Stymulacja Innowacyjności wśród MŚP — dni otwarte w centralnej i wschodniej Polsce (InnoBoost)

sierpień 2010 – wrzesień 2011

InnoBoost

WARTOŚĆ

Koszt całego projektu 82 568,00 €, dofinansowanie z Komisji Europejskiej w wysokości 50% wartości projektu oraz z Ministerstwa Gospodarki — 70 000 PLN

OPIS PROJEKTU I CEL

Projekt „InnoBoost”pokryje swoim obszarem realizacji 4 województwa: mazowieckie, podlaskie, lubelskie i warmińsko-mazurskie. W ramach projektu trzech partnerów sieci Enterprise Europe Network: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego przeanalizują instytucje otoczenia biznesu pod kątem świadczenia usług innowacyjnych. Kolejnym etapem będzie organizacja Dni Innowacji w każdym z czterech objętych projektem regionów. Podczas każdego ze spotkań zostaną zaprezentowane wyniki przeprowadzonej wcześniej analizy, a przedstawiciele instytucji wspierających innowacje będą mieli możliwość bezpośredniej prezentacji swoich usług lokalnym i regionalnym przedsiębiorcom. Każde spotkanie będzie objęte intensywnymi działaniami promocyjnymi w celu dotarcia do jak najszerszej rzeszy przedsiębiorców. Końcowym działaniem będzie wydanie publikacji zawierającej szczegółowe wyniki przeprowadzonych badań oraz ich analizę. Wyniki opublikowane zostaną również na stronach internetowych poszczególnych partnerów.

Koordynatorem działań projektu będzie Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego.

Główne cele projektu to:

 1. Wzrost świadomości przedsiębiorców z Polski Centralnej i Wschodniej odnośnie istoty innowacji poprzez organizację Dni Innowacji,
 2. Stworzenie silniejszej i skuteczniejszej sieci instytucji wspierających wdrażanie innowacji w regionach partnerskich,
 3. Ułatwienie współpracy i komunikacji pomiędzy lokalnymi i regionalnymi instytucjami świadczących innowacyjne usługi dla sektora MSP,
 4. Ułatwienie wspierania innowacji w regionach poprzez zapewnienie informacji o funkcjonujących źródłach wsparcia innowacji.

EFEKTY

 • Identyfikacja usług wspierających innowacyjność w regionach objętych projektem.
 • Organizacja 4 lokalnych konferencji w regionach partnerskich.

PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

 1. Agencja ds. konkurencyjności i innowacyjności [Executive Agency for Competitiveness & Innovation (EACI)]
 2. Ministerstwo Gospodarki

PARTNERZY

 1. Lider: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
 2. Partner: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego
 3. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości