Społeczna Odpowiedzialność Biznesu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (CSR)

maj 2006 – październik 2007
ang: „Mainstreaming Corporate Social Responsibility (CSR) Among SMEs”

WARTOŚĆ

Całkowita wartość projektu 127 440,00 EUR.
Dofinansowanie projektu 75% kosztów kwalifikowanych

OPIS PROJEKTU I CEL

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to koncepcja, zgodnie z którą przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochrony środowiska w swoich strategiach i działaniach. Bycie społecznie odpowiedzialnym nie oznacza wyłącznie spełnienia wymogów formalnych i prawnych, oznacza także inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska oraz utrzymywanie dobrych stosunków z otoczeniem.

Głównym założeniem projektu jest podniesienie świadomości przedsiębiorców, menedżerów firm, przedstawicieli organizacji pozarządowych na temat społecznej odpowiedzialności biznesu: koncepcje CSR, potrzebę uwzględniania i stosowania CSR w działalności firmy, informacje o firmach społecznie odpowiedzialnych, podejmowanych inicjatywach. Szczególny nacisk kładziony jest na przekazanie informacji o potencjalnych korzyściach, jakie mogą osiągnąć przedsiębiorcy, menedżerowie firm i innych instytucji stosując CSR.

Cele projektu:

  • Rozpowszechnianie informacji o CSR wśród przedsiębiorców, menadżerów, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych instytucji,
  • Identyfikacja i zbieranie przykładów Best Practicent. CSR,
  • Promocja zasad, koncepcji, zalet stosowania CSR,
  • Organizacja 5 seminariów informacyjnych przybliżających zagadnienia CSR przedsiębiorcom, menadżerom, przedstawicielom organizacji pozarządowych oraz innym instytucjom.

EFEKTY

Zwiększenie świadomości przedsiębiorców nt. współczesnych trendów rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o Społeczną Odpowiedzialność Biznesu.

PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorczości i Przemysłu.

PARTNERZY

Organizacje biorące udział w projekcie:

  1. EIC DK 057
  2. EIC UK 559
  3. EIC IR 306
  4. EIC LT 802
  5. EIC HU 727
  6. EIC PL411