Rozpoczęcie naboru na usługi doradcze w projekcie Podlaskie Centrum Eksportera - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Rozpoczęcie naboru na usługi doradcze w projekcie Podlaskie Centrum Eksportera
Archiwum aktualności | 17.06.2024

Rozpoczęcie naboru na usługi doradcze w projekcie Podlaskie Centrum Eksportera

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku ogłasza I rundę naboru wniosków na usługi doradcze w ramach projektu „Promocja gospodarcza MŚP – Podlaskie Centrum Eksportera”.

Przedmiot naboru

Przedmiotem naboru jest wybór Beneficjentów usług doradczych świadczonych przez PFRR na rzecz podlaskich MŚP w zakresie planowania i realizacji działań eksportowych, które najbardziej przyczynią się do osiągnięcia celu projektu, którym jest wspieranie rozwoju eksportu i umiędzynarodowienia podlaskich firm z sektora MŚP, podniesienia konkurencji wytwarzanych przez nie produktów i usług oraz rozwoju gospodarczej sieci współpracy.

Usługi doradcze będą realizowane przez PFRR i obejmują następujące kategorie:

 1. Strategia wejścia na rynek zagraniczny
 2. Analiza potencjału docelowego rynku zagranicznego:
  – analiza potencjału wskazanego przez przedsiębiorcę rynku zagranicznego
  – porównanie atrakcyjności potencjalnych rynków zagranicznych
 3. Badanie potencjału internacjonalizacji przedsiębiorstwa

Każda usługa jest ukierunkowana na indywidualne potrzeby przedsiębiorstwa,

Ogólna liczba usług doradczych przewidzianych do zrealizowania przez PFRR na rzecz podlaskich MŚP w ramach naboru wynosi 45 (9 usług w ramach każdej rundy).

Dla kogo

Podmiotami uprawnionym do ubiegania się o wsparcie w postaci doradczej są wyłącznie przedsiębiorstwa z sektora MŚP (mikro-, małego- lub średniego przedsiębiorcę), które mają siedzibę/stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa podlaskiego, zgodnie z informacją ujawnioną w aktualnym na dzień złożenia wniosku dokumencie rejestrowym (KRS/CEIDG).

Wnioskodawca musi dysponować potencjałem eksportowym, tj. musi posiadać własny produkt lub usługę zdolną do konkurowania na rynkach zagranicznych.

Termin i sposób składania wniosków

Nabór wniosków jest podzielony na rundy, w ramach których można składać wnioski o usługę doradczą:

Runda I – rozpoczęcie naboru 17.06.2024r.(godz. 09:00), zakończenie naboru 24.06.2024r. (godz. 16:00), liczba usług w ramach rundy – 9.

Wniosek o usługę doradczą w formacie pdf wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez formularz składania wniosku dostępny na stronie internetowej Projektu:

https://centrumeksportera.pl/aktualnosci/uslugi-doradcze-nabor-wnioskow-pfrr/

Wartość wsparcia

Wsparcie udzielone przedsiębiorcy w postaci usługi doradczej  stanowi pomoc de minimis, której wartość została wskazana w załączniku nr 4 do Regulaminu.

Poziom dofinansowania usługi doradczej eksportu wynosi 100% wartości usługi.

Pomoc de minimis będzie udzielana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2023) i Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 (Dz. U. 2024 r. poz. 598).

Kontakt

Instytucją właściwą do kontaktów z Wnioskodawcami w ramach naboru jest Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku przy ul. Starobojarskiej 15.

Dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać:

 • osobiście w biurze PFRR przy ul. Starobojarskiej 15, 15-073 Białystok;
 • telefonicznie, pod numerem telefonu: (85) 740 86 83;
 • poprzez kontakt elektroniczny: e-mail: doradczepce@pfrr.pl;
 • formularz kontaktowy dostępny na stronie Projektu: centrumeksportera.pl

Informacji udzielają:

 • Magdalena Maksimowicz; +48 662 493  287
 • Łukasz Sakowski; +48 696 302 706
 • Agnieszka Karłowicz;  +48 504 125 001

logotypy FEdP RP UE UMWP

Projekt „Promocja gospodarcza MŚP – Podlaskie Centrum Eksportera” realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytetu I. Badania i innowacje, Działania 1.5 Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw, Typ: Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP.

Zobacz pozostałe artykuły