Pomoc dla MŚP w czasach epidemii COVID-19

Poniżej przedstawiamy dostępne w regionie podlaskim możliwości wsparcia firm.

Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, typ projektu: usługi doradcze

kto i na jaką pomoc może liczyć MŚP z województwa podlaskiego mogą otrzymać dotacje na usługi doradcze ujęte w katalogu przygotowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego we współpracy z lokalnymi instytucjami otoczenia biznesu. Usługi mają na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa lub wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji. Wartość dofinansowania wynosi 85% dla firm mikro i małych, a 75% dla firm średnich. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 50 000,00 zł dla usługi prorozwojowej oraz do 100 000,00 dla usługi proinnowacyjnej. Jedna firma może skorzystać z dwóch usług.
kto koordynuje działania Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
tel. (85) 66 54 -926, -316, -324, -929, -930, -954, -982, -983, -984, -989
w godz. od 9.00 do 13.00
e-mail: dzwigniabiznesu@wrotapodlasia.pl
link do instrumentu wsparcia https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/poddzialanie-141-promocja-przedsiebiorczosci-oraz-podniesienie-atrakcyjnosci-inwestycyjnej-wojewodztwa-typ-projektu-uslugi-doradcze.html#_jhrkrg

Internacjonalizacja MŚP – Działanie 1.2. Program Operacyjny Polska Wschodnia

kto i na jaką pomoc może liczyć O dofinansowanie mogą się ubiegać mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające w województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

W ramach konkursu można sfinansować: usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego; usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów, udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych oraz  koszty nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności. Maksymalne dofinansowanie wynosi 800 tys. zł. Wnioski można składać w dwóch rundach: I – do 28.05.2020r.  II – do 07.09.2020.

kto koordynuje działania Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
info@parp.gov.pl
tel:  22 432 89 91-93 lub 0 801 332 202
link do instrumentu wsparcia https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp

 


Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe

kto i na jaką pomoc może liczyć MSP z województwa podlaskiego. Celem jest wdrażanie innowacji oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Warunki:

 • oprocentowanie stałe 0,5% w skali roku
 • prowizja 0%
 • do 1 000 000 PLN,
 • do 7 lat,
 • karencja w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy,
 • minimalny wkład własny  0%  lub  5%.
kto koordynuje działania Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok
tel.: (+48 85) 740 86 68; (+48 85) 740 86 71
e-mail: pozyczki@pfrr.pl
link do instrumentu wsparcia www.pozyczkowy.com.pl

 


Pożyczka Termomodernizacyjna

kto i na jaką pomoc może liczyć MSP z województwa podlaskiego. Celem jest finansowanie projektów mających na celu poprawę efektywności energetycznej.

Przeznaczenie:

 • modernizacja energetyczna budynków
 • ocieplenie obiektu (wymiana okien i drzwi)\montaż energooszczędnego oświetlenia
 • przebudowa systemów grzewczych
 • instalacja systemów OZE
 • montaż instalacji do odzysku ciepła
 • energooszczędne urządzenia

Warunki:

 • do 10 lat
 • do 1 000 000 PLN
 • oprocentowanie stałe 0% w skali roku
 • prowizja 0%
 • karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy
 • finansowanie do 100% inwestycji – bez wkładu własnego
 • pożyczka udzielana w ramach pomocy de minimis
kto koordynuje działania Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok
tel.: (+48 85) 740 86 68; (+48 85) 740 86 71
e-mail: pozyczki@pfrr.pl
link do instrumentu wsparcia www.pozyczkowy.com.pl

 


Pożyczka RPO „0%”

kto i na jaką pomoc może liczyć Celem jest rozwój i inwestycyjne w MSP w tym:

 • zakup maszyn i urządzeń,
 • zakup, budowę, adaptację lub modernizację obiektów produkcyjnych, handlowych czy usługowych,
 • wdrożenie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych.

Warunki:

 • oprocentowanie stałe 0% w skali roku,
 • do 500 000 PLN,
 • do 5 lat
 • karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy
 • wkład własny – 20%,
 • prowizja – od 1% do 5% (uzależniona od okresu kredytowania: 1 rok – 1%; 2 lata – 2%; 3 lata – 3%; 4 lata – 4%; 5 lat – 5%).
kto koordynuje działania Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok
tel.: (+48 85) 740 86 68; (+48 85) 740 86 71
e-mail: pozyczki@pfrr.pl
link do instrumentu wsparcia www.pozyczkowy.com.pl

 


Poręczenia

kto i na jaką pomoc może liczyć Poręczenie kredytowe

MSP z województwa: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego

Poręczenia kredytowe PFP stanowią prawną formę zabezpieczenia spłaty kapitału każdej transakcji kredytowej. Bank udzielając transakcji kredytowej (kredytu, pożyczki, gwarancji) wymaga od wnioskodawcy jej zabezpieczenia. W takiej sytuacji może pomóc właśnie Fundusz i poręczenia kredytowe. Fundusz blokuje własne środki pieniężne jako gwarancję spłaty poszczególnych transakcji kredytowych udzielanych przez instytucje współpracujące.

Poręczenia wadialne

MSP z województwa: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego

Poręczenia wadialne – inaczej nazwane poręczeniem zapłaty wadium jest to jedna z dopuszczalnych form wniesienia wadium w postępowaniu przetargowym zorganizowanym na zasadach określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych (PZP) lub innych przetargach gdzie zamawiający dopuszcza taką formę zabezpieczenia. Zgodnie z treścią ustawy PZP podmiot przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium na zasadach określonych przez organizatora. Na wniosek przedsiębiorcy przyznajemy limit poręczeniowy, w ramach którego następnie udzielane są indywidualne poręczenia zapłaty wadium lub poręczenia należytego wykonania umowy do momentu wyczerpania środków lub do zakończenia okres, na który został limit przyznany.

Poręczenia należytego wykonania umowy

MSP z województwa: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego

Poręczenia należytego wykonania umowy jest to jedna z dopuszczalnych form zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy w czasie na jaki została zawarta oraz jako gwarancja jakości i rękojmi co do szkód powstałych w późniejszym terminie.

kto koordynuje działania Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
ul. Starobojarska 15
15-073 Białystok
tel.: (+48 85) 740 86 83
e-mail: fundusz@pfrr.pl
Anna Bajkowska
tel.: (+48 85) 740 86 69
bajkowska@pfrr.pl
link do instrumentu wsparcia https://poreczenia.com.pl

 


 Fundusz Venture Capital

kto i na jaką pomoc może liczyć Podlaski Fundusz Kapitałowy zapewnia kompleksowe wsparcie finansowe dla firm – jest funduszem venture capital oferującym finansowanie startupów, jak również firm na dalszym etapie rozwoju. Wspiera rozwój i wzrost wartości przedsiębiorstw poprzez inwestycje kapitałowe oraz  finansowanie dłużne. PFK do każdego projektu podchodzi indywidualnie i dopasowuje ofertę do aktualnych potrzeb danej firmy. Jako inwestor finansowy, oprócz kapitału na rozwój przedsiębiorstwa, PFK oferuje doradztwo oraz wsparcie w kwestiach strategicznych.

Charakterystyka poszukiwanych projektów:

 • wysoki potencjał wzrostu – oferowane produkty lub usługi nie muszą być innowacyjne
 • zaangażowany i zmotywowany zespół, gotowy w pełni poświęcić się przedsięwzięciu
 • opracowany model biznesowy i jasna wizja dalszego rozwoju
 • gotowe MVP (Minimum Viable Product) i pierwsze przychody ze sprzedaży
 • lokalizacja w dowolnym miejscu na terenie całego kraju
 • etap projektu – start up lub wzrost / ekspansja
 • udział finansowy pomysłodawcy lub gotowość do poniesienia ryzyka w innej formie
 • dowolna branża

Zasady współpracy:

 • inwestycja do 1,5 mln w jeden projekt
 • preferowane obejmowanie udziałów mniejszościowych
 • nie angażowanie się w bezpośrednie zarządzanie firmą
 • kontrola spółki portfelowej z poziomu rady nadzorczej
kto koordynuje działania Podlaski Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o.
Starobojarska 15
15-073 Białystok
Krystyna Kalinowska
tel: (+48 85) 740 86 92
e-mail: kalinowska@pfrr.pl
Maciej Dardziński
tel: (+48 85) 740 86 72
e-mail: dardzinski@pfrr.pl
link do instrumentu wsparcia https://inwestycjekapitalowe.com/

Granty na badania i rozwój

kto i na jaką pomoc może liczyć Przedsiębiorcy z województwa podlaskiego (MŚP) mogą ubiegać się o dofinansowanie swej działalności gospodarczej i zyskać bezzwrotne środki (dotację):

 • na opracowanie nowego bądź ulepszonego produktu, procesu bądź usługi w związku z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych,
 • zakup wyników tych prac,
 • przeprowadzenie audytu technologicznego,
 • zakupu licencji,
 • na wydatki związane z przeprowadzeniem procedury ochrony praw własności intelektualnej.

Każdy ze złożonych wniosków może otrzymać do 100 000 PLN, przy czym maksymalna dopuszczalna intensywność wsparcia nie może przekroczyć 85% wartości kwalifikowanych wydatków.

Warunkiem koniecznym do uzyskania grantu jest wykazanie przez przedsiębiorcę jednoznacznego i racjonalnego związku pomiędzy projektem rozwojowym (działania i prace, oczekiwane rezultaty) a celem biznesowym przedsiębiorstwa, tj. dążeniem do wzrostu sprzedaży, zysku lub wzrostem zatrudnienia, zmierzającym do uzyskania rynkowej przewagi konkurencyjnej lub innych wymiernych korzyści.

Istotne jest również to, że granty mogą być powierzone na projekty rozwojowe związane z działalnością przedsiębiorstwa w sektorach gospodarki zaliczanych do inteligentnych specjalizacji województwa podlaskiego, tj. przemysłu rolno-spożywczego, przemysłu metalowo-maszynowego, szkutniczego, sektora medycznego, nauk o życiu, ekoinnowacji, nauk o środowisku lub sektorów powiązanych łańcuchem wartości z tymi sektorami. Ponadto granty mogą być powierzone na realizację projektów w sektorach gospodarki wymienionych w Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (nieuwzględnionych w rdzeniu inteligentnych specjalizacji) oraz innych wskazanych w Regulaminie powierzania grantów. Granty nie mogą być powierzane na wspieranie działalności przedsiębiorstwa związanej z innymi sektorami, branżami czy obszarami gospodarki niż wymienione powyżej.

kto koordynuje działania Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego.
Adres: ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok
E-mail: rif@pfrr.pl
Tel. 85 741 20 78, Fax. 85 742 00 44
Personel merytoryczny:  tel. 85 653 74 50, 85 653 74 51, 85 653 73 20, 85 653 73 22, 85 653 72 04, 85 653 72 05
link do instrumentu wsparcia https://grantynarozwoj.pl/

Więcej informacji nt. dostępnych w regionie możliwości wsparcia firm można uzyskać w Ośrodku Enterprise Europe Network funkcjonującym przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Starobojarska 15, 15-073 Białystok
e-mail: een@pfrr.pl tel. 85 740 86 83

Informacje o sieci Enterprise Europe Network: https://www.een.org.pl/een/o-nas

Logo EEN