Podlaska Agencja Zarządzania Energią

Grudzień 2002 – Grudzień 2006

Podlaska Agencja Zarządzania Energią

WARTOŚĆ

Wartość projektu 329’909 EURO (w tym 131’474 Euro dofinansowania z Komisji Europejskiej Programu SAVE)
 

OPIS PROJEKTU

Podlaska Agencja Zarządzania Energią została utworzona w VI 2003 roku. Agencja jest afiliowana przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego i posiada własny statut, Radę Agencji oraz Komitet Techniczny. Nadzó nad Agencją jest sprawowany przez niezależną Radę Agencji w skład której wchodzą przedstawiciele Samorządu Województwa Podlaskiego, Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, Podlaskiego Euro Info Centre oraz przedstawiciele organizacji przedsiębiorców, firm energetycznych i Krajowej Agencji Poszanowania Energii.

Główną rolą Komitetu Technicznego jest wsparcie doradcze i eksperckie w stosunku do inicjatyw podejmowanych przez Agencję. Agencja będzie podejmowała działania w oparciu o zasadę „non profit”, co jest w pełni zgodne ze statutem Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.

Agencja realizuje swoją misję poprzez:

  1. Pomoc samorządom w promocji racjonalnego użycia energii i sformułowaniu planów energetycznych.
  2. Promocja i rozwój stosunków z Europejską Siecią wyspecjalizowaną w kontroli energii i ochronie środowiska.
  3. Badania i analizy dla lokalnych środowisk zawodowych.
  4. Propagowanie wyników badań i usługi skierowane do końcowych odbiorców, w tym MSP i samorządów.
  5. Propagowanie ochrony środowiska w kontekście wytwarzania i wykorzystania energii.
  6. Zapewnienie konsumentom informacji i pomocy w zakresie racjonalnego użycia energii.
  7. Powołanie centrum informacyjnego uświadamiającego opinii publicznej rolę efektywnego wykorzystania energii.
  8. Zapewnienie informacji, szkoleń i doradztwa w sprawach poszanowania energii.
  9. Promocja zróżnicowania źródeł energii (źródła odnawialne, zagospodarowanie odpadów).
  10. Szkolenie personelu technicznego i rozwój metod audytu energetycznego.
  11. Promowanie w mediach elektronicznych zagadnień energetycznych o wymiarze europejskim.
  12. Propagowanie dyrektyw unijnych w zakresie energetyki
  13. Opiniowanie projektów założeń do planów zaopatrzenia w energię
  14. Pomoc przedsiębiorstwom energetycznym w zakresie rozwoju infrastruktury energetyczne
 

PROFIL/LICZBA UCZESTNIKÓW

  • Instytucje i organizacje publiczne
  • MSP w regionie
  • Instytucje edukacyjne (szkoły, centra szkoleniowe)
  • Organizacje konsumenckie
  • inni (społeczeństwo)
 

EFEKTY

  • 1439 przeszkolonych osób,
  • 105 udzielonych usług informacyjnych,
  • ok. 3900 udzielonej pomocy osobom prywatnym i instytucjom w zakresie racjonalnego użycia energii,
  • 3 zrealizowane projekty,
  • stworzone opracowanie “Plan energetyczny woj. podlaskiego”,
  • stworzenie sieci współpracy pomiędzy PAZE, MSP, NGO i JST,
  • opracowanie analizy konsumpcji energii w białostockich pływalniach miejskich,
  • opracowanie 15 audytów energetycznych,
  • emisja 12 audycji radiowych,
  • przeprowadzenie kampanii promocyjnej (Internet, prasa) odnawialnych źródeł energii.
 

PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna Energii i Transportu
 

PARTNERZY

  • Camara Municipal de Corvo (Portugalia) — Koordynator projektu
  • Provincia Di Teramo (Włochy)
  • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (Polska)
 

UWAGI