Pieniądze na przełomowy pomysł - konkurs EIC Accelerator- PFRR
Pozyskaj pieniądze na swój przełomowy pomysł - konkurs EIC Accelerator
Informacje | 26.06.2024

Pozyskaj pieniądze na swój przełomowy pomysł – konkurs EIC Accelerator

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) ze wszystkich branż, w tym startupy działające for-profit, do skorzystania z grantów i dofinansowania w konkursie EIC Accelerator. Oferujemy bezpłatne wsparcie w aplikowaniu o te środki.

EIC Accelerator to narzędzie finansowe kierowane do podmiotów wykazujących wysoki potencjał do wzrostu i mających przełomowe rozwiązania – prototypy, tj. technologię, produkt, usługę oraz będące w fazie co najmniej 5. poziomu gotowości technologicznej TRL (ukończony poziom TRL 4 – przeprowadzona weryfikacja technologii w laboratorium lub warunkach zbliżonych do rzeczywistych), tj. fazie bezpośrednio poprzedzającej skalowanie. Celem przedsiębiorstw ma być ekspansja na rynku europejskim lub globalnym. Komisja Europejska preferuje projekty charakteryzujące się wysokim poziomem ryzyka oraz wysokim potencjałem rozwojowym.

KORZYŚCI DLA FIRMY

Konkurs ogólnoeuropejski może wydawać się trudniejszy niż konkursy krajowe, ale w rzeczywistości, może być zupełnie odwrotnie. W zamian za zaangażowanie w przygotowanie wniosku – a nie są to wielostronicowe dokumenty – można sięgnąć po ogromne środki i skorzystać z dodatkowych usług akceleracyjnych. Główne korzyści to:

 1. Długofalowe finansowanie:
  • grant – kwota dofinansowania do 2,5 mln euro – 70% kosztów kwalifikowalnych. Granty otrzymują projekty na etapie od TRL 5/6 do TRL 8.

   i/lub
  • komponent inwestycyjny –  finansowanie kapitałowe w wysokości od 0,5 do 15 mln euro, a nawet powyżej tej kwoty (w uzasadnionych przypadkach).Środki te są przeznaczone na działania powyżej TRL 8, w tym przede wszystkim na komercjalizację i skalowanie rozwiązania (technologii, produktu, usługi).

   Do wyboru są zatem trzy opcje finansowania: grant only, blended finance (grant first + komponent inwestycyjny) oraz finansowanie inwestycyjne zazwyczaj w formie kapitału bezpośredniego lub quasi-kapitałowego (direct equity lub quasi equity). W ramach tej ostatniej opcji przekazuje się maksymalnie 25% udziałów spółki na zasadzie „kapitału cierpliwego” (patient capital), w orientacyjnej perspektywie 7-10 lat. Środki pochodzą z EIC Fund i od inwestorów.
 2. bezpłatne usługi akceleracyjne, takie jak mentoring, coaching, dostęp do kontaktów z potencjalnymi partnerami biznesowymi oraz inwestorami (aplikanci drugiego etapu otrzymują możliwość bezpłatnej konsultacji profesjonalnych coachów biznesowych).
 3. aplikowanie, zarządzanie projektem i jego rozliczanie odbywa się online
 4. zasady są bardziej  elastyczne niż w programach krajowych.

CZAS TRWANIA PROJEKTU

Czas trwania projektu innowacyjnego od TRL 5/6 do TRL 8 to minimum 12 i maksimum 24 miesiące. W aplikacji należy uwzględnić m.in. spodziewane rezultaty wynikające z realizacji projektu, a także określić jego przypuszczalny wpływ na przyszłą kondycję firmy, np. na wysokość obrotów, sprzedaż, stopę zwrotu z inwestycji czy zatrudnienie.

RODZAJE APLIKACJI

W programie przewidziano 2 rodzaje aplikacji:

Accelerator Open: przedsiębiorca dowolnie określa tematykę wniosku.

Accelerator Challenge:  tematyka wniosku jest określona w ramach wskazanych strategicznych technologii. Wspierane są startupy i MŚP, które opracowują rozwiązania w następujących obszarach:

 • Energy storage
 • New European Bauhaus
 • Quantum or semiconductor components
 • Resilient agriculture
 • Biomarkers for cancer
 • Decontamination for pandemic management
 • Space technologies and services.

Więcej szczegółów na temat wymienionych obszarów można znaleźć na stronie konkursu.

ETAPY APLIKACJI

W ramach dowolnego z powyższych rodzaju aplikacji obowiązują poniższe etapy:


ETAP 1. Short application (wniosek skrócony), obejmujący:

 • Interaktywny formularz (podsumowanie – ok. 5 stron),
 • Pitch deck presentation (10 slajdów),
 • Video pitch (3 min.).

Ocenę projektu przeprowadza indywidualnie gremium złożone z 4 ekspertów z zakresu technologii, biznesu oraz finansów. Wynikiem oceny jest decyzja o udzieleniu/ nie udzieleniu wsparcia.

To oznacza, że aplikację do pierwszego etapu można złożyć w każdym momencie (nabór wniosków jest ciągły). Po upływie 4-6 tygodni Komisja Europejska informuje o wyniku (GO/NO GO).

W przypadku pozytywnej oceny wnioskodawca zaproszony będzie do złożenia w wyznaczonym terminie pełnej aplikacji.


ETAP 2. Full application (pełny wniosek)

Na tym etapie wniosku MŚP mogą przez 3 dni korzystać z usług dedykowanego coacha biznesowego, z którym skonsultują wniosek i pomysł.

Obowiązują terminy naborów (tzw. cut-off dates).  W 2024r. obowiązuje jeszcze 1 termin naborów: 3 października 2024 r.

Na wynik oceny należy poczekać ok. 6 tygodni. Wniosek ocenia 3 ekspertów. W przypadku pozytywnej oceny wnioskodawca zapraszany jest do trzeciego etapu.


ETAP 3: Wywiad z wnioskodawcą

Jury składa się z ekspertów wyróżniających się doświadczeniem w różnych dziedzinach jako przedsiębiorcy, którzy z sukcesem prowadzą innowacyjne przedsiębiorstwa na skalę europejską lub światową, inwestorzy oraz eksperci zaangażowani w ekosystemy innowacji.

Panel odbywa się w Warszawie i trwa maks. 35 min. Zawiera on:

 • prezentację (pitchdeck), którą MŚP złożyło na 3. etapie wniosku – 5 min.
 • sesję pytań i odpowiedzi – 35 min.

Wywiady z wnioskodawcami zaplanowano na 13-17 stycznia 2025 r.

KONTAKT

W przypadku zainteresowania realizacją usługi wsparcia na etapie aplikacji wstępnej w programie HORYZONT EUROPA – EIC Accelerator zapraszamy do kontaktu:

Iwona Siembida
E: siembida@pfrr.pl
T: +48 572 243 183

Zobacz pozostałe artykuły