RIF

Regionalna Instytucja Finansująca

PFRR wspiera lokalnych przedsiębiorców poprzez udzielanie grantów i dotacji. We współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego (UMWP) realizujemy projekty grantowe finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPO WP). Naszym zadaniem jest obsługa konkursów dla przedsiębiorców od opracowania dokumentacji, poprzez udzielenie grantów, aż po ich rozliczenie i kontrolę.

Lokalni przedsiębiorcy wdrażają z naszą pomocą innowacje w firmach – w ramach projektów takich jak „Granty na badania” czy „Granty na rozwój” finansują prace badawczo-rozwojowe. W czasie pandemii natomiast mogli liczyć na wsparcie w dostosowaniu przedsiębiorstwa do nowej, trudnej rzeczywistości. Projekt „Bon antywirusowy” pozwolił im na wyposażenie pracowników w środki ochrony osobistej oraz narzędzia do pracy zdalnej, a także na zakup urządzeń i maszyn, które umożliwiły wprowadzenie nowych produktów i usług.

PFRR uczestniczy w obsłudze polskich programów pomocowych od początku ich funkcjonowania w Polsce. W latach 2001-2018 pełniliśmy rolę Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) na terenie województwa podlaskiego i obsługiwaliśmy programy pomocowe w ramach funduszy przedakcesyjnych PHARE oraz funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (SPO WKP, SPO RZL, PO IG) skierowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Poniżej znajduje się lista programów, które podlaski RIF realizuje bądź realizował w przeszłości.

Granty 3

Bon antywirusowy

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorstw, które w wyniku pandemii COVID-19, muszą sprostać szczególnym, negatywnym uwarunkowaniom prowadzenia działalności, w tym: zakaz, bądź ograniczenie prowadzenia działalności wynikający z przepisów prawa, dodatkowy reżim sanitarny, absencja pracowników, ograniczenie możliwości logistycznych i transportowych, trudności w zaopatrzeniu i wzrost cen surowców, materiałów, usług obcych, zatory płatnicze, wstrzymanie inwestycji, ograniczenie popytu na niektóre dobra i usługi itd.

Granty 2

Granty na badania i rozwój

Celem projektu jest upowszechnienie podejmowania działalności B+R przez podlaskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w celu podniesienia rynkowej konkurencyjności.

Granty 1

Granty na badania i innowacje

Projekt polega na utworzeniu i zarządzaniu funduszem grantów. Granty przeznaczone zostaną na dofinansowanie biznesowych przedsięwzięć rozwojowych o łącznej wartości 10,6 mln PLN. Służyć to ma podniesieniu konkurencyjności podlaskich małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowaniu podlegać będą wydatki przedsiębiorców na zakup usług badawczych, praw własności intelektualnej, patentów, licencji, know how, audytów technologicznych, a także na przejście procedury patentowej.

PO IG

Program Operacyjny
Inteligentna Gospodarka

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego jako RIF podlaski w okresie programowania 2007-2013, realizowała działania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) w niektórych obszarach.

Celem strategicznym POIG było wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Interwencja w ramach POIG  obejmowała bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw.

W ramach POIG wspierane były działania z zakresu innowacyjności technologicznej, produktowej, usługowej, procesowej oraz biznesowej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniły się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.

Beneficjentami pomocy udzielonej w ramach POIG były przede wszystkim przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu oraz instytucje naukowo-badawcze.

SPO WKP

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

Podstawą wsparcia działań w ramach SPO WKP w latach 2004-2006 była innowacyjność planowanych inwestycji i poprawa konkurencyjności firm poprzez dostęp do specjalistycznej pomocy doradczej. W ramach programu SPO WKP 2.1 podlascy przedsiębiorcy złożyli 86 wniosków czego efektem było zawarcie 48 umów o łącznej wartości dofinansowania na poziomie 1.285.543,50 zł

SPO RZL

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich​

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL), realizowany w latach 2004-2006, koncentrował się na budowie otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy. Był to generalny cel SPO RZL, a jego realizacja miała przyczynić się do rozwijania konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości. Równomierny rozwój gospodarki zapewnia wzrost zatrudnienia i osiągnięcie spójności społecznej i ekonomicznej z Unią Europejską na poziomie zarówno regionalnym, jak i krajowym.

PHARE

Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies

W październiku 2006r. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (PFRR) zakończyła wdrażanie programów dotacji Phare 2003 skierowanych do przedsiębiorców. Była to już czwarta i zarazem ostatnia edycja Phare dostępna w województwie podlaskim. W latach 2002-2006, w ramach Phare (2000, 2001, 2002, 2003), podlascy przedsiębiorcy złożyli blisko 1600 wniosków o dotacje. Efektem była realizacja i dofinansowanie 726 projektów. Łączna wartość dofinansowania wyniosła 11 mln euro, a wartość zrealizowanych projektów przekroczyła 38 mln euro.

PHARE - RZL

Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies - Rozwój zasobów ludzkich

Cele ogólne Program Phare RZL, działającego w latach 1999-2003, obejmowały promocję zatrudnienia oraz adaptację zawodową i przedsiębiorczość w wymiarze regionalnym. Program ten dotyczył najważniejszych problemów polskiego rynku pracy (bezrobocie, restrukturyzacja sektorowa, luki w kwalifikacjach i jakość zasobów ludzkich), oraz szczegółowych potrzeb poszczególnych regionów, wspomagając proces akcesji w dziedzinie polityki zatrudnienia. Ponadto program ten wzmocnić miał potencjał administracyjny władz na szczeblu centralnym i wojewódzkim oraz potencjał instytucjonalny usługodawców lokalnych pod kątem realizacji programów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).