SPO WKP - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

SPO WKP

SPO WKP

Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006” znany pod hasłem UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH – „PROGRAM KONKURENCYJNOŚĆ” – to jeden z kluczowych dokumentów przygotowanych przez Polskę, przewidzianych w Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006 i określających ramy wsparcia dla Polski z funduszy strukturalnych po przystąpieniu do Unii Europejskiej — Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres realizacji

Projekt był realizowany w okresie od 2004 roku do 2009 roku.

Cel projektu

SPO WKP, wykorzystując zasoby sfery naukowo-badawczej oraz korzyści związane ze stosowaniem nowoczesnych technologii, w tym technologii informacyjnych oraz technologii wspierających ochronę środowiska, określał cele, priorytety i działania dotyczące realizacji polityki w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).

Efekty

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego jako partner regionalny Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, w perspektywie finansowej 2004-2006 wdrażała następujące działania na terenie województwa podlaskiego:

  • SPO WKP 2.1: Priorytet 2: Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw Działanie 1: Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo
  • SPO WKP 2.3: Priorytet 2: Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw Działanie 1: Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje
  • SPO WKP 2.2.1: Priorytet 2: Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw. Poddziałanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji.

Wyniki zaangażowania RIF podlaskiego w realizację programów SPOWKP w latach 2004-2008 przedstawia tabela:

Lata

Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie

Umowy zawarte 2.1

Umowy zawarte

2.3

Umowy zawarte 2.2.1

2.1

2.3

2.2.1

ilość

Wartość [PLN]

ilość

Wartość [PLN]

ilość

Wartość [PLN]

2004

13

294

2005

32

515

16

352.290,00

70

42.762.903,41

2006

41

7

26

791.355,50

53

29.792.283,52

2007

134

6

141.898,00

3

2.109.400,30

4

21.084.349,64

I i II kw. 2008

1

12.996.000,00

II kw. 2009

1

1.330.000,00

RAZEM

86

809

141

48

1.285.543,50

126

74.664.587,23

6

35.410.349,64

 

Przedsiębiorcy mogli składać wnioski w Regionalnych Instytucjach Finansujących właściwych ze względu na realizację projektu inwestycyjnego do dnia 31 stycznia 2007 roku do godziny 15.00.

SPO WKP 2.1

SPO WKP 2.1 – Dotacje na doradztwo — działanie zakończone (projekty realizowane do 30.06.2008)

Działanie 2.1 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo” skierowane było do małych i średnich przedsiębiorstw. Celem działania było zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwienie im dostępu do specjalistycznych usług doradczych.

O dofinansowanie mogli ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy posiadali siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tym, że w przypadku mikroprzedsiębiorców dofinansowanie mogło być udzielane, jeżeli działalność gospodarcza:

1) wykonywana była od co najmniej 3 lat; lub
2) oparta była o wykorzystanie zaawansowanych technologii o znaczącym potencjale rynkowym.

SPO WKP 2.3

SPO WKP 2.3 – Dotacje na inwestycje — działanie zakończone (projekty realizowane do 30.06.2008)

Działanie 2.3 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje” skierowane było do małych i średnich przedsiębiorstw. Celem działania było zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez unowocześnienie ich oferty produktowej i technologicznej. W ramach działania wspierane były projekty inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorstw dotyczące inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

O dofinansowanie mogli ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy posiadali siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tym, że w przypadku mikroprzedsiębiorców dofinansowanie mogło być udzielane, jeżeli działalność gospodarcza:

1) wykonywana była od co najmniej 3 lat; lub
2) oparta była o wykorzystanie zaawansowanych technologii o znaczącym potencjale rynkowym.

SPO WKP 2.2.1

SPO WKP 2.2.1 – Dotacje na innowacyjne inwestycje— działanie zakończone (projekty realizowane do 30.04.2008)

Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw. Poddziałanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji skierowane jest dla małych i średnim przedsiębiorstw, które posiadają siedzibę oraz prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem poddziałania 2.2.1 SPO WKP jest poprawa poziomu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wspieranie nowych inwestycji polegających na:

  • utworzeniu lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa,
  • dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów
  • bądź
  • polegających na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.

Inne projekty