Bon antywirusowy - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Bon antywirusowy

Projekt „Bon antywirusowy” był dofinansowany z Funduszy Europejskich i realizowany przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji

Projekt był realizowany w okresie od czerwca 2020 do stycznia 2022.

Cel projektu

Celem projektu było wsparcie przedsiębiorstw, które w wyniku pandemii COVID-19, musiały sprostać szczególnym, negatywnym  uwarunkowaniom prowadzenia działalności, w tym: zakaz, bądź ograniczenie prowadzenia działalności wynikający z przepisów prawa, dodatkowy reżim sanitarny, absencja pracowników, ograniczenie możliwości logistycznych i transportowych, trudności w zaopatrzeniu i wzrost cen surowców, materiałów, usług obcych, zatory płatnicze, wstrzymanie inwestycji, ograniczenie popytu na niektóre dobra i usługi itd.

Fundusz grantów

W ramach projektu powstał fundusz grantów, które były powierzane przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (gminy: Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków i Zabłudów), na dostosowanie do funkcjonowania w czasie epidemii, reżimu sanitarnego oraz specyficznych uwarunkowań rynkowych, z tym związanych. Granty mogły być przeznaczone na reorganizację, doposażenie i zmianę procesów operacyjnych w przedsiębiorstwie w celu ochrony pracowników i klientów, dywersyfikację lub zmianę profilu działalności, wprowadzenie do oferty nowego produktu lub usługi w odpowiedzi na zmiany popytowe.

Dofinansowaniu podlegały wydatki na zakup wyposażenia (np. środki ochrony indywidualnej i zbiorowej), środków trwałych (np. maszyn i urządzeń) oraz wartości niematerialnych (np. oprogramowania). Przedsiębiorcy mogli otrzymać grant w wysokości maksymalnej 100 tys. zł, jako refundację 90% poniesionych wydatków.

 

Wartość i efekty projektu

Całkowita wartość projektu wynosiła 9.161.176,53 PLN, z czego wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosił 8.328.342,30 PLN. Projekt był realizowany od 1.06.2020 r. do 31.01.2022 r.

Efektem projektu jest nie tylko ochrona utrwalonej tkanki gospodarczej BOF, ale także swoisty gospodarczy kontratak, który pozwolił firmom szybciej i skuteczniej dostosować się do sytuacji kryzysowej i nowego otwarcia po zakończeniu epidemii.

Strona projektu „Bon antywirusowy”

Strona Bon Antywirusow

Inne projekty

Zapisz się do newslettera