Punkty Informacyjne RPO WP i NSRO

czerwiec 2009 – grudzień 2012

Punkty Informacyjne RPO WP i NSRO

WARTOŚĆ

Koszt całego projektu 742 002,00 PLN brutto.

OPIS PROJEKTU I CEL

Punkty informacyjne świadczą bezpłatne usługi informacyjne dotyczące możliwości pozyskiwania dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Ponadto można tam otrzymać informacje dotyczące wniosku oraz wzory dokumentów.

Informacje można uzyskać osobiście, drogą telefoniczną oraz mailową.

Zasady działania Punktów Informacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

  • Podstawowym zadaniem Punktu Informacyjnego jest udzielanie nieodpłatnie rzetelnych i wyczerpujących informacji zainteresowanym osobom w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego.
  • Punkty Informacyjne oferują przeprowadzenie właściwej diagnozy potrzeb klienta, który zgłosił się do Punktu i udzielenie mu adekwatnej do potrzeb usługi czyli np. pomoc w zakwalifikowaniu pomysłu na projekt do konkretnego Priorytetu i Działania w ramach Programu, udzielenie informacji o podstawowych warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektu, przekazanie danych kontaktowych Instytucji, która zajmuje się danym Działaniem.
  • Pytania do Punktów Informacyjnych można kierować telefonicznie, pisemnie, pocztą elektroniczną lub w formie konsultacji indywidualnej podczas osobistej wizyty w punkcie.
  • Punkty informacyjne udostępniają nieodpłatnie publikacje dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego wydawane przez Instytucje zaangażowane w realizację Programu Kapitał Ludzki.
  • Punkty organizują otwarte spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów PO KL.

EFEKTY

Efekty projektu będą znane po jego zakończeniu

PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

Urząd Marszałkowski woj. podlaskiego

PARTNERZY

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego