Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw

Już od najbliższego poniedziałku 22 czerwca 2020r. będzie można uzyskać wsparcie na kapitał obrotowy dla przedsiębiorstw, które odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19.

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/poddzialanie-141-promocja-przedsiebiorczosci-oraz-podniesienie-atrakcyjnosci-inwestycyjnej-wojewodztwa—kapital-obrotowy.html

Termin, od którego można składać wnioski

  • 22.06.2020 r. od godz. 8:00

Termin, do którego można składać wnioski

  • 30.06.2020 r. do godz. 15:30 lub do zamknięcia naboru komunikatem Instytucji Organizującej Nabór (ION) w związku z przekroczeniem 100% alokacji

Przedmiotem wezwania jest wybór do dofinansowania projektów mających wpływ na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19.

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach niniejszego wezwania udzielane będzie wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw. Wsparcie dedykowane dla przedsiębiorstw na utrzymanie działalności gospodarczej w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności. Pomoc będą mogły uzyskać mikro i małe przedsiębiorstwa, które odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranego 1 miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zachęca zainteresowanych do składnia wniosków na wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw.