Rekrutacja na seminarium biznesowe w Brukseli, 23-27.05.2022r.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego do wzięcia udziału w podlaskim seminarium biznesowym, które odbędzie się 25 maja 2022 r. w Brukseli, w ramach wyjazdu podlaskich przedsiębiorców do stolicy Belgii, zaplanowanego na 23-27 maja 2022 r.

Celem wydarzenia jest:

  • promocja gospodarcza województwa podlaskiego na rynku państw Beneluksu,
  • wsparcie podlaskich przedsiębiorców,
  • nawiązanie i rozwijanie relacji biznesowych z partnerami zagranicznymi.

Podlaskie seminarium biznesowe skierowane jest do przedsiębiorców z sektora budowlanego i wyposażenia wnętrz oraz branży rolno-spożywczej, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego przez minimum 12 miesięcy.

Przedsiębiorcy będą mieli możliwość odwiedzenia największych targów budowlanych w Belgii Batibouw 2022, w których udział weźmie Polski Klaster Budowlany.

Dofinansowanie wyjazdu

Wyjazd współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”, Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Podziałania 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Wsparcie obejmuje:

  • koszt przelotu na trasie Warszawa – Bruksela– Warszawa,
  • koszty zakwaterowania ze śniadaniami,
  • przejazdy lokalne w Brukseli zgodnie z programem wydarzenia[1],
  • koszty ubezpieczenia,
  • udział w podlaskim seminarium biznesowym w dniu 25 maja 2022 r.,
  • lunch i kolację biznesową w dniu seminarium (25 maja 2022 r.),
  • koszty organizacji indywidualnych spotkań match-makingowych z zagranicznymi partnerami biznesowymi.

Udział w podlaskim seminarium biznesowym w Brukseli jest objęty pomocą de minimis.

Pomoc de minimis zostanie udzielona przedsiębiorcy, który spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Liczba przedsiębiorców objętych wsparciem: 8

Rozpoczęcie rekrutacji: 19 kwietnia 2022 r., godz. 8:00.

Zakończenie rekrutacji: 26 kwietnia 2022 r., godz. 23:59.

Warunki zgłoszenia: Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie investinpodlaskie.pl.

Kontakt

Za wszelkie kwestie organizacyjne związane z rekrutacją uczestników odpowiada Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 16, 15-089 Białystok:

Karolina Cruz Rodriguez,
tel. 85 66 54 653, e-mail: karolina.cruz@wrotapodlasia.pl
Anna Otapowicz
,
tel. 85 66 54 987, e-mail:anna.otapowicz@wrotapodlasia.pl
Agnieszka Wirkowska-Godlewska
,
tel. 85 66 54 987, e-mail: agnieszka.wirkowska@wrotapodlasia.pl

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://investinpodlaskie.pl/rekrutacja-na-seminarium-biznesowe-w-brukseli/

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zachęca zainteresowanych do udziału w seminarium biznesowe w Brukseli.