Polityka prywatności Politechniki Białostockiej - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Archiwum aktualności | 12.10.2021

Polityka prywatności Politechniki Białostockiej

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, tel.: 85 746 90 00, https://www.pb.edu.pl (dalej Uczelnia).
2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji na regionalną konferencję zamykającą oraz do celów sprawozdawczych projektu „Strengthening smart specialisation by fostering transnational cooperation – GoSmart BSR”, na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać ma zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej wycofaniem,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) przenoszenia danych,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji i udziału w konferencji. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w ww. Konferencji.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

Zobacz pozostałe artykuły

Zapisz się do newslettera