Kontrole projektów - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Kontrole projektów

Wiedza, doświadczenie, relacje.

Jak wiadomo – kontrola najwyższą formą zaufania. Dlatego też dla potwierdzenia prawidłowego, zgodnego z przeznaczeniem wydatkowania środków publicznych realizujemy kontrole w ramach programów wdrażanych przez inne instytucje, w oparciu o przekazane nam procedury. Współpraca w tym zakresie  wiąże się z zapewnieniem poufności i bezstronności przez zespół kontrolujący i wymaga odpowiedniego doświadczenia.

Zakres naszych działań obejmuje:

 • przeprowadzanie kontroli na miejscu realizacji projektu, bądź w trybie zdalnym
 • weryfikację zrealizowanego postępu rzeczowego i finansowego projektu
 • dokonanie oględzin rzeczowych efektów projektu – w zakresie zakupów, jak i produktów projektu
 • weryfikację stopnia osiągnięcia celu projektu
 • weryfikację poziomu osiągniętych wskaźników projektu
 • weryfikację prawidłowości dokonywanych zakupów w ramach projektu, w tym prawidłowości zastosowanych trybów (PZP, zasady konkurencyjności, rozeznania rynku)
 • weryfikację zgodności realizacji projektu z zapisami umowy o dofinansowanie, wymogami przepisów prawa krajowego i europejskiego
 • sporządzenie dokumentacji – raportów z kontroli
 • formułowanie ustaleń z kontroli oraz zaleceń pokontrolnych
 • weryfikację realizacji zaleceń pokontrolnych
 • kompletowanie dokumentacji i archiwizacja w zakresie wymaganym przez zleceniodawcę / zamawiającego.

Uzyskaj pomoc naszych ekspertów

Dyrektor RIF

Ewa Kozłowska

Specjalista ds. projektów

Joanna Adamczuk

Specjalista ds. projektów

Agnieszka Grygoruk

Specjalista ds. projektów

Tomasz Sacharczuk

Specjalista ds. projektów

Anna Jabłońska

Zapisz się do newslettera