Przy śniadaniu o podboju rynków zagranicznych

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza przedsiębiorców na śniadanie biznesowe, które odbędzie się 29 października 2019 roku w Hotelu Branicki przy ulicy Zamenhofa 25 w Białymstoku, w ramach projektu GoSmart BSR. Jego celem jest wzmacnianie inteligentnych specjalizacji poprzez wspieranie współpracy międzynarodowej.

Uczestnicy dowiedzą się, jak stawiać pierwsze kroki na rynkach zagranicznych oraz jak poszukiwać partnerów do wspólnego rozwijania innowacyjnych produktów i usług. Przedstawieni zostaną przedsiębiorcy, którzy już odnieśli sukces.

Śniadanie to doskonała okazja do integracji lokalnego środowiska przedsiębiorców zainteresowanych współpracą międzynarodową i internacjonalizacją pod kątem biznesowym i technologicznym – zachęcają eksperci PFRR.

W trakcie spotkania przybliżona zostanie idea budowanej sieci współpracy TIBS, wspierającej mały i średni biznes w wychodzeniu na nowe rynki zbytu oraz tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Będzie to również okazja, by w nieformalnej atmosferze porozmawiać z brokerem odpowiedzialnym za wsparcie przedsiębiorców w znalezieniu i nawiązaniu kontaktu z zagranicznym kontrahentem.

Szczególnie zapraszamy przedsiębiorców, przedstawicieli administracji, instytucji otoczenia biznesu, związki i stowarzyszenia sektorowe zainteresowane tematyką transnarodowych inteligentnych specjalizacji i otwarte na współpracę międzynarodową, trwa nabór do sieci TIBS – namawia do rejestracji PFRR.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego PFRR od wielu lat wspiera podlaskie firmy w procesie wychodzenia na rynki zagraniczne poprzez organizację szkoleń, misji gospodarczych, tworzenia modeli biznesowych oraz spotkań kooperacyjnych. Od 2017 r. zaangażowana jest w projekt GoSmart BSR – Program Regionu Morza Bałtyckiego (Interreg Baltic Sea Region), który realizuje w partnerstwie z liderem projektu, Politechniką Białostocką oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, instytucją stowarzyszoną, która ma wspierać partnerów projektu w zakresie opracowywania narzędzia TIBS (Transnational Innovation Brokerage System).

Projekt ma na celu wypracowanie rozwiązań dotyczących kojarzenia przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej. Ideą jest rozwijanie inteligentnych specjalizacji w układzie międzyregionalnym poprzez tworzenie struktur współpracy między podmiotami ze sfery biznesu, nauki i administracji dla wzmocnienia zdolności innowacyjnej oraz tworzenie platformy umożliwiającej transfer wiedzy w zakresie rozwoju strategii inteligentnych specjalizacji.

Program realizowany jest w międzynarodowym konsorcjum składającym się z sześciu partnerów zagranicznych: Vidzeme Planning Region (Łotwa), Valga Municipality Government (Estonia), Public Institution Lithuanian Innovation Centre (Litwa), Kouvola Innovation Ltd. (Finlandia), Hamburg Institute of International Economics (Niemcy), Business Aabenraa (Dania) i obejmuje działania adresowane do:

  • przedsiębiorców działających w obszarze inteligentnych specjalizacji w poszczególnych regionach biorących udział w projekcie,
  • instytucji związanych z opracowaniem i wdrażaniem strategii S3,
  • regionalnych systemów wspierających innowacje, przedsiębiorczość oraz współpracę międzynarodową.

Korzyści dla biznesu:

  • dostosowanie sektora badań i rozwoju do potrzeb biznesowych, w tym współpracy międzynarodowej,
  • możliwość uczestnictwa w sieci współpracy, integrującej podmioty ze strefy biznesu, administracji i badań naukowych w kierunku budowania trwałych powiązań międzynarodowych,
  • poprawa dostępu MŚP do różnych form kooperacji międzynarodowej w połączeniu z innowacjami, transferem technologii i know-how oraz szczególnie w zakresie badań i rozwoju,
  • poprawa zrozumienia i skuteczności władz publicznych we wspieraniu innowacji i internacjonalizacji przez przedsiębiorstwa i podmioty badawczo – rozwojowe,
  • opracowanie strategii inteligentnych specjalizacji w układzie transregionalnym i transnarodowym realizowanych w partnerskich regionach.

Źródło: https://ddb24.pl/artykul/przy-sniadaniu-o-podboju/825461