Wsparcie dla firm w postaci „bonu antywirusowego”

– Już od 8 czerwca rusza kolejny program wsparcia dla firm, które ucierpiały z powodu pandemii.
– Można dostać do 100 tys. zł na dostosowanie przedsiębiorstwa do funkcjonowania w warunkach reżimu sanitarnego oraz niekorzystnych zmian rynkowych.
– Środki mogą być przeznaczone na zakup środków ochrony, wyposażenia, maszyn i urządzeń, oprogramowania itd.
– Bon antywirusowy to nie tylko ochrona firm i miejsc pracy, ale także swoisty gospodarczy kontratak.

W wyniku wystąpienia pandemii wirusa SARS-CoV-2, wiele firm stanęło wobec poważnych problemów i barier utrudniających dalsze funkcjonowanie, np. zakaz, bądź znaczne ograniczenie możliwości prowadzenia działalności, konieczność stosowania dodatkowego reżimu sanitarnego, absencja pracowników, ograniczenie możliwości logistycznych i transportowych, trudności w zaopatrzeniu oraz wzrost cen surowców i materiałów, zatory płatnicze, wstrzymanie inwestycji, znaczne ograniczenie popytu na niektóre dobra i usługi itd.

Z przeprowadzonego przez GUS, w maju 2020 r. badania sytuacji w podlaskich firmach, wynika, że pandemia ma negatywny, poważny lub zagrażający stabilności funkcjonowania, wpływ na 63 proc. sklepów detalicznych, 62 proc. firm usługowych i 53 proc. zakładów przemysłowych. Zmiany organizacyjne, kadrowe, asortymentowe, doposażenie, renegocjację umów, zmiany form sprzedaży i kanałów dystrybucji itd. planuje wdrożyć aż 87 proc. zakładów przemysłowych, 84 proc. sklepów detalicznych, 78 proc. firm budowlanych i ok. 63 proc. firm usługowych.

Od 8 czerwca przedsiębiorcy z terenu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego będą mogli składać wnioski o wsparcie finansowe w celu dostosowania swojej działalności do funkcjonowania w czasie epidemii, reżimu sanitarnego oraz specyficznych warunków rynkowych, z tym związanych.

Wsparcie finansowe, w postaci bezzwrotnych grantów, będzie mogło być przeznaczone na reorganizację, doposażenie i zmianę procesów usługowych, wytwórczych, sprzedażowych  itp., w celu ochrony pracowników i klientów. Oprócz tego na dywersyfikację lub zmianę profilu działalności, wprowadzenie do oferty nowego produktu lub usługi w odpowiedzi na zmiany popytowe. Na przykład firmy będą mogły wdrożyć lub rozwinąć system pracy zdalnej, wprowadzić wydzielone strefy bezpieczeństwa, stanowiska pracy wyposażyć w specjalne przegrody, środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki), płyny odkażające, urządzenia bezdotykowe. Będą mogą także rozwinąć nowe kanały sprzedaży i dystrybucji, a dotychczasową tradycyjną obsługę zamienić na e-obsługę. Firmy, które mają ograniczoną możliwość funkcjonowania w dotychczasowy sposób, a które zauważyły okazje rynkowe, będące wynikiem zmian popytowych, zerwania łańcuchów kooperacyjnych, otwierania nowych rynków, mogą się przebranżowić i wprowadzić do oferty nowe produkty lub usługi.

Dofinansowaniu podlegać będą wydatki na zakup wyposażenia (np. środków ochrony indywidualnej i zbiorowej), środków trwałych (np. maszyn i urządzeń) oraz wartości niematerialnych (np. oprogramowania). Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać grant w wysokości maksymalnej 100 tys. zł, jako refundację 90 proc. poniesionych wydatków. Do rozdysponowania jest 5,4 mln zł.

O wsparcie mogą ubiegać się firmy zatrudniające pracowników i prowadzące działalność co najmniej od 1 stycznia 2019 roku, na terenie miast i gmin: Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków lub Zabłudów, które w okresie epidemii odnotowały spadek sprzedaży, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, o co najmniej 25 proc. W dalszej kolejności wspierane będą firmy, u których ten spadek wyniósł co najmniej 15 lub 10 proc. Wniosek jest bardzo prosty, a sam proces przyznawania wsparcia szybki.

Założono, że efektem wsparcia będzie nie tylko ochrona utrwalonej tkanki gospodarczej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, ale także swoisty gospodarczy kontratak, który pozwoli firmom szybciej i skuteczniej dostosować się do sytuacji kryzysowej i nowego otwarcia po zakończeniu epidemii.

Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Operatorem funduszu grantów jest Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w Białymstoku. Więcej informacji na www.bonantywirusowy.pl


Źródło: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/1449-wsparcie-dla-firm-w-postaci-bonu-antywirusowego