Usługi prorozwojowe - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Usługi prorozwojowe

logo

Prorozwojowe usługi doradcze

Specjalistyczne usługi rozwojowe świadczone przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego jako kwalifikowanego dostawcę usług na rzecz podlaskich przedsiębiorców z sektora MŚP w ramach Poddziałania 1.4.1 Typ projektu 1A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji

Projekt realizowany był w latach: 2019 – 2021

Cel

Usługa prorozwojowa ma na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa, zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym.

Katalog usług doradczych:

USŁUGA 1

Opracowanie biznesplanów i studiów wykonalności przedsiewzięć inwestycyjnych

Zakres usługi prorozwojowej to określenie celów przedsiębiorstwa i planowanego przedsięwzięcia, analiza otoczenia rynkowego, prawnego, technologicznego itd., diagnoza możliwości wewnętrznych i pozyskania niezbędnych zasobów, planowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego (w różnych obszarach i procesach), zdiagnozowanie potrzeb finansowych i rekomendacja źródeł finansowania, weryfikacja zasadności i opłacalności przedsięwzięcia, analiza czynników ryzyka niepowodzenia zarówno na etapie realizacji jak również po zakończeniu inwestycji.

USŁUGA 2

Pozyskiwanie kontrahentów zagranicznych

Pozyskiwanie nowych kontrahentów stanowi dodatkowe źródło przychodu dla przedsiębiorstw i pomaga rozszerzyć, i zarazem ustabilizować zakres działalności firmy. Zaś pozyskanie nowego kontrahenta zagranicznego zwiększa dodatkowo wartości osiąganych przychodów, bądź też innych korzyści finansowych (w przypadku pozyskania dostawców, podwykonawców usług, etc.), poprawia pozycję konkurencyjną firmy na rynku lokalnym, krajowym i zagranicznym.

USŁUGA 3

Strategia wejscia na rynek zagraniczny

Strategia wejścia na rynek zagraniczny to kompleksowa usługa, która odpowiada na potrzeby przedsiębiorstw, które chciałyby eksportować, ale nie wiedzą jak to zrobić. Efektem usługi będzie określony plan działań, którego wdrożenie pozwoli na ekspansję zagraniczną firmy.

USŁUGA 4

Przygotowanie do udziału w zagranicznych imprezach targowo - wystawienniczych

Usługa doradcza to wsparcie jakie otrzymuje przedsiębiorca szukając odpowiedzi na pytanie: jak efektywnie (z sukcesem) wystawić się na targach lub uczestniczyć w misji gospodarczej. Sukces oznacza wybór odpowiedniej imprezy, ale również brak kosztów wynikających z niewłaściwego planowania, doboru narzędzi i braku wiedzy od logistycznej, po aspekty kulturowe. Efektem usługi jest zwiększenie szansy na pozyskanie kontrahentów zagranicznych.

USŁUGA 5

Analiza wymogów formalnych i prawnych wprowadzania produktu uslugi na rynek zagraniczny

Analiza wymogów formalnych i prawnych wprowadzenia produktu i/lub usługi na rynek zagraniczny to indywidulanie zaprojektowana usługa doradcza, której głównym celem jest bezpieczne (zgodne z wymogami) i efektywne wprowadzenie produktu/ usługi na nowy rynek zagraniczny z zachowaniem wszelkich procedur, obostrzeń i obowiązkach wynikających z przepisów prawa międzynarodowego i lokalnego, spoczywających na przedsiębiorcy.

USŁUGA 6

Badanie (audyt) potencjału internacjonalizacji przedsiębiorstwa

Badanie potencjału internacjonalizacji przedsiębiorstwa jest indywidualnie przygotowaną i kompleksową usługą doradczą. Określenie i wykorzystanie mocnych stron, znalezienie rozwiązań ograniczających koszty i spójne ich połączenie z takimi elementami jak wizja i strategia funkcjonowania MŚP pozwoli przygotować się do wejścia na rynki zagraniczne lub też do maksymalizacji efektów z działań już tam podejmowanych.

USŁUGA 7

Analiza potencjału docelowego rynku zagranicznego

Decyzję o wyjściu na rynki zagraniczne należy podejmować na podstawie weryfikowalnych danych, ze świadomością występujących tam barier (prawnych, ekonomicznych, administracyjnych, kulturowych, językowych) oraz potencjalnych możliwości. Trafne wytypowanie miejsca ekspansji prowadzi do wzrostu przychodów oraz ogranicza koszty nieudanego wyjścia na nowy rynek.

USŁUGA 8

Doradztwo w zakresie koncepcji oraz możliwości sfinansowania przedsięwzięć rozwojowych (od pomysłu do realizacji)

Usługa polega na przeanalizowaniu pomysłu, koncepcji lub zamierzeń przedsiębiorcy , z punktu widzenia racjonalności i efektywności (spojrzenie okiem eksperta), uporządkowanie celów, procesów, uwarunkowań i opracowanie spójnego modelu biznesowego przedsięwzięcia oraz wyszukanie, przeanalizowanie i rekomendacja możliwych źródeł jego sfinansowania. W wyniku realizacji usługi przedsiębiorca otrzyma spójny, najbardziej optymalny model biznesowy, odzwierciedlający pierwotny pomysł/ koncepcję oraz wykaz i rekomendację możliwych scenariuszy jego wdrożenia, w szczególności adekwatne źródła finansowania publicznego i/lub komercyjnego.

USŁUGA 9

Wsparcie w zakresie optymalizacji operacyjnej przedsiębiorstwa oraz usprawnień systemu informacji zarządczej

Istotą świadczonej usługi jest wsparcie klienta w procesie identyfikacji kluczowych obszarów w przedsiębiorstwie wymagających działań optymalizacyjnych, przedstawienie rekomendacji w zakresie możliwych usprawnień, ustalenie właściwych procedur mających na celu bieżące monitorowanie kluczowych mierników efektywności oraz wsparcie w ich wdrożeniu.

USŁUGA 10

Doradztwo w zakresie fuzji i przejęć przedsiębiorstw

Usługa doradcza przy transakcji fuzji lub przejęcia obejmuje skomplikowany proces przygotowania transakcji, organizacji i nadzoru nad procesem due diligence, doradztwo podczas negocjacji oraz ustalenia ostatecznych warunków umowy inwestycyjnej. Klient uzyskuje kompleksowe wsparcie w zakresie zarządzania procesem transakcyjnym, zapewniające jego sprawne i profesjonalne przeprowadzenie.

USŁUGA 11

Doradztwo w zakresie oceny warunków wdrożeniowych nowych produktów i usług

Usługa polega na eksperckiej analizie propozycji wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług pod kątem rynkowych szans powodzenia. Usługa obejmuje komplementarny proces weryfikacji warunków o charakterze zewnętrznym względem podmiotu inicjującego wdrożenie. Wielowymiarowe badanie konceptu poszerzone o wskaźniki potrzeb rynku pozwoli przedsiębiorstwu na ograniczenie ryzyka związanego z wprowadzeniem na rynek nowego produktu/usługi. W zależności od poziomu innowacyjności konceptu usługa obejmować będzie badanie aktualnego sposobu zaspokajania potrzeb rynku względem projektowanego rozwiązania (substytuty). Integralną częścią usługi jest analiza dająca podstawy do wnioskowania odnośnie prawdopodobnych zachowań klientów/konsumentów.

USŁUGA 12

Audyt - identyfikacja potrzeb technologicznych i możliwości automatyzacji procesów w przedsiębiorstwie

Wiele przedsiębiorstw należących do sektora MŚP nigdy nie korzystało z audytu – oceny możliwości wdrożenia nowych technologii oraz automatyzacji procesów operacyjnych w swojej działalności. Oznacza to, że prawdopodobnie wiele procesów wewnętrznych zostało ułożonych w sposób nieefektywnie absorbujący zasoby ludzkie oraz techniczne. Wsparcie doradcze pozwoli ten stan zmienić. Usługa odpowiada na problemy przedsiębiorców związane z ujawnianym deficytem technologicznym w ich działalnościach oraz luką kompetencyjną, a także brakiem bieżącego dostępu do kluczowych analiz, niezbędnych w procesie podejmowania decyzji o modernizacji technologicznej firmy.

USŁUGA 13

Opracowanie agendy (szczegółowego planu) wdrożenia technologii automatyzacji procesów operacyjnych w przedsiębiorstwie

Skorzystanie przez przedsiębiorcę z opracowania planu wdrożenia technologii automatyzacji procesów operacyjnych pozwoli na przeprowadzenie procesu modernizacji i optymalizacji prowadzonej działalności biznesowej w sposób świadomy, kontrolowalny i efektywny kosztowo.

USŁUGA 14

Opracowanie koncepcji i agendy wdrożenia nowego cyfrowego produktu lub usługi

Sfera e-produktów i e-usług jest przestrzenią ogromnych szans na skok rozwojowy firmy, zarówno w zakresie możliwości technologicznych oferowania produktów i usług jak również w wynikających z dostępu do globalnego rynku.

logówki FE RP UMWP UE

Inne projekty

Zapisz się do newslettera