SPO RZL

SPO RZL

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) koncentrował się na budowie otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy. Było to generalny cel SPO RZL, a jego realizacja miała przyczynić się do rozwijania konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości. Równomierny rozwój gospodarki zapewnia wzrost zatrudnienia i osiągnięcie spójności społecznej i ekonomicznej z Unią Europejską na poziomie zarówno regionalnym, jak i krajowym.

Okres realizacji

Projekt był realizowany w okresie od 2004 roku do 2009 roku.

Cel projektu

Jego celem było podwyższanie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez kształcenie i doskonalenie kwalifikacji pracowników i kadry zarządzającej przedsiębiorstw.

Środki tego Działania zostały rozdzielone w trzech trybach, czyli schematach:

Efekt

Beneficjentami pomocy udzielonej w ramach POIG były przede wszystkim przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu oraz instytucje naukowo-badawcze.

Cel i wartość

W ramach SPO RZL 2.3a do PFRR wpłynęło 67 wniosków o dofinansowanie, z czego zostało zawartych 10 umów na realizację projektów szkoleniowych. Łączna wartość dofinansowania zawartych umów wyniosła ostatecznie 4.288.914,55 zł (wartość umów po aneksowaniu).

Należy jednak pamiętać, że w województwie podlaskim realizowane były również szkolenia organizowane przez firmy i instytucje z innych regionów Polski. Informacje o wszystkich szkoleniach realizowanych w kraju, w tym w podziale na województwa dostępne są na stronie uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Struktura umów realizowanych tylko przez podlaskie instytucje i firmy w ramach programu SPO RZL 2.3a przedstawiała się następująco:

  • 5 projektów dotyczyło szkoleń otwartych (językowe, informatyczne, inne tematyczne)
  • 3 projekty dotyczyły szkoleń zamkniętych (dla określonych z góry odbiorców – firm, realizowane w odpowiedzi na zgłaszane przez nich konkretne zapotrzebowanie)
  • 2 projekty dotyczyły realizacji studiów podyplomowych.

Łącznie w ramach ww. projektów do szkoleń / studiów przystąpiło 1737 osób (w tym 153 osób prowadzących działalność gospodarczą i 1584 pracowników), spośród których 1687 osób ukończyło udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla nich ścieżką uczestnictwa (w tym 151 przedsiębiorców i 1536 pracowników).

Na dzień 30.06.2008r. wszystkie projekty szkoleniowe realizowane przez Beneficjentów z Podlasia zostały zakończone, tym samym realizacja schematu w województwie została zakończona.

Zapisz się do newslettera