Zapytanie ofertowe na realizację wywiadów metodą CAWI i PAPI

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na realizację wywiadów metodą CAWI i PAPI w ramach projektu GoSmartBSR Program Regionu Morza Bałtyckiego (Interreg Baltic Sea Region).

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest

 1. Realizacja 25 wywiadów składających się z 10 pytań zamkniętych, przeprowadzonych metodą CAWI z przedstawicielami firm z terenu województwa podlaskiego. Wywiady muszą zostać zrealizowane zgodnie z udostępnionym przez Zamawiającego scenariuszem. Respondentem musi być przedstawiciel przedsiębiorstwa najlepiej zorientowany w kwestii działań firmy w zakresie rozwoju, internacjonalizacji i innowacji.
  Do próby badawczej zaliczone zostaną wywiady w przedsiębiorstwach spełniających kryteria MŚP, które obecnie są zaangażowane w działalność na rynkach zagranicznych (15 firm) oraz które planują ją rozpocząć (10 firm).
 2. Realizacja 2 indywidualnych wywiadów pogłębionych, , przeprowadzonych metodą CAWI, składających się z 10 pytań zamkniętych i 4 otwartych z przedstawicielami firm z terenu województwa podlaskiego. Do próby badawczej zaliczone zostaną wywiady w przedsiębiorstwach spełniających kryteria MŚP, które posiadają duże doświadczenie we współpracy z rynkami zagranicznymi. Wywiady muszą zostać zrealizowane zgodnie z udostępnionym przez Zamawiającego scenariuszem. Respondentem musi być przedstawiciel przedsiębiorstwa najlepiej zorientowany w kwestii działań firmy w zakresie rozwoju, internacjonalizacji i innowacji.
 3. Przygotowanie 1 raportu z badań.

Zleceniobiorca dostarczy Zamawiającemu dane z wypełnionych 25 kwestionariuszy w pliku programu kalkulacyjnego oraz potwierdzenia realizacji 2 wywiadów pogłębionych w formie podstemplowanego przez przedstawiciela przedsiębiorstwa dokumentu. Odpowiedzi spisane powinny być w pliku programu kalkulacyjnego zgodnie z udostępnionym przez Zamawiającego wzorem oraz dostarczone Zamawiającemu wraz z raportem podsumowującym wyniki badania.

Zleceniodawca dostarczy Zleceniobiorcy listę firm, na których zostanie przeprowadzone badanie.

Podsumowanie:

 • 25 wywiadów ( 1 arkusz kalkulacyjny z zapisanymi odpowiedziami z 25 wywiadów),
 • 2 wywiady pogłębione ((formularze) oraz 1 arkusz kalkulacyjny z zapisanymi odpowiedziami z 2 wywiadów)
 • 1 raport z badania.

Termin realizacji

Zlecenie musi zostać zrealizowane do 27 lipca 2018 roku.

 Zamawiający

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Starobojarska 15

15-073 Białystok

Opis sposobu wyliczania ceny

 1. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia  oraz warunkami  stawianymi przez Zamawiającego.
 2. Oferta musi zawierać cenę jednostkową netto oraz brutto  za realizację wywiadu metodą CAWI i PAPI oraz wyodrębnioną cenę za przygotowanie raportu z badania w przeliczeniu odpowiednio na 1 wywiad.
 3. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażoną cyfrowo i słownie w złotych polskich z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

Kryterium wyboru oferty

Kryterium wyboru oferty jest CENA.

 Warunki udziału

Zleceniobiorca musi posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej 4 kompleksowych badań ankietowych metodą CAWI i PAPI. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Sposób przygotowania oferty

 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.
 2. Oferta powinna zawierać cenę jednostkową netto oraz brutto  w przeliczeniu na jedno badanie metodą CAWI i PAPI przy planowanej średniej ilości wywiadów.
 3. Do oferty należy dołączyć wykaz realizacji zleceń poświadczających Państwa doświadczenie.
 4. Termin ważności oferty.
 5. Wskazanie osoby do bezpośredniego kontaktu.

Warunki szczegółowe

 Zleceniodawca zastrzega możliwość negocjacji warunków przeprowadzenia zlecenia co do zakresu ilościowego.

 Warunki płatności

Płatność z tytułu wykonania usługi będzie realizowana na konto Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku Zamawiającemu.

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę prosimy przekazać na adres Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok, lub elektronicznie na adres: wrzesinska@pfrr.pl do 12 lipca 2018 r., do  godziny 12:00.

Kontakt

Pytania należy kierować do:

Anna Wrzesińska

e-mail: wrzesinska@pfrr.pl

kom: +48 604 079 373

tel: 85 740 86 77

W dniu 12 lipca 2018r. nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu. Wpłynęło 7 ofert. Umowa na realizację badania zostanie zawarta z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.