Zapytanie ofertowe na opracowanie Planu Działania

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na usługę doradczą obejmującą wsparcie merytoryczne w opracowaniu Planu Działania (Action Plan) obejmującego poprawę wspierania ekoinnowacji w województwie podlaskim. Działanie realizowane jest w ramach projektu SUPER „Supporting ecoinnovations towards international markets” w ramach programu Interreg Europe. Celem działania jest opracowanie dokumentu zawierającego szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób doświadczenia ze współpracy w ramach projektu zostaną wykorzystane w celu udoskonalenia instrumentu polityki w regionie w zakresie ekoinnowacji.

 Zamawiający:

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Starobojarska 15
15-073 Białystok

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza polegająca na wsparciu merytorycznym osób opracowujących Plan Działania na poziomie regionalnym, w celu stworzenia rekomendacji dla udoskonalenia instrumentu polityki regionalnej w zakresie ekoinnowacji. Usługa ta będzie obejmować:

 1. Doradztwo w zakresie zidentyfikowania kluczowych elementów Planu Działania
 2. Doradztwo w zakresie opracowania Planu Działania

Przeprowadzenie całości usługi doradczej powinno zakończyć się do dnia 31 października 2018r.

 Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza obejmująca wsparcie merytoryczne w opracowaniu dokumentu – Planu Działania (Action Plan) nakierowanego na wsparcie ekoinnowacji w województwie podlaskim. Działanie realizowane jest na potrzeby projektu SUPER „Supporting ecoinnovations towards international markets” w ramach programu Interreg Europe. Action Plan jest dokumentem zawierającym szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób doświadczenia ze współpracy w ramach ww. projektu zostaną wykorzystane w celu udoskonalenia instrumentu polityki w regionie. Dokument ten powinien określać m.in. charakter działań które mają zostać wdrożone, ich ramy czasowe, zaangażowane podmioty, ewentualne koszty i źródła finansowania. Powinien on odnosić się bezpośrednio do doświadczeń oraz wyników projektu (np. Dobre praktyki, wywiady dla MŚP, raporty SAT, mapowanie systemów wsparcia itp.), które zostaną przekazane w ramach 2 spotkań (warsztatów) z udziałem Wykonawcy, pracowników projektu SUPER zatrudnionych w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego oraz interesariuszy ww. projektu. Spotkania odbędą się w siedzibie Fundacji w ustalonych terminach. Celem spotkań będzie przekazanie odpowiedniej wiedzy w zakresie kluczowych efektów projektu, wyników, raportów, itp., oraz ich identyfikacja pod kątem wykorzystania w opracowaniu Action Planu, dlatego Wykonawca musi posiadać szczegółową wiedzę w zakresie form wsparcia biznesu oraz polityk regionalnych.

Szczegóły zamówienia usługi doradczej:

 • Doradztwo w zakresie zidentyfikowania kluczowych elementów Planu Działania

Pomoc merytoryczna w zakresie zidentyfikowania kluczowych elementów Action Planu na bazie doświadczeń oraz wyników/raportów powstałych w trakcie trwania projektu w ramach wspierania ekoinnowacji w regionie. Będzie ona obejmowała doradztwo podczas 2 spotkań przeprowadzonych z udziałem Wykonawcy, pracowników projektu SUPER zatrudnionych w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego oraz interesariuszy projektu, które odbędą się w Białymstoku, przy ul. Starobojarskiej 15 w siedzibie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego:

 • w dniu 12 października 2018 r. w godz. 10:00 – 15:00 (termin może ulec zmianie)
 • w dniu 19 października 2018 r. w godz. 10:00 – 15:00 (termin może ulec zmianie)

Spotkania te będą miały na celu wyodrębnienie najważniejszych kwestii związanych ze wsparciem ekoinnowacji w regionie, niezbędnych do opracowania Action Planu, w oparciu o wiedzę i doświadczenie uczestników projektu oraz interesariuszy, obejmujących m.in.: kontekst polityczny, opracowanie dotychczasowych wniosków/raportów/wyników prac, działania planowane do wdrożenia, ramy czasowe realizacji działań, monitorowanie oraz ocena planu działania, itp. Na spotkaniach zostaną przedstawione oraz omówione wszelkie dokumenty (raporty, wyniki, itp.) powstałe w wyniku realizacji projektu, które mogą w znaczący sposób przyczynić się do stworzenia najlepszych rekomendacji w ramach Action Planu.

 • Doradztwo w zakresie opracowania Planu Działania:

Pomoc merytoryczna w zakresie opracowania dokumentu, który będzie zawierał rekomendacje dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego obejmujące aktualizację obecnych założeń polityki regionalnej oraz wytyczne dla przyszłych działań UMWP w zakresie merytorycznym projektu (w ramach odpowiednich instrumentów polityki) , jak również przyjęcie założeń wypracowanych w ramach projektu w postaci Action Planu, opracowanego na podstawie informacji uzyskanych i wypracowanych podczas spotkań, o których mowa w pkt. 1). Wynikiem doradztwa powinno być przekazanie dokumentu Planu Działania (Action Planu), który będzie stanowił rekomendacje dla UMWP w zakresie działań do wdrożenia w ramach polityk regionalnych w odniesieniu do wsparcia ekoinnowacji w województwie podlaskim. Plan Działania musi być ukierunkowany na politykę, tj. musi jasno określać, które strategie zostaną uwzględnione w celu poprawy w ramach stworzonego Planu Działania.

Sugerowany model Action Planu

Action Plan powinien zawierać w swej treści co najmniej niżej wymienione rozdziały/sekcje (możliwe jest dodanie innych niezbędnych rozdziałów, które będą kluczowe z punktu widzenia przyszłych rekomendacji):

 1. a) Wprowadzenie – ogólne informacje o projekcie i organizacji (PFRR)
 2. b) Kontekst polityczny – informacje o instrumencie polityki, do którego się odnosi, oraz, w stosownych przypadkach, inne polityki lub dokumenty strategiczne, na które projekt może mieć wpływ.
 3. c) Wnioski i dotychczasowe opracowania – opis wniosków wyciągniętych z projektu, które stanowią podstawę do opracowania Planu Działania, opartych o wyniki, analizy, raporty oraz pozostałe dokumenty.
 4. d) Działanie/a do wdrożenia
 5. e) Zaangażowani uczestnicy/partnerzy – informacje o istniejących w regionie organizacjach, które biorą udział w opracowywaniu i wdrażaniu działania wraz ze wskazaniem ich roli
 6. f) Ramy czasowe realizacji działań
 7. g) Koszty (jeśli dotyczy)
 8. h) Źródła finansowania (jeśli dotyczy)
 9. i) Monitorowanie i ocena – informacje o planowanym monitoringu i ocenie postępów wdrażania rekomendacji z Planu Działania.
 • Rekomendowana liczba stron dokumentu powinna wynosić minimum 10 stron tekstu.
 • Dokument powinien być opatrzony logo UE i projektu SUPER – zostaną one przekazane po wyborze Wykonawcy.

 Opis sposobu wyliczania ceny:

 1. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia  oraz warunkami  stawianymi przez Zamawiającego.
 2. Oferta musi zawierać cenę jednostkową netto oraz brutto  za całość wykonanej usługi
 3. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażoną cyfrowo i słownie w złotych polskich z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

Kryterium wyboru oferty:

Kryterium wyboru oferty jest CENA.

Kryteria dopuszczające:

 • Bardzo dobra znajomość funduszy unijnych i polityk regionalnych województwa podlaskiego
 • Minimum 5 letnie doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa gospodarczego (np. tworzenie biznes planów, studiów wykonalności, wniosków aplikacyjnych)
 • Doświadczenie we współpracy z instytucjami/podmiotami oferującymi różnego rodzaju wsparcie ekoinnowacyjnych przedsiębiorstw na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym
 • Weryfikacja kryteriów dopuszczających nastąpi w formie przesłanego CV osób realizujących usługę doradczą lub w formie innych dokumentów jednoznacznie potwierdzających wskazane w kryteriach dopuszczających doświadczenie.

Sposób przygotowania oferty:

 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.
 2. Oferta powinna zawierać cenę jednostkową netto oraz brutto za usługę.
 3. Oferta powinna zawierać dokumenty (np. cv, inne dokumenty) potwierdzające doświadczenie wskazane w Kryteriach dopuszczających.
 4. Termin ważności oferty.
 5. Wskazanie osoby do bezpośredniego kontaktu.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć – przesłać pocztą elektroniczną na adres anusiewicz@pfrr.pl  lub bielach@pfrr.pl do dnia 27.09.2018r. do godziny 15:00.

 Pytania należy kierować do:

Karolina Anusiewicz
anusiewicz@pfrr.pl
tel: 85 740 86 81
kom: +48 666 022 869

lub

Krystyna Biełach
bielach@pfrr.pl
tel: 85 730 18 42
kom: +48 604 079 514

Zapytanie ofertowe zostało anulowane z powodu konieczności doprecyzowania i uszczegółowienia zapisów w zakresie Kryteriów dopuszczających.