Projekty zakończone

projekty ZAKOŃCZONE

Zapoznaj się z naszymi zakończonymi projektami – zobacz czym zajmowaliśmy się w przeszłości!

Klastry na Białorusi

Projekt „Wdrażanie systemu klastrowego na Białorusi” ma na celu wsparcie rozwoju systemu klastrowego na Białorusi.

2018 - 2021

Granty na rozwój

Celem projektu „Granty na badania i rozwój” jest upowszechnienie podejmowania działalności B+R przez podlaskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w celu podniesienia rynkowej konkurencyjności.

kwiecień 2019 - kwiecień 2021

EENEP SCALEUP

Celem projektu jest wsparcie internacjonalizacji i zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw oraz ułatwienie im dostępu do rynków europejskich oraz finansowania dalszego rozwoju.

styczeń 2017 - styczeń 2019

CSO Armenia

Projekt STRONG Civil Society Organisations for Stronger Armenia realizowany jest na terenie Armenii w ramach programu EuropeAid i ma na celu wsparcie ormiańskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

październik 2015 - styczeń 2019

Granty na innowacje

Celem projektu „Granty na badania i innowacje” jest pobudzenie popytu na innowacje i upowszechnienie podejmowania działalności B+R+I przez podlaskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

styczeń 2016 - grudzień 2018

Startuj w biznesie.
Subregion bielski.

Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez utworzenie nowych miejsc pracy przez mieszkańców subregionu bielskiego.

styczeń 2016 - grudzień 2018

Dobre, bo z Podlasia

Promocja województwa podlaskiego i lokalnych firm spożywczych na międzynarodowych targach SIAL Paris 2018.

2018

Akademia przedsiębiorczości na Białorusi

Projekt „Akademia aktywizacji przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” miał na celu promocję i wsparcie mieszkańców obszarów wiejskich do podejmowania własnej działalności gospodarczej.

2018

Postawmy na młodych

Projekt ma na celu rozwój talentów, marzeń, inicjatyw i kreatywności dzieci w woj. podlaskim.

Zainspirowaliśmy dzieci i młodzież do aktywności, otwarcia umysłów i wyobraźni.

styczeń 2015 - grudzień 2015

WOMEN

Projekt WOMEN – – „Realising a Transational Strategy against the brain-drain of well-educated young women” wspiera rozwój kariery zawodowej młodych kobiet.

2013 - 2015

Postawmy na siebie

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na wagę regionalnej przedsiębiorczości i gospodarki oraz ich faktyczny wpływ na życie każdego mieszkańca województwa podlaskiego.

styczeń 2014 - grudzień 2014

EURESP+

Usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska poprzez sieć Enterprise Europe Network.

Listopad 2011 – listopad 2013

Centrum Informacji IPR

Serwis internetowy poświęcony ochronie własności przemysłowej i intelektualnej dla przedsiębiorców, naukowców i każdego kto jest zainteresowany tą tematyką.

styczeń 2010 - grudzień 2012

MAPKA

Projekt „Młodzieżowa Akademia Planowania Kariery MAPKA” jest odpowiedzią na obecną sytuację na rynku pracy, w której to wykwalifikowani ludzie, absolwenci szkół i uczelni wyższych, pozostają bez pracy.

2011 - 2012

Punkty Informacyjne
RPO WP i NSRO

Punkty informacyjne świadczą bezpłatne usługi informacyjne dotyczące możliwości pozyskiwania dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

czerwiec 2009 - grudzień 2012

EURESP

Usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska poprzez sieć Enterprise Europe Network.

kwiecień 2010 - marzec 2012

Startuj w Biznesie

Celem projektu jest podniesienie wiedzy w zakresie przedsiębiorczości mieszkańców województwa podlaskiego oraz pomoc w uruchomieniu 60 nowych przedsiębiorstw a tym samym wsparcie samozatrudnienia.

marzec 2010 - luty 2012

BSR InnoReg

Celem projektu jest wzmocnienie zaangażowania władz w zarządzanie innowacjami w regionach niemetropolitalnych obszaru Morza Bałtyckiego.

luty 2009 - październik 2011

InnoBoost

Stymulacja innowacyjności wśród MŚP — dni otwarte w centralnej i wschodniej Polsce.

sierpień 2010 - wrzesień 2011

€ko-Kluby Przedsiębiorczości

Promocja świadomości proekologicznej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

styczeń 2008 - czerwiec 2009

INNODEAL

Analizy, Diagnozy, Ocena, Działania Pilotowe i procesy nauczania przy wspólnych programach innowacyjnych.

lipiec 2006 – czerwiec 2009

PRINCESS

Celem projektu jest zacieśnienie współpracy klastrowej oraz tworzenie sieci przedsiębiorstw w celu umożliwienia dostępu do nowych technologii z innych państw UE.

Grudzień 2006 – czerwiec 2008

INNOWATCH

Założeniem projektu INNOWATCH jest identyfikacja oraz rozwój narzędzi umożliwiających ocenę pomiaru efektywności wdrażania regionalnej strategii innowacji w odniesieniu do sektora MSP.

czerwiec 2005 - luty 2008

Podlaskie Centrum Euro Info

Informowanie MŚP o zagadnieniach dotyczących Unii Europejskiej oraz promowanie polityki skierowanej na przedsiębiorstwa.

wrzesień 1999 – grudzień 2007

CSR

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to koncepcja, zgodnie z którą przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochrony środowiska w swoich strategiach i działaniach.

maj 2006 - październik 2007

Konsultant subregionalny

Wspieranie działań związanych z podnoszeniem poziomu innowacyjności regionu, promocja rozwiązań innowacyjnych generowanych w regionie, ustanowienie sieci współpracy w celu wymiany informacji i wiedzy na rzecz przedsiębiorców.

marzec 2006 - styczeń 2007

SME Panel w Polsce

Zwiększenie uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu polityki Unii Europejskiej.

wrzesień 1999 – grudzień 2007

Kanadyjski Program Pożyczkowy dla Inkubatorów Przedsiębiorczości

Celem działania Kanadyjskiego Programu Pożyczkowego jest wspieranie rozwoju małych przedsiębiorstw działających we wszystkich branżach z wykluczeniem działalności bezpośrednio rolniczej.

styczeń 2003 – grudzień 2006

Jednolite cele – budowanie Europy

Głównym celem projektu jest nawiązanie współpracy gospodarczej pomiędzy firmami sektora obuwniczego z Polski i Hiszpanii.

kwiecień 2006 - październik 2006

Podlaska Agencja Zarządzania Energią

Główną rolą Komitetu Technicznego jest wsparcie doradcze i eksperckie w stosunku do inicjatyw podejmowanych przez Agencję.

Grudzień 2002 – 2006

Współpraca na rzecz rozwoju Podlasia

Głównym celem projektu jest stworzenie modelu usprawniającego i jednocześnie utrwalającego lokalną współpracę pomiędzy przedsiębiorcami, organizacjami wspierającymi przedsiębiorczość oraz administracją publiczną.

październik 2004 - styczeń 2006

Szkolny Klub Przedsiębiorczości i Mentoringu

Celem projektu jest wdrożenie modelu bezpośredniej aktywizacji uczniów i nauczycieli 10 szkół ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego kształtującego wśród młodzieży postawy przedsiębiorczości, kooperatywności i wrażliwości na lokalne potrzeby społeczne.

luty 2004 – listopad 2004

Punkty konsultacyjno-doradcze

Punkt Konsultacyjno-Doradczy utworzony przy PFRR oraz jego 4 filie w Bielsku Podlaskim, Sokółce, Siemiatyczach i Hajnówce udzielają przedsiębiorcom bezpłatnych, prostych usług doradczych, związanych z administracyjno-prawnymi aspektami prowadzenia działalności.

czerwiec 2000 – czerwiec 2004

Pomysł na biznes

Projekt miał na celu aktywizację młodych mieszkańców województwa podlaskiego w sferze rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Wrzesień 2001 – marzec 2004

Lokalni Doradcy Przedsiębiorczości i Programów UE

Celem projektu jest zapewnienie poparcia sektora małych i średnich firm z trzech regionów Polski dla procesu integracji europejskiej.

Kwiecień 2002 – Czerwiec 2003

Branżowe Forum Integracji Europejskiej

Organizacja kampanii promocyjnej, za pomocą cyklu dwóch wideokonferencji, której uczestnikami były dwie wybrane branże: meblarska i spożywcza z trzech zaangażowanych regionów.

Kwiecień 2003 – Czerwiec 2003

Szkolny Klub Przedsiębiorczości

Celem projektu jest promowanie aktywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

wrzesień 2002 – styczeń 2003

Punkt Konsultacyjno Doradczy

Punkt Konsultacyjno-Doradczy utworzony przez PFRR, działający w Białymstoku oraz filie w Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Sokółce, Siemiatyczach i Mońkach udzielają małym i średnim przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą bezpłatnych, prostych usług doradczych.

sierpień 2001 – marzec 2002

MIKRO-START

Projekt obejmował działania zmierzające do uruchomienia funduszu mikropożyczek dla startujących w biznesie oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

lipiec 2001 - sierpień 2002

Internet w działalności małej i średniej firmy

Celem projektu jest przeprowadzenie badań ankietowych, które pozwolą ocenić stopień wykorzystania Internetu w małych i średnich firmach oraz zidentyfikować potrzeby w tym zakresie.

sierpień 2000 - wrzesień 2000

Przygotowanie polskich przedsiębiorstw do funkcjonowania w Europie

Przeprowadzenie serii seminariów na rzecz 100 MSP w regionie podlaskim w celu przygotowania przedsiębiorców do integracji Polski z Unią Europejską.

czerwiec 1999 - marzec 2000

The Credo Management Support Programme

Promowanie dobrego sąsiedztwa i współpracy w regionach przygranicznych w krajach CEC i NIS poprzez rozwój i wdrażanie międzynarodowych strategii i projektów, które przyczyniają się do ekonomicznego i społecznego rozwoju obszarów przygranicznych.

Kwiecień 1999 – grudzień 2000

Program Wspierania Prywatyzacji Przedsiębiorstw Komunalnych

Wspieranie inicjatyw prywatyzacyjnych przedsiębiorstw komunalnych na obszarze działania Delegatur Ministerstwa Skarbu Państwa w Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie.

sierpień 1998 - luty 2000

Pomoc techniczna ekspertów zagranicznych w MSP tekstylnych regionu podlaskiego

Pomoc techniczna (doradcza oraz szkoleniowa) ekspertów zagranicznych z organizacji ochotniczej British Executive Services Overseas na rzecz tekstylnych MSP w regionie podlaskim.

marzec 1998 – październik 1999

Promocja funduszy poręczeń kredytowych dla MSP

Promocja funduszy poręczeniowych na rzecz MSP w regionie białostockim poprzez działania informacyjne (seminaria, dystrybucja materiałów informacyjnych, etc.) oraz usługi doradcze na rzecz MSP w celu przygotowania wniosków poręczeniowych.

lipiec 1997 – czerwiec 1998

Polsko-Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości

Polsko-Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości (PBEP) był inicjatywą Rządu Polskiego i Brytyjskiego, finansowaną ze środków Funduszu Know-How, skierowaną na rozwój oraz wspieranie sektora małych i średnich firm w dwóch regionach Polski.

styczeń 1995 – grudzień 1999

Lokalizacja

Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem projektów:

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
ul. Starobojarska 15
15-073 Białystok

tel: +48 85 740 86 83

Odwiedź nas...