Szkolenie dotyczące zamówień – zasada konkurencyjności i rozeznanie rynku, Białystok, 29.10.2019r.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza w imieniu Kancelarii Prawnej Bieluk i Partnerzy na szkolenie dotyczące zamówień „Zasada konkurencyjności i rozeznanie rynku”, które odbędzie się 29 października 2019r. (wtorek) o godz. 9:00 w Białymstoku, ul. Warszawska 14.

Podmioty realizujące projekty unijne zobowiązane są do udzielania zamówień w ramach tych projektów zgodnie z odpowiednimi zasadami. Znaczna większość beneficjentów zobowiązana jest do udzielania zamówień zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, a w związku z tym do udzielania zamówień przy zastosowaniu zasad rozeznania rynku i zasady konkurencyjności. Nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień stanowią podstawę do nałożenia korekty finansowej. Przedmiotowe szkolenie przybliży uczestnikom zasady prawidłowego udzielania zamówień w ramach projektów unijnych.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do osób i podmiotów udzielających zamówień w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Szkolenie skierowane jest zarówno do podmiotów prywatnych, jak i zamawiających publicznych, realizujących projekty unijne.

Zakres informacji

Na przedmiotowym szkoleniu dowiedzą się Państwo między innymi:

  1. kto i kiedy zobowiązany jest udzielać zamówień zgodnie z rozeznaniem rynku i zasadą konkurencyjności,
  2. kiedy nie trzeba stosować procedur określonych w Wytycznych,
  3. jak prawidłowo przeprowadzić procedurę rozeznania rynku,
  4. jak prawidłowo przeprowadzić procedurę zgodnie z zasadą konkurencyjności,
  5. jakie dokumenty powinien przechowywać beneficjent,
  6. co powinno znaleźć się w umowie o udzielenie zamówienia,
  7. co powinien zawierać protokół postępowania,
  8. czy i kiedy można wprowadzić zmiany do umowy,
  9. jakie zmiany w zakresie procedur udzielania zamówień wprowadzono dnia 9 września 2019 r.,
  10. jakie są najczęstsze błędy przy udzielaniu zamówień oraz jak ich unikać.

Program szkolenia

Program szkolenia obejmuje 6 h (w tym: ramowy program szkolenia, przerwa kawowa, czas na dyskusję i pytania).

1. Zakres podmiotowy stosowania Wytycznych, a także rozeznania rynku i zasady konkurencyjności.
2. Progi wartościowe stosowania rozeznania rynku i zasady konkurencyjności.
3. Szacowanie wartości zamówienia.
4. Wyłączenia stosowania procedur rozeznania rynku i zasady konkurencyjności.
5. Powiązania kapitałowe i osobowe.
6. Postępowania zgodnie z rozeznaniem rynku.
7. Postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.
8. Treść i elementy zapytania ofertowego.
9. Upublicznienie zapytania ofertowego.
10. Opis przedmiotu zamówienia.
11. Warunki udziału w postępowaniu.
12. Kryteria oceny ofert.
13. Termin składania ofert.
14. Termin realizacji zamówienia.
15. Tajemnica przedsiębiorstwa.
16. Szczególne regulacje w zakresie zamówień na rzeczy używane.
17. Obligatoryjne elementy umowy o udzielenie zamówienia.
18. Zmiany ogłoszenia o zamówieniu.
19. Wybór oferty najkorzystniejszej.
20. Informacja o wyniku postępowania.
21. Protokół postępowania, załączniki do protokołu i udostępnianie protokołu postępowania.
22. Formularz ogłoszenia o zamówieniu w bazie konkurencyjności.
23. Zamiany umowy o udzielenie zamówienia.
24. Najczęściej popełniane błędy.
25. Dyskusja i pytania uczestników.

Prowadzący szkolenie

Szkolenie poprowadzi Patrycja Weronika Oleksińska-Dąbrowska – Radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy. Doradza beneficjentom w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania postępowań na wyłonienie wykonawców robót budowlanych, usług i dostaw (rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności). Reprezentuje interesy zamawiających i wykonawców, w szczególności w ramach postępowań współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Doradza wykonawcom i zamawiającym na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w zakresie przygotowania postępowania (sporządzanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie zastępstwa w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w sprawach ze skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej. Jest autorką wielu publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych.

Szczegóły

Termin i czas trwania: 29.10.2019 , 8:30 – 9:00 – rejestracja uczestników, 9:00 – 15:00 – szkolenie

Miejsce szkolenia: Centrum Szkoleniowe Warszawska 14 sp. z o.o.; ul. Warszawska 14, 15-063 Białystok; wejście do Centrum z boku budynku

Koszt szkolenia: przy zgłoszeniach do 18.10.2019 – 400 zł + VAT, od 19.10.2019 – 500 zł + VAT

W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, upominki od organizatora, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przerwa kawowa.

Rejestracja

Zapisy na szkolenie trwają do 27.10.2019 r. lub do wyczerpania puli dostępnych miejsc (20). Zapisać się na szkolenia można poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres szkolenia@warszawska14.pl lub on-line tutaj.