Zapytanie o ofertę cenową na przeprowadzenie jednodniowego szkolenia z tematyki „Kondycja finansowa firmy”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie jednodniowego szkolenia z tematyki: Kondycja finansowa firmy.

Zamawiający:

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Starobojarska 15

15-073 Białystok

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie jednodniowego szkolenia z zakresu: Kondycja finansowa firmy.

Szczegóły zamówienia:

 1. Szkolenie powinno odbyć się w listopadzie 2018 r. (dokładny termin zostanie ustalony z wykonawcą po wybraniu najkorzystniejszej oferty).
 2. Zakładamy szkolenie trwające 6/7 godzin zegarowych w tym przerwy kawowe.
 3. Podczas szkolenia powinna być zaplanowana sesja z pytaniami od firm
 4. Szkolenie powinno zawierać część warsztatową
 5. Przewidywana liczba uczestników (10 osób). Uczestnikami będą przedsiębiorcy z różnych branż.
 6. Szkolenie odbędzie się w Białymstoku (dokładna lokalizacja zostanie wskazana po wybraniu najkorzystniejszej oferty).
 7. Wykonawca powinien przygotować czytelne materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia.

Kryteria dopuszczające:

Oferenci powinni spełniać następujące wymagania:

1) posiadać co najmniej roczne doświadczenie zawodowe jako szkoleniowiec

2)  przeprowadzenie min. 4 szkoleń w zamawianej tematyce.

3) Wykształcenie zgodne ze wskazanym tematem szkolenia

Wszelkie wyżej wymienione informacje powinny być przedstawione w formie CV. Dodatkowo proszę o przedstawienie listy z datą  i miejscem przeprowadzenia szkolenia
w zamawianej  tematyce.

Kryterium oceny ofert:

Kryterium oceny przesłanych ofert jest cena brutto za usługę.

*cena powinna obejmować przeprowadzenie szkolenia, dojazd na miejsce szkolenia oraz ewentualne koszty zakwaterowania i wyżywienia szkoleniowca

Termin składnia ofert:

Oferty należy złożyć osobiście do siedziby Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego do 19.11.2018r. do godz. 15:00.

Sposób przygotowania oferty:

 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.
 2. Oferta powinna zawierać cenę  brutto za usługę.
 3. Oferta powinna zawierać dokumenty (CV, lista przeprowadzonych szkoleń w zamawianej tematyce) potwierdzające doświadczenie wskazane w kryteriach dopuszczających.
 4. Termin ważności oferty.
 5. Wskazanie osoby do bezpośredniego kontaktu.

Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę można składać  osobiście w siedzibie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego:
ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok

Osoba do kontaktu:

Sylwia Gleń  T: +48 85 740 86 73 | K: +48 504 125 332, glen@pfrr.pl

O wynikach postępowania oferenci zostaną poinformowani telefonicznie.