Pozyskiwanie kontrahentów zagranicznych

Pozyskiwanie kontrahentów zagranicznych stanowi dodatkowe źródło przychodu dla przedsiębiorstw i pomaga rozszerzyć, a zarazem ustabilizować zakres działalności firmy. Pozyskanie nowego kontrahenta zagranicznego zwiększa dodatkowo wartości osiąganych przychodów bądź też innych korzyści finansowych (w przypadku pozyskania dostawców, podwykonawców usług, etc.), poprawia pozycję konkurencyjną firmy na rynku lokalnym, krajowym i zagranicznym.

Usługa przygotowana zostanie w oparciu o indywidualne preferencje zamawiającego. Ze strony przedsiębiorców konieczne będzie dostarczenie niezbędnych informacji o firmie (produkcie/usłudze) i preferowanych klientach (klient indywidualny, detaliczny, odbiorca, dostawca) oraz określenie docelowego rynku zagranicznego, na jakim mają zostać pozyskani kontrahenci. W celu zapewnienia kompleksowej obsługi, kluczowe jest również zapoznanie się z ogólnymi warunkami występującymi na danym rynku zagranicznym.

Usługa będzie przygotowana w oparciu o indywidualną wycenę i będzie zawierała poniżej przedstawiony zakres działań:

  1. Przedstawienie ogólnej charakterystyki wybranego przez klienta rynku zagranicznego. W ramach tej części klient otrzyma podstawowe informacje na temat rynku zagranicznego na jakim chce pozyskać kontrahentów. Zaprezentowanie powyższych danych jest niekiedy konieczne w celu zrozumienia zasad funkcjonowania na danym rynku i pozwala zasygnalizować niezbędne działania potrzebne do rozpoczęcia współpracy na danym rynku. Z racji charakteru usługi – pozyskanie kontrahentów zagranicznych – zostaną one jedynie wskazane. Dodatkowo, zaprezentowane zostaną informacje związane z sektorem działalności klienta.
  2. Przygotowanie listy potencjalnych partnerów handlowych. Efektem tej części prac będzie przygotowana lista firm – potencjalnych partnerów handlowych wraz z danymi kontaktowymi (nr telefonów, adresy e-mail). Ich liczba określona zostanie indywidualnie przez strony umowy. Do stworzenia listy zostaną wykorzystane następujące źródła: kontakty z instytucjami współpracującymi z PFRR zarówno w Polsce jak i na rynku docelowym wskazanym przez klienta, rejestry przedsiębiorstw na rynku docelowym, bazy internetowe, bazy branżowe.
  3. Kontakt i doprowadzenie do etapu negocjacji handlowych. Efektem finalnym tego etapu usługi będzie przedstawienie przedsiębiorcy określonej w umowie liczby kontrahentów gotowych do rozpoczęcia negocjacji handlowych. Przedstawiciele PFRR bazując na przygotowanej wcześniej liście kontrahentów skontaktują się z firmami na rynku docelowym i finalnie przedstawią wskazaną liczbę kontrahentów gotowych rozpocząć negocjacje handlowe. Wykorzystane zostaną dostępne i najbardziej efektywne metody komunikacji pozwalające na osiągniecie zakładanych celów. Na tym etapie konieczny będzie udział przedsiębiorcy w celu dostarczania niezbędnych informacji do zakończenia z sukcesem etapu doprowadzenia do negocjacji handlowych.

Wyniki przeprowadzonych działań zostaną zaprezentowane w zbiorczym raporcie zwierającym:

  • Ogólny opis rynku docelowego.
  • Listę potencjalnych kontrahentów.
  • Listę kontrahentów gotowych rozpocząć negocjacje handlowe z zamawiającym.

Przewidywany czas realizacji usługi

3 – 6 miesięcy

Potencjalne korzyści przedsiębiorstwa

W szczególności wzrost sprzedaży przedsiębiorcy, wzrost zysku / redukcja kosztów, rozszerzenie rynków zbytu.

Identyfikacja potrzeb przedsiębiorący

Usługa jaka została zaproponowana wynika z doświadczenia oraz zapytań, jakie otrzymuje Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego. Cała usługa opiera się na ścisłej współpracy z przedsiębiorcą po to, by usługa była jak najbardziej szyta na miarę potrzeb i możliwości danego klienta. W pierwszej części usługi realizacja opierać się będzie głównie na informacji otrzymanej od klienta (identyfikacja potrzeb firmy), a następnie ma badaniu i rozeznaniu otoczenia makroekonomicznego. Kolejna faza to przedstawienie wyników oraz wcześniej zaplanowanych działań. Faza ta opiera się głównie na zrealizowanych wcześniej elementach oraz polega na doradztwie i wsparciu firmy w jej bezpośrednich kontaktach z klientem. Cała usługa ma być zrealizowana w celu wyjścia danego klienta na odpowiedni rynek zagraniczny, pozyskaniu stałych kontrahentów do współpracy zagranicznej, a tym samym zwiększeniu jego atrakcyjności oraz umocnieniu pozycji na rynku krajowym oraz zwiększeniu jego poziomy sprzedaży. Otrzymane w ramach realizowanej usługi dokumenty pozwolą firmie na powiększenie swojej wiedzy nt. kondycji firmy oraz kierunków i możliwości rozwoju. Uczestnictwo w zagraniczny wydarzeniach i kontakty zagraniczne mają również na celu pokazanie klientowi najnowszych trendów panujących w jego branży oraz możliwości modernizacji i rozwoju firmy na przyszłe lata.

Założenia cenowe

18 000 – 42 000 PLN. Przedstawiony powyżej przedział cenowy ma charakter szacunkowy. Cena danej usługi będzie negocjowana indywidualnie z przedsiębiorcą po dokonaniu wstępnej analizy jego potrzeb w kontekście planowanego przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę w szczególności stawkę za roboczodzień pracy eksperta i liczbę roboczodni pracy zespołu ekspertów.

Odbiorcy

MŚP zainteresowane pozyskaniem kontrahentów zagranicznych.

Osoba kontaktowa w sprawie usługi

Kamil Pendowski
tel: 662 493 513
e-mail” pendowski@pfrr.pl

Usługa świadczona przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego – kwalifikowanego dostawcę usług w ramach RPO WP, Poddziałanie 1.4.1 Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP.