MIKRO-START – fundusz mikropożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą w województwie podlaskim

lipiec 2001 – sierpień 2002

WARTOŚĆ

225 tysięcy Euro (w tym 175 tysięcy dofinansowania z Komisji Europejskiej)

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował działania zmierzające do uruchomienia funduszu mikropożyczek dla startujących w biznesie oraz małych i średnich przedsiębiorstw:

 • badanie potrzeb przyszłych beneficjentów projektu
 • wymianę know-how z brytyjskim partnerem
 • współpracę z samorządami lokalnymi w powiatach objętych projektem
 • promocję i uruchomienie funduszu

PROFIL/LICZBA UCZESTNIKÓW

Co najmniej 200 instytucji, co najmniej 150 małych i średnich firm oraz osób bezrobotnych

EFEKTY

Efekty bezpośrednie:

 • analiza sytuacji małych firm w zakresie potrzeb finansowych i dostępnych źródeł finansowania w regionie
 • opracowanie i publikacja: ’Analiza zapotrzebowania małych przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na finansowanie zewnętrzne’
 • 250 kopii publikacji dystrybuowanych
 • 15 osób bezrobotnych przeszkolonych w zakresie finansów i kredytowania
 • 3 osoby zatrudnione w Funduszu Mikro-Start
 • 8 seminariów dla 138 osób w zakresie finansowania działalności gospodarczej
 • uruchomienie funduszu mikropożyczek MIKRO-ST AR T oraz trzech filii w Grajewie, Suwałkach i Sejnach
 • druk i dystrybucja 2500 ulotek informacyjnych
 • 2-dniowa Ogólnopolska Konferencja Funduszy Pożyczkowych w Augustowie: 100 przedstawicieli funduszy pożyczkowych uczestniczyło w konferencji
 • 280 kopii publikacji ‘Fundusze pożyczkowe w Polsce — kierunki rozwoju’ dystrybuowanych
 • 19 pożyczek udzielonych do zakończenia projektu (w tym 7 pożyczek udzielnych w czasie realizacji trzech ostatnich miesięcy trwania projektu)
 • Zakłada się, iż w pierwszym roku działalności funduszu po zakończeniu projektu z pożyczek skorzysta ok. 50 osób.
 • 4 nowe miejsca pracy utworzone przed zakończeniem projektu
 • 7 nowych miejsc pracy utworzonych do końca października 2002
 • ok. 25 nowych miejsc pracy będzie utworzonych po zakończeniu projektu w ciągu pierwszego roku funkcjonowania Funduszu
 • Promocja i działania public relations w regionie i w Polsce (artykuły, wywiady w regionalnej TV, ogłoszenia prasowe, mailing)

Efekty pośrednie:

 • poprawa oferty doradczej i finansowej kierowanej do osób podejmujących działalność gospodarczą oraz małych firm
 • wzrost zatrudnienia i nakładów inwestycyjnych w firmach korzystających z oferty funduszu
 • rozwój atrakcyjnych turystycznie obszarów województwa podlaskiego

PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

Komisja Europejska, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

PARTNERZY

European Business Services/Highland Opportunity Ltd., W.Brytania

Władze samorządowe województwa oraz miast i powiatów: Augustów, Grajewo, Suwałki, Sejny