Zapytanie o usługę doradczą

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na usługę doradczą obejmującą wsparcie merytoryczne w przygotowaniu map instytucji i instrumentów nakierowanych na wsparcie ekoinnowacji na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Celem działania jest opracowanie struktury systemu wsparcia ekoinnowacji oraz jego funkcji. Działanie realizowane jest w ramach projektu SUPER „Supporting ecoinnovations towards international markets” w ramach programu Interreg Europe.

Zamawiający:

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Starobojarska 15

15-073 Białystok

Przedmiot zamówienia:

Usługa doradcza polegająca na wsparciu merytorycznym osób opracowujących mapowanie instytucji/podmiotów na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym w celu stworzenia struktury systemu wsparcia ekoinnowacyjnych przedsiębiorstw, będzie obejmować:

 1. Doradztwo w zakresie zidentyfikowania instytucji oraz instrumentów wsparcia
 2. Doradztwo w zakresie opracowania rodzajów wsparcia oferowanych przez zidentyfikowane instytucje
 3. Doradztwo w zakresie mapowania systemu wsparcia
 4. Doradztwo w zakresie sporządzenia struktury systemu wsparcia

Przeprowadzenie całości usługi doradczej powinno zakończyć się do dnia 23 marca 2018r.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza obejmująca wsparcie merytoryczne w przygotowaniu map instytucji i instrumentów na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, nakierowanych na wsparcie ekoinnowacji, rozumianych jako innowacje produktowe lub usługowe zmniejszające negatywny wpływ na środowisko, a równocześnie uzasadnione ekonomicznie i społecznie, w wychodzeniu na rynki międzynarodowe. Działanie realizowane jest na potrzeby projektu SUPER „Supporting ecoinnovations towards international markets” w ramach programu Interreg Europe. Mapowanie odbędzie się m.in. w formie warsztatów (spotkania) z udziałem Wykonawcy, pracowników projektu SUPER zatrudnionych w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego oraz interesariuszy ww. projektu. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Fundacji w ustalonym terminie. Celem spotkania będzie stworzenie mapy wszystkich instytucji i instrumentów dostępnych w całym kraju, w szczególności w regionie, nakierowanych na wsparcie ekoinnowacji głównie do wsparcia w wyprowadzania ich na rynki międzynarodowe, dlatego Wykonawca musi posiadać szczegółową wiedzę w zakresie form wsparcia biznesu. Nacisk położony będzie na obszar województwa podlaskiego, jednak nie mogą zostać pominięte instrumenty dostępne dla podlaskich innowatorów na wyższych szczeblach, na przykład krajowym.

Szczegóły zamówienia usługi doradczej:

 • Doradztwo w zakresie zidentyfikowania instytucji oraz instrumentów wsparcia:

Pomoc merytoryczna w zakresie zidentyfikowania instytucji oraz podmiotów oferujących wsparcie w ramach ekoinnowacji przedsiębiorstw. Będzie ona obejmowała doradztwo podczas spotkania przeprowadzonego z interesariuszami projektu, które odbędzie się w Białymstoku, przy ul. Starobojarskiej 15 w siedzibie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, w dniu 14 marca 2018 r. w godz. 10.00 – 15.00 (termin może ulec zmianie).

Spotkanie to ma na celu wyodrębnienie instytucji/podmiotów oferujących wsparcie ekoinnowacji oraz zidentyfikowanie obszarów ich działania.

 • Doradztwo w zakresie opracowania rodzajów wsparcia oferowanych przez zidentyfikowane instytucje:

Przekazanie odpowiedniej wiedzy o instytucjach/podmiotach oferujących różnego rodzaju wsparcie ekoinnowacyjnych przedsiębiorstw na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. W szczególności należy uwzględnić poziom wsparcia (np. UE / krajowy, lokalny / regionalny itp.) w odniesieniu do poziomu wsparcia na różnych etapach innowacji/rozwoju firmy (np. badania i rozwój, demonstracja i weryfikacja, komercjalizacja i marketing, internacjonalizacja).

Wynikiem doradztwa powinno być przekazanie wiedzy / rekomendacji w zakresie stworzenia mapy wskazującej rodzaj poziomu wsparcia instytucji i podmiotów w stosunku do poziomu wsparcia na różnych etapach innowacji/rozwoju firmy.

 • Doradztwo w zakresie mapowania systemu wsparcia:

Przekazanie odpowiedniej wiedzy w zakresie funkcji wsparcia (tj. działania podmiotów w celu wspierania innowacji ekologicznych w kierunku internacjonalizacji). Powinna ona zawierać przynajmniej następujące informacje:

 • rodzaj oferowanego wsparcia
 • na jakim etapie rozwoju firmy wsparcie jest oferowane
 • podmioty, do których jest kierowane wsparcie
 • przyczyny/sytuacje oferowania wsparcia dla wskazanych podmiotów

Wynikiem doradztwa powinno być przekazanie wiedzy / rekomendacji w zakresie stworzenia mapy funkcji wsparcia, która będzie zestawieniem informacji o kluczowych podmiotach oferujących wsparcie wraz z pełnionymi przez nie funkcjami wsparcia w zakresie ekoinnowacji.

 • Doradztwo w zakresie sporządzenia struktury systemu wsparcia:

Przekazanie odpowiedniej wiedzy w zakresie kluczowych podmiotów oferujących wsparcie, ich funkcji, pozycji i interakcji z innymi podmiotami oraz ewentualne nakładające się luki w ramach systemu wsparcia ekoinnowacji.

Wynikiem doradztwa powinno być przekazanie wiedzy / rekomendacji w zakresie stworzenia mapy instytucji i instrumentów, która będzie przedstawiać informacje o kluczowych podmiotach oferujących wsparcie, ich funkcje, pozycje i interakcje z innymi podmiotami oraz ewentualne nakładające się luki w ramach systemu wsparcia ekoinnowacji.

 Opis sposobu wyliczania ceny:

 1. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia  oraz warunkami  stawianymi przez Zamawiającego.
 2. Oferta musi zawierać cenę jednostkową netto oraz brutto  za całość wykonanej usługi
 3. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażoną cyfrowo i słownie w złotych polskich z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

Kryterium wyboru oferty:

Kryterium wyboru oferty jest CENA.

Kryteria dopuszczające:

 • Bardzo dobra znajomość funduszy unijnych
 • Minimum 5 letnie doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa gospodarczego (np. tworzenie biznes planów, studiów wykonalności, wniosków aplikacyjnych)
 • Doświadczenie we współpracy z instytucjami/podmiotami oferującymi różnego rodzaju wsparcie ekoinnowacyjnych przedsiębiorstw na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym

Sposób przygotowania oferty:

 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.
 2. Oferta powinna zawierać cenę jednostkową netto oraz brutto za usługę.
 3. Oferta powinna zawierać dokumenty (np. cv, inne dokumenty) potwierdzające doświadczenie wskazane w Kryteriach dopuszczających.
 4. Termin ważności oferty.
 5. Wskazanie osoby do bezpośredniego kontaktu.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć (przesłać pocztą elektroniczną na adres popko@pfrr.pl  do dnia 07.03.2018 do godziny 15.00).

 Pytania należy kierować do:

Karolina Popko
e-mail: popko@pfrr.pl
tel: 85 740 86 81
kom: +48 502 870 330