Granty na rozwój - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Granty na rozwój

logo-granty-na-badania-i-rozwój

„Granty na badania i rozwój” – to projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich i zrealizowany przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2.2 Bon na usługi badawcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Całkowita wartość projektu wynosiła 11.579.058,83 PLN, z czego wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosił 10.000.000 PLN.

Cel projektu

Celem projektu było upowszechnienie podejmowania działalności B+R przez podlaskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w celu podniesienia rynkowej konkurencyjności.

Projekt polegał na utworzeniu i zarządzaniu funduszem grantów o wartości 8 948 000 PLN. Granty przeznaczone były na dofinansowanie projektów rozwojowych obejmujących prowadzenie przez przedsiębiorcę własnych prac badawczo-rozwojowych. Ewentualnie granty mogły zostać przyznane na korzystanie z usług innych podmiotów, które prowadzą prace badawczo-rozwojowe na rzecz beneficjenta. Służyło to podniesieniu konkurencyjności podlaskich małych i średnich przedsiębiorstw.

Okres trwania

Projekt był realizowany od kwietnia 2019 do kwietnia 2021.

Kategorie wydatków

Dofinansowaniu podlegały wydatki przedsiębiorców na zakup:

  • usług badawczych,
  • praw własności intelektualnej,
  • patentów,
  • licencji,
  • know how,
  • audytów technologicznych,
  • a także na przejście procedury patentowej.

Wysokość dofinansowania

Wartość grantu na wsparcie jednego projektu rozwojowego nie mogła przekroczyć 100 000 zł oraz 75% wartości kwalifikowalnych wydatków i mogła zostać zwiększona o:

  • 5 punktów procentowych, w przypadku, kiedy Wnioskodawca nie korzystał, w charakterze beneficjenta, ze wsparcia na realizację projektów w ramach programów RPO WP 2007-2013, RPO WP 2014-2020, PO IG 2007-2013, PO IR 2014-2020, PO RPW 2007-2013, PO PW 2014-2020,
  • 5 punktów procentowych, w przypadku kiedy projekt rozwojowy dotyczył sektora gospodarki zaliczanego do rdzenia specjalizacji regionu,
  • 10 punktów procentowych, w przypadku kiedy projekt rozwojowy obejmował zgłoszenie do Urzędu Patentowego prawa własności intelektualnej.

Zwiększenie intensywności wsparcia polegało na dodaniu dodatkowych punktów procentowych do podstawowej intensywności za spełnienie każdego z ww. warunków. Maksymalna, dopuszczalna intensywność wsparcia nie mogła przekroczyć 85% wartości kwalifikowanych wydatków poniesionych w ramach projektu.

Strona internetowa projektu

strona projektu Granty na badania i rozwój

logówki FE RP UMWP UE

Inne projekty

Zapisz się do newslettera