The Credo Management Support Programme financed by PHARE-CREDO (PFRR pełni funkcję Organizacji Nadzorującej w stosunku do czterech projektów)

Kwiecień 1999 – grudzień 2000

WARTOŚĆ

7000 EURO (wartość nadzorowanych projektów: 600.000 EURO)

OPIS PROJEKTU

Promowanie dobrego sąsiedztwa i współpracy w regionach przygranicznych w krajach CEC i NIS poprzez rozwój i wdrażanie międzynarodowych strategii i projektów, które przyczyniają się do ekonomicznego i społecznego rozwoju obszarów przygranicznych.PFRR jako Organizacja Nadzorująca jest częścią Struktury Zarządczej programu powołaną do koordynacji działań czterech projektów na “Ścianie wschodniej”. PFRR jest odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podpisania kontraktów, monitoring wdrażanych projektów, koordynację systemu sprawozdań finansowych oraz raportowania.

PROFIL/LICZBA UCZESTNIKÓW

Organizacje non-profit i instytucje samorządowe (Urząd Miejski, towarzystwo gospodarcze, fundacja, szkoła wyższa) – cztery instytucje objęte monitoringiem PFRR

EFEKTY

  • Projekty wdrożone zgodnie z przewidzianymi w kontraktach działaniami

W trakcie nadzorowania projektów podjęto następujące działania:

  • Przygotowano dokumentację czterech projektów niezbędną do podpisania kontraktów
  • Projekty są wdrażane zgodnie z przewidzianymi w kontraktach działaniami
  • Zorganizowano szkolenie projektów w zakresie sprawozdawczości, raportowania oraz zarządzania systemem finansowym
  • Przeprowadzono wizyty monitorujące oraz audyt wszystkich projektów
  • Bieżący monitoring działań, sprawozdań finansowych oraz raportów

PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

The Dangroup Consortium reprezentowane przez The Central Programme Office w Pradze,

PARTNERZY

20 Organizacji Nadzorujących w Europie Środkowo-Wschodniej