System wsparcia ekoinnowacji w Podlaskiem – samoocena instytucji go tworzących

Dokumenty stworzone dla regionu, takie jak na przykład Regionalny Program Operacyjny, nie są niezmienne, stworzone raz na zawsze. Wiele organizacji działa na rzecz tego, by dopasowywać je do cały czas zmieniającej się sytuacji w województwie. Zależy na tym również władzom – jest to dla nich istotna wskazówka, jakich modyfikacji należy dokonać.

PFRR w ramach projektu SUPER działa właśnie w tym zakresie – współpracuje z firmami i instytucjami zainteresowanymi tematyką ekoinnowacji, by wsparcie takich rozwiązań było jak najbardziej efektywne, a z drugiej strony jest w bieżącym kontakcie z Urzędem Marszałkowskim, który zarządza wykonaniem Regionalnego Programu Operacyjnego.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego przeprowadziła badanie dotyczące systemu wsparcia ekoinnowacji w regionie. Wzięły w nim udział organizacje współtworzące ten system.

Jak oceniają one dostępną ofertę? Jakie są jej mocne strony? Gdzie widzą pola do zmian?

Badanie jest jednym z etapów międzynarodowego projektu Interreg Europe SUPER Supporting eco-innovations towards international markets.

Projekt SUPER

Celem projektu SUPER jest udoskonalenie oferty wsparcia dla ekoinnowatorów, czyli firm i instytucji, które w swojej działalności uwzględniają problemy ekologiczne i tak kierują rozwojem organizacji, by wywoływać jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko naturalne. Nasz region jest regionem zielonym – tak się promujemy i tak jesteśmy postrzegani w Polsce i w Europie. To ogromny potencjał również w kontekście rozwoju lokalnych firm, które powinny być świadome współodpowiedzialności za stan przyrody i często są, ale potrzebują wsparcia we wprowadzaniu nowych rozwiązań, procesów czy produktów. Pomocną dłoń powinny w takich sytuacjach wyciągać instytucje tworzące system wsparcia biznesu. To one powołane są do tego, by motywować, dostarczać wiedzę oraz środki finansowe na szeroko pojęty rozwój gospodarczy regionu.

Jednym ze wskaźników kondycji systemu jest to, jak postrzegają go organizacje tworzące. W takiej samoocenie wzięli udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Politechniki Białostockiej, Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, Klastra Obróbki Metali oraz firmy EkoExpert Doradztwo ekologiczne i gospodarcze. Metodologia dostarczona została przez Uniwersytet w Linköping – partnera projektu ze Szwecji. Badanie miało formę dyskusji, podczas której uczestnicy ustalali punktację dla poszczególnych sfer związanych z działaniem systemu. Przyznawane oceny wahały się od 1 (sytuacja zdecydowanie negatywna) do 5 (sytuacja najbardziej pożądana). Najważniejszym celem było zidentyfikowanie elementów wymagających najpilniejszej interwencji.

Wyniki badań

Z przeprowadzonego badania wynika, że do mocnych stron regionu należy wysoka świadomość potrzeby wdrażania idei zrównoważonego rozwoju. Region postrzegany jest jako ekologiczny, czysty i taki obraz próbuje się utrzymać poprzez wpisanie zasad dbałości o środowisko w lokalne dokumenty. Brakuje jednak wyspecjalizowanych instytucji i narzędzi, które po pierwsze wspierałyby w szczególny, zindywidualizowany sposób ekoinnowatorów, a po drugie ułatwiały im wychodzenie na nowe rynki. Byłoby to korzystne zarówno w kontekście promocji międzynarodowej regionu, jak i promocji ekoinnowacyjnych rozwiązań wśród lokalnych firm. Wprowadzanie nowych instrumentów powinno być połączone ze skuteczną komunikacją z grupą odbiorców. Obecny system wsparcia jest już na tyle skomplikowany, nieczytelny i trudny w nawigacji, że dobudowywanie kolejnych elementów może stanowić zagrożenie. Należy również wziąć pod uwagę stopień skomplikowania samych instrumentów wsparcia – zbyt rozbudowana dokumentacja i trudne procedury sprawią, że negatywne wzorce będą powielane, co nie zachęci odbiorców do korzystania z nich.

Następnym krokiem w projekcie SUPER będzie przygotowanie przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego planu działania dla regionu, czyli zestawu wskazówek, które należy wdrożyć, by system wsparcia ekoinnowacji działał efektywniej i był bardziej przyjazny dla odbiorców. Dzięki bardzo dobrej współpracy w ramach projektu z Urzędem Marszałkowskim, istnieje duża szansa, że wypracowane rozwiązania zostaną wdrożone i ekoinnowatorzy będą korzystać z lepiej dostosowanej do ich potrzeb oferty.

Informacje o projekcie SUPER

Projekt SUPER Supporting eco-innovations towards international markets realizowany jest przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europe. Celem tych działań jest udoskonalenie lokalnych polityk i dopasowanie ich do potrzeb mieszkańców poszczególnych regionów. Oprócz województwa podlaskiego w projekcie biorą udział regiony ze Szwecji, Holandii, Danii, Irlandii, Hiszpanii, Grecji, Łotwy i Litwy. Aktywnie w projekcie działają przedstawiciele podlaskich instytucji: Urzędu Marszałkowskiego, Politechniki Białostockiej, Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego i Izby Przemysłowo-Handlowej.


Źródło: https://bia24.pl/kategorie/biznes-i-technologie/system-wsparcia-ekoinnowacji-w-podlaskiem-samoocena-instytucji-go-tworz%C4%85cych.html