SPO RZL - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

SPO RZL

SPO RZL

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) koncentrował się na budowie otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy. Było to generalny cel SPO RZL, a jego realizacja miała przyczynić się do rozwijania konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości. Równomierny rozwój gospodarki zapewnia wzrost zatrudnienia i osiągnięcie spójności społecznej i ekonomicznej z Unią Europejską na poziomie zarówno regionalnym, jak i krajowym.

Okres realizacji

Projekt był realizowany w okresie od 2004 roku do 2009 roku.

Cel projektu

Jego celem było podwyższanie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez kształcenie i doskonalenie kwalifikacji pracowników i kadry zarządzającej przedsiębiorstw.

Środki tego Działania zostały rozdzielone w trzech trybach, czyli schematach:

Efekt

Beneficjentami pomocy udzielonej w ramach POIG były przede wszystkim przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu oraz instytucje naukowo-badawcze.

Cel i wartość

W ramach SPO RZL 2.3a do PFRR wpłynęło 67 wniosków o dofinansowanie, z czego zostało zawartych 10 umów na realizację projektów szkoleniowych. Łączna wartość dofinansowania zawartych umów wyniosła ostatecznie 4.288.914,55 zł (wartość umów po aneksowaniu).

Należy jednak pamiętać, że w województwie podlaskim realizowane były również szkolenia organizowane przez firmy i instytucje z innych regionów Polski. Informacje o wszystkich szkoleniach realizowanych w kraju, w tym w podziale na województwa dostępne są na stronie uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Struktura umów realizowanych tylko przez podlaskie instytucje i firmy w ramach programu SPO RZL 2.3a przedstawiała się następująco:

  • 5 projektów dotyczyło szkoleń otwartych (językowe, informatyczne, inne tematyczne)
  • 3 projekty dotyczyły szkoleń zamkniętych (dla określonych z góry odbiorców – firm, realizowane w odpowiedzi na zgłaszane przez nich konkretne zapotrzebowanie)
  • 2 projekty dotyczyły realizacji studiów podyplomowych.

Łącznie w ramach ww. projektów do szkoleń / studiów przystąpiło 1737 osób (w tym 153 osób prowadzących działalność gospodarczą i 1584 pracowników), spośród których 1687 osób ukończyło udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla nich ścieżką uczestnictwa (w tym 151 przedsiębiorców i 1536 pracowników).

Na dzień 30.06.2008r. wszystkie projekty szkoleniowe realizowane przez Beneficjentów z Podlasia zostały zakończone, tym samym realizacja schematu w województwie została zakończona.

Inne projekty

Zapisz się do newslettera