Strategia wejścia na rynek zagraniczny

Strategia wejścia na rynek zagraniczny to kompleksowa usługa, która odpowiada na potrzeby przedsiębiorstw, które chciałyby eksportować, ale nie wiedzą jak to zrobić. Efektem usługi będzie określony plan działań, którego wdrożenie pozwoli na ekspansję zagraniczną firmy.

Usługa obejmuje weryfikację strategii całego przedsiębiorstwa, wizji i misji, analizę potencjału przedsiębiorstwa i potrzeb w zakresie reorganizacji, analizę produktów/usług eksportowych i ich potencjału internacjonalizacyjnego, analizę rynku/rynków docelowych oraz wskazanie kluczowych działań w celu osiągnięcia założonych celów strategicznych. W zależności od indywidualnych potrzeb oraz sytuacji przedsiębiorstwa strategia może zawierać wszystkie bądź wybrane elementy. Efektem usługi doradczej jest dokument zawierający elementy:

  1. Analiza przedsiębiorstwa pod kątem potencjału wyjścia na rynki zagraniczne. Wykorzystywać będzie ona m. in. poniższe elementy: Analiza dokumentów strategicznych, analiza struktury organizacyjnej, potencjału produkcji, potencjału rozwoju, analiza SWOT, analiza finansowa itp.
  2. 2. Analiza i wybór rynku docelowego. W celu wyboru najbardziej efektywnego z punktu widzenia przedsiębiorstwa rynku zagranicznego zostaną wykorzystane optymalne narzędzia analityczne, np.: analiza wybranych wskaźników ekonomicznych, demograficznych, społecznych, prognozy rozwoju, analiza PESTEL, analiza TOWS, strukturalna analiza sektora, itp.
  3.  Analiza i wybór produktu/usługi pod kątem wprowadzenia na rynek zagraniczny, np. poprzez: Analizę typu 5 sił Portera, analiza konkurencyjności – benchmarking, analizę portfelową (np. z użyciem macierzy BCG, macierzy McKinsey’a, macierzy Hofera), analizę cyklu życia produktu i technologii, trendy w branży itp.
  4. Określenie celów strategicznych oraz kluczowych działań. Po wykonaniu plac analitycznych i wskazaniu docelowego rynku zagranicznego przedsiębiorca razem z usługodawcą opracują m.in.: założenia wybranej strategii, cele strategiczne, cele operacyjne, kluczowe schematy działania itp.
  5. Rekomendacje konkretnych działań zaplanowanych do osiągniecia wskazanych celów obejmujące m.in. reorganizację przedsiębiorstwa, podjęcie działań na rynku docelowym, działania marketingowe i promocyjne, sposoby poszukiwania kontrahentów, nowe kanały dystrybucji itp.
  6. Opracowanie budżetu i harmonogramu działań na wskazanym rynku docelowym.
  7. Opracowanie business model canvas, którego celem jest porównanie obecnego modelu funkcjonowania przedsiębiorstwa z zaproponowanymi przez strategię zmianami. Kluczowe jest to, że zostaną wskazane mierzalne cele, których osiągnięcie ma zapewnić dla firmy wzrost przychodów i w perspektywie długookresowej wzrost zysków dzięki wejściu na rynek zagraniczny. Na model składają się poniższe elementy: kluczowi partnerzy, kluczowe czynności, kluczowe zasoby, propozycja wartości, relacje z klientami, kanały dystrybucji, segmentacja klientów, struktura kosztów, struktura przychodów.

Wskazanie możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania proponowanych działań, w tym skorzystania z preferencyjnych programów wsparcia: programów krajowych, programów międzynarodowych, dostępu do sieci międzynarodowych, programów krajowych na rynku docelowym. Ważne jest to, że przedstawione źródła stanowić będą jedynie alternatywę/uzupełnienie dla działań przedstawionych w ramach strategii wychodzenia na rynek zagraniczny.

Przewidywany czas realizacji usługi

2 – 6 miesięcy, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb, wielkości i struktury przedsiębiorstwa, produktów/usług eksportowych, rynków docelowych.

Potencjalne korzyści przedsiębiorstwa

W szczególności wzrost sprzedaży przedsiębiorcy, wzrost zysku / redukcja kosztów, rozszerzenie rynków zbytu.

Identyfikacja potrzeb przedsiębiorący

Wieloletnie doświadczenie PFRR we współpracy z przedsiębiorcami, świadczenie analogicznych usług oraz dostępne opracowania własne pozwalają stwierdzić, że istnieje zapotrzebowanie na kompleksowe usługi tworzenia strategii wejścia na rynki zewnętrzne. Identyfikacja potrzeby przedsiębiorcy nastąpi w ramach bezpośredniego kontaktu i ustalenia zakresu usługi – wspólnie z ekspertem przedsiębiorca określi, czy do celu jakim jest wejście na nowe rynki zagraniczne niezbędna jest kompleksowa strategia lub też, które elementy muszą być obowiązkowo uwzględnione w zakresie usługi. Przedsiębiorca samodzielnie lub też wspólnie z doradcą określi czy strategia obejmie wybrany produkt/usługę grupę produktów lub inny zakres przedmiotowy. Zostanie określony również kierunek ekspansji, przy czym w ramach usługi doradczej mogą zostać wskazane nalepsze rynki na podstawie analiz potencjału. W trakcie całego procesu wymagane jest zaangażowanie przedsiębiorcy, który zamierza wdrażać otrzymaną strategię. Strategia wymaga wiedzy eksperckiej na wielu obszarach wymienionych w zakresie usługi.

Założenia cenowe

18 000 – 48 000 PLN. Przedstawiony powyżej przedział cenowy ma charakter szacunkowy. Cena danej usługi będzie negocjowana indywidualnie z przedsiębiorcą po dokonaniu wstępnej analizy jego potrzeb w kontekście planowanego przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę w szczególności stawkę za roboczodzień pracy eksperta i liczbę roboczodni pracy zespołu ekspertów.

Odbiorcy

MŚP zainteresowane profesjonalną i kompleksowa usługą wejścia na rynki zewnętrzne.

Osoba kontaktowa w sprawie usługi

Kamil Pendowski
tel: 662 493 513
e-mail: pendowski@pfrr.pl

Usługa świadczona przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego – kwalifikowanego dostawcę usług w ramach RPO WP, Poddziałanie 1.4.1 Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP.