodarczych

Rok 2001

 • 11 seminariów, w których uczestniczyły 482 osoby, m.in.: ‘Metody poszukiwania partnerów gospodarczych oraz promocji firm na rynku europejskim’, ‘Jak eksportować efektywnie i bezpiecznie?, Pomoc w exporcie małym i średnim firmom’, Internet w firmie, firma w Internecie’, etc)
 • uczestnictwo w 4 międzynarodowych projektach: Interprise Leather Med, Interprise Alimental, Polsko — Litewskie Forum ‘Meble i Wyposażenie Wnętrz’ w Wilnie, Phare Access Micro-Start’, SEED)
 • realizacja 10 projektów z innymi EIC (Wspólny projekt Centrów Euro Info do Ministerstwa Gospodarki, Wspólny projekt Centrów Euro Info do UKIE, seminarium ‘Warunki zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej’, ‘Narodowe, unijne i bilateralne programy pomocowe dla małych i średnich przedsiębiorstw’, 22 seminaria informacyjne klientów Polsce’
 • publikacja ‘‘Warunki zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej’
 • uczestnictwo w 22 seminariach
 • 106 klientów na oferty kooperacyjne
 • Spotkanie sieci Euro Info w Hajnówce
 • Konferencja ‘Metody handlowe — Podlasie 2001’
 • Konferencja ‘Rola centrów informacji w procesie akcesji polski do UE’
 • Konferencja ‘POLDA VII’ — V program ramowy
 • bieżąca współpraca z EIC w Polsce i Europie oraz ponad 30 organizacjami współpracującymi z EIC w ramach organizowanych imprez gospodarczych
 • 200-250 przedsiębiorstw otrzymywało biuletyn Euro Info każdego miesiąca
 • Biuletyn ‘Euroinformation’ wysyłany do 5 gmin w woj. podlaskim
 • Ponad 30 ofert kooperacyjnych wysyłanych każdego miesiąca
 • zagraniczne oferty kooperacyjne publikowane na stronach Gazety Współczesnej w każdy wtorek.
 • Artykuły, konferencje prasowe, wywiady w lokalnej TV
 • Mailing do 50 gmin w województwa podlaskiego oraz sektora MSP
 • Aktualizacja strony www PFRR
 • Zamieszczanie informacji na stronach www EIC
 • Punkt Kontaktowy V Programu Ramowego
 • Współpraca przy sporządzaniu projektów ‘Promocja integracji europejskiej w mas mediach’, ‘Phare — Rozwój Zasobów Ludzkich — program operacyjny’
 • Informacja nt. programów pomocowych SAP AR D, Phare
 • Usługi specjalne odpłatne: poszukiwanie partnera gospodarczego, Info Watch, Tenders Alert.
 • ponad 813 obsłużonych zapytań nt. UE oraz ofert kooperacyjnych
 • wdrożenie ISO 9001:2000

Rok 2002

 • Polsko-Estońskie Forum Gospodarcze
 • Targi VISE&Vibex w Goeteborgu w Szwecji
 • organizacja 9 seminariów nt. programów pomocowych, konkurencyjności MSP w kontekście przystąpienia do UE, oznaczenia CE, funduszy poręczeń kredytowych, handlu elektronicznego w działalności małych i średnich firm, systemu jakości ISO
 • organizacja 1 konferencji nt. funduszy pożyczkowych w Polsce
 • organizacja 2 szkoleń z zakresu informacji rynkowej oraz finansowania działalności gospodarczej
 • ponad 700 obsłużonych zapytań nt. UE oraz ofert kooperacyjnych
 • ponad 1470 ofert kooperacyjnych aktualizowanych i zamieszczonych na stronie www EIC
 • ponad 11600 ofert kooperacyjnych aktualizowanych i opublikowanych w lokalnej prasie
 • publikacja ’analiza zapotrzebowania małych i średnich przedsiębiorstw i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na finansowanie zewnętrzne’
 • 1800 wysłanych egzemplarzy biuletynu ‘Euro Info’
 • usługi Info Watch — 10 klientów
 • usługi Tender Alert — 10 klientów
 • promocja EIC w prasie , telewizji regionalnej radiu
 • działania mailingowe — 2600 klientów
 • bieżąca współpraca z EIC w Polsce i Europie oraz ponad 30 organizacjami współpracującymi z EIC w ramach organizowanych imprez gospodarczych
 • przygotowanie i złożenie projektów programów ramach programów SAVE, Access 2000, Small Project Facility

2003

 • Szkolny Klub Przedsiębiorczości – realizacja projektu
 • 4200 wysłanych egzemplarzy biuletynu „Euro Info”
 • działania mailingowe – 4081
 • publikacja ofert współpracy w „Gazecie Współczesnej” – 550szt.
 • realizacja projektu Europejski Klub Biznesu
 • usługa Info Watch – 14 nowych klientów
 • usługa Tender Alert – 15 nowych klientów
 • promocja EIC w prasie, telewizji regionalnej i radiu
 • organizacja 23 seminariów
 • organizacja konferencji „Standaryzacja i certyfikacja w Unii Europejskiej”
 • organizacja konferencji „Eksport z Podlasia”
 • organizacja konferencji „System HACCP w sprzedaży detalicznej”
 • organizacja konferencji „Wspólna Europa dla przedsiębiorczych”

2004

 • realizacja projektu Europejski Klub Biznesu
 • Szkolny Klub Przedsiębiorczości – realizacja projektu
 • organizacja konferencji „Regionalne Forum Innowacyjności”
 • organizacja konferencji „Doświadczenia PHARE – przygotowanie do funduszy strukturalnych w państwach akcesyjnych”
 • współrealizacja projektu „ITeraz Europa”
 • organizacja konferencji „Przedsiębiorczość w Unii Europejskiej”
 • organizacja konferencji „Społeczne osiągnięcia w przedsiębiorczości”
 • organizacja 19 seminariów
 • 4200 wysłanych egzemplarzy biuletynu „Euro Info”
 • działania mailingowe – 2223
 • publikacja ofert współpracy w „Gazecie Współczesnej” – 592szt.
 • usługa Info Watch – 11 nowych klientów
 • usługa Tender Alert – 14 nowych klientów
 • promocja EIC w prasie, telewizji regionalnej i radiu
 • wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ISO 9001:2000; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:1999)
 • Usługa KOOPERACJA – nowe zasady, 16 nowych klientów.
 • Opracowanie poradnika nt. działalności gospodarczej w rozszerzonej Unii Europejskiej
 • Utworzenie Podlaskiego Parku Przemysłowego w Czarnej Białostockiej
 • Opracowanie ponad 20 publikacji w prasie ogólnokrajowej i specjalistycznej nt. prawnych aspektów działalności gospodarczej.

Podmiot zamawiający

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna: Enterprise

PARTNERZY

 1. 280 EIC w Europie i 12 Centrów Korespondencyjnych (kraje basenu Morza Śródziemnego, Szwajcaria, Litwa)

Inne projekty