Opracowanie biznes planów i studiów wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych

Zakres usługi prorozwojowej to określenie celów przedsiębiorstwa i planowanego przedsięwzięcia, analiza otoczenia rynkowego, prawnego, technologicznego itd., diagnoza możliwości wewnętrznych i pozyskania niezbędnych zasobów, planowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego (w różnych obszarach i procesach), zdiagnozowanie potrzeb finansowych i rekomendacja źródeł finansowania, weryfikacja zasadności i opłacalności przedsięwzięcia, analiza czynników ryzyka niepowodzenia zarówno na etapie realizacji, jak również po zakończeniu inwestycji.

W ramach usługi prorozwojowej przedsiębiorca uzyska wsparcie merytoryczne w zakresie analizy i oceny wykonalności oraz opłacalności planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Usługa obejmie następujące zasadnicze elementy:

  1. Identyfikacja potrzeb przedsiębiorcy oraz celów przedsięwzięcia inwestycyjnego w kontekście dotychczasowej działalności przedsiębiorcy (tj. profilu działalności, oferty sprzedażowej, zdolności produkcyjnych, miejsca na rynku itd.), uzasadnienie potrzeby realizacji przedsięwzięcia, zdefiniowanie celów przedsięwzięcia w wymiarze operacyjnym i strategicznym itd.
  2. Analiza technicznej i prawnej wykonalności przedsięwzięcia inwestycyjnego. Zdefiniowanie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia oraz głównych parametrów technicznych infrastruktury, weryfikacja planowanych rozwiązań technologicznych pod kątem oceny ich innowacyjności rynkowej, analiza alternatywnych wariantów technicznych i wybór najkorzystniejszego wariantu inwestycji do realizacji, weryfikacja poprawności przyjętych założeń w kontekście uwarunkowań prawnych i administracyjnych oraz pod kątem spełnienia wymogów OOŚ itd.
  3. Analiza rynku i opracowanie strategii marketingowej w kontekście planowanego przedsięwzięcia. Analiza rynku w kontekście planowanego przedsięwzięcia i ocena miejsca przedsiębiorstwa na rynku (pozycja konkurencyjna), analiza rynku odbiorców i identyfikacja kluczowych odbiorców, analiza rynku dostawców, analiza konkurencji – ocena aktualnej i planowanej oferty na tle oferty konkurencji, opracowanie planu działań marketingowych i promocyjnych itd.
  4. Opracowanie planu wdrożenia i funkcjonowania przedsięwzięcia inwestycyjnego. Opracowanie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, opracowanie harmonogramu wdrożenia przedsięwzięcia, identyfikacja kluczowych zasobów kadrowych odpowiedzialnych za realizację i wdrożenie przedsięwzięcia itd.
  5. Opracowanie analizy finansowej przedsięwzięcia inwestycyjnego. Analiza finansowa dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa, opracowanie planu inwestycyjnego w ramach przedsięwzięcia i źródeł finansowania inwestycji, kalkulacja finansowych efektów przedsięwzięcia, opracowanie projekcji sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa, analiza efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego, identyfikacja i analiza ryzyk dla przedsięwzięcia (analiza ryzyka i wrażliwości) itd.

Przedstawiony zakres jest modelowy i może zostać zmodyfikowany i dostosowany do charakteru przedsięwzięcia rozwojowego oraz specyficznych potrzeb przedsiębiorcy. Efektem końcowym usługi będzie opracowanie biznes planu/studium wykonalności przedsięwzięcia inwestycyjnego – dokument zostanie przekazany przedsiębiorcy w formie papierowej i elektronicznej.

Przewidywany czas realizacji usługi

Od 1 do 6 miesięcy w zależności od specyfiki przedsięwzięcia inwestycyjnego, zidentyfikowanych potrzeb i wymagań przedsiębiorcy.

Potencjalne korzyści przedsiębiorstwa

W szczególności wzrost sprzedaży przedsiębiorcy, wzrost zysku / redukcja kosztów, rozszerzenie rynków zbytu.

Identyfikacja potrzeb przedsiębiorący

Przedsiębiorca, który posiada ogólną koncepcję lub ideę przedsięwzięcia inwestycyjnego, stoi przed dylematem: czy to zrobić i w jaki sposób? W odpowiedzi na pierwsze pytanie pomocne jest oszacowanie korzyści i ryzyk związanych z inwestycją. W przypadku pytania: w jaki sposób zrealizować inwestycję, niezbędne jest opracowanie szczegółowego planu jej realizacji, uwzględniającego możliwości operacyjne i finansowe przedsiębiorcy oraz uwarunkowania rynkowe, prawne itp. Pomimo, że często przedsiębiorcy są ponadprzeciętnie sprawni i skuteczni w bieżącym prowadzeniu biznesu, to nie zawsze potrafią uporządkować swoje zamierzenia w spójny model biznesowy i obiektywnie ocenić szanse ich powodzenia. W takim przypadku wiedza, umiejętności i bogate doświadczenie eksperta zewnętrznego oraz różnego rodzaju narzędzia (np. bazy wiedzy) są niezbędne, żeby zwiększyć szanse powodzenia. Te czynniki tworzą wartość dodaną usługi i wpływają na jej ostateczną jakość. Przedsiębiorca czynnie uczestniczy w procesie realizacji usługi. Na etapie diagnozy przedsiębiorstwa (badania, analizy itd.) oraz jego otoczenia (rynkowego, prawnego itd.) dostarcza dane wejściowe, wykorzystuje specyficzną wiedzę branżową, ocenia klientów i konkurentów, dokonuje ocen jakościowych danych analitycznych itd. Z kolei w pracach koncepcyjnych artykułuje swoje cele, konfrontuje przyjmowane założenia ze swoim doświadczeniem, odnosi się do swoich możliwości realizacyjnych, ocenia jakość posiadanych zasobów itd. Proces realizacji specjalistycznej usługi doradczej składa się z uzgodnionych etapów i jest dostosowany do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy. Najpierw tworzony jest zarys przedsięwzięcia z oczekiwanymi rezultatami, następnie przeprowadzana jest diagnoza wewnętrzna przedsiębiorstwa oraz analiza otoczenia. W kolejnym kroku tworzona jest i uszczegółowiana koncepcja przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z modelem biznesowym oraz przeprowadzana analiza efektywności oraz ryzyka.

Założenia cenowe

15 000 – 50 000 PLN. Przedstawiony powyżej przedział cenowy ma charakter szacunkowy. Cena danej usługi będzie negocjowana indywidualnie z przedsiębiorcą po dokonaniu wstępnej analizy jego potrzeb w kontekście planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego, biorąc pod uwagę w szczególności stawkę za roboczodzień pracy eksperta i liczbę roboczodni pracy zespołu ekspertów

Odbiorcy

Odbiorcami usług będą przedsiębiorcy z sektora MŚP zainteresowani realizacją usług prorozwojowych w zakresie opracowania biznes planów i studiów wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych, posiadający siedzibę lub oddział na terenie województwa podlaskiego.

Osoba kontaktowa w sprawie usługi

Tomasz Sacharczuk
tel: 85 653 73 22
e-mail: sacharczuk@pfrr.pl

Usługa świadczona przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego – kwalifikowanego dostawcę usług w ramach RPO WP, Poddziałanie 1.4.1 Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP.