Spotkanie informacyjne dotyczące OZE w Białowieży

Podlaska Fundacji Rozwoju RegionalnegoPodlaska Agencja Zarządzania Energią oraz Urząd Gminy Białowieża zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym pt.:

„Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii —
Działanie 5.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego”,

które odbędzie się 4 marca 2016r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Białowieży, Park Dyrekcyjny 6.

W trakcie spotkania przedstawione zostaną zagadnienia związane z zasadami ubiegania się o dotacje w ramach działania 5.1 RPOWP, tj.:

  • typy beneficjentów kwalifikujących się do wsparcia,
  • typy projektów kwalifikujące się do wsparcia,
  • zasady finansowania projektów,
  • nowe kryteria oceny,
  • pomoc publiczna,
  • wydatki kwalifikowane w projekcie
  • wymagana dokumentacja.

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dużych przedsiębiorstw dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii, producentów rolnych, grup producenckich, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, porozumień i stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych JST posiadających osobowość prawną, jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną (nie wymienione wyżej), podmiotów działających w ramach partnerstw publicznoprywatnych oraz operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD).

Kartę zgłoszenia (214kB) udziału w seminarium prosimy przesłać e-mailem na adres: wrzesinska@pfrr.pl lub faksem na numer 85 742 00 44 do dnia 02.03.2016r. W karcie zgłoszenia proszę wpisać osoby, które wezmą udział w seminarium informacyjnym (maksymalnie 3 osoby z instytucji).

Uczestnictwo w seminarium informacyjnym jest bezpłatne.
Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Seminarium informacyjne organizowane jest w ramach projektu
„Enterprise Europe Network” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium informacyjnym.

Program spotkania (215kB)