Ma być łatwiej o wsparcie dla firm na ekoinnowacje. To efekt międzynarodowego programu SUPER

Przedsiębiorcy niejednokrotnie wskazywali trudności proceduralne czy znaczny stopień skomplikowania jako bariery w pozyskiwaniu funduszy na ekoinnowacje. Jest szansa, że uda się zniwelować te przeszkody poprzez wprowadzenie w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego zmian zaproponowanych przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego. Uwagi te zostały wypracowane podczas realizacji projektu SUPER “Supporting ecoinnovations towards international markets” w ramach programu Interreg Europe.

W ostatnim czasie w debacie publicznej słowo „ekoinnowacje” odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Unia Europejska wspiera ich wprowadzanie w firmach oferując dofinansowanie dla tego typu działań dostępne na poziomie krajowym i regionalnym. Przedsiębiorcy z woj. podlaskiego mogą również uzyskać tego typu wsparcie w ramach konkursów ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Jak jednak wskazuje doświadczenie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego od ćwierć wieku współpracującej z firmami w regionie, przedsiębiorcy nie sięgają zbyt często po tego typu wsparcie. Jeden z powodów – brak zrozumienia co tak naprawdę oznacza pojęcie „ekoinnowacja”.

Ekoinnowacje kojarzą się przede wszystkim z zaawanasowanymi skomplikowanymi procesami. Okazuje się jednak, że są to wszystkie zmiany w przedsiębiorstwie czy w organizacji, przy których wprowadzaniu pod uwagę brany jest aspekt ochrony środowiska.

Magda Kochanowska– Firmy aspirujące do bycia „eko” mogą wprowadzić nawet drobne modyfikacje, np. wymienić żarówki na energooszczędne czy zmniejszyć nakłady na ogrzewanie – tłumaczy Magdalena Kochanowska z Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.

Firmy pragnące jeszcze bardziej zredukować koszty związane z energią i tym samym przyczynić się do ochrony środowiska, mogą zainwestować w montaż systemu wykorzystania energii odnawialnej, zbudować obiekt w technologii pasywnej lub zmodernizować cieplnie istniejące budynki. Część tego typu działań można sfinansować dzięki wsparciu PFRR (np. pożyczka termodernizacyjna) oraz Urzędu Marszałkowskiego.

– W praktyce każda firma może przyczynić się do zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko w swojej codziennej działalności. Dobrych przykładów jest wiele, np. firma British American Tobacco w swojej flocie samochodowej wprowadziła płyn do spryskiwaczy w formie kapsułek, które zastępują nieekologiczne, plastikowe pojemniki. Z kolei pracownicy firmy KPGM urządzają „Dzień bez drukowania” – dodaje Magdalena Kochanowska.

Redukcja kosztów to nie jedyna korzyść z wprowadzenia ekoinnowacji. Dbałość firm o środowisko wpływa na to, w jaki sposób przedsiębiorcy są postrzegani. Przemyślane inwestycje połączone z odpowiednimi działaniami promującymi trafiają do świadomości konsumentów, kształtując lojalność i sympatię względem marki i oferowanych przez nią produktów. Niejednokrotnie umocnienie wizerunku firmy prośrodowiskowej może spowodować zwiększenie zainteresowania klientów.

Odrębną sprawą jest dostępność funduszy wspierających ekoinnowacje w firmach. Tu niezwykle przydatny okazał się wspomniany projekt SUPER – w trakcie jego trwania Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zebrała opinie przedsiębiorców, którzy niejednokrotnie wskazywali trudności proceduralne, brak zasobów i znaczny stopień skomplikowania jako bariery w pozyskiwaniu wsparcia.

Dorota Isajuk– Dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego uda się zniwelować te bariery poprzez wprowadzenie zaproponowanych przez PFRR zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego. W dokumencie, pn. „Plan działania obejmujący poprawę wspierania ekoinnowacji w województwie podlaskim” (Action Plan) zawarliśmy rekomendacje dla urzędu, który zarządza programem – mówi kierownik projektu Dorota Isajuk z fundacji. – Rekomendacje obejmują, m.in. uproszczenie procedur i dokumentacji konkursowej, aby ułatwić przedsiębiorcom dostęp do dofinansowania.

– Nawiązanie współpracy międzynarodowej w ramach projektu było dla nas bardzo cenne – uważa Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP. – Mogliśmy poznać doświadczenia innych krajów w zakresie wsparcia ekoinnowacji w przedsiębiorstwach, dobre praktyki, dowiedzieć się, jakie mechanizmy okazały się najbardziej skuteczne, jakie przyniosły efekty. Okazuje się, że polityka wsparcia ekoinnowacji jest bardzo różnorodna. Takie działania, tyle że w różnej formie, prowadzą wszystkie kraje, z przedstawicielami których mieliśmy okazję się spotkać podczas realizacji projektu SUPER. Warto tu podkreślić, że niewiele z nich proponuje tak wysokie dotacje (70 proc. kosztów kwalifikowanych) na inwestycje jak Polska. W innych krajach dofinansowanie bezzwrotne jest stosowane rzadko i wynosi maksymalnie 20-30 proc. I w każdym z krajów napotykamy na pewne bariery, np. nadmierną biurokrację, brak wiedzy przedsiębiorców o możliwościach wsparcia, zbyt skomplikowany system udzielania pomocy.

– Wiedza na ten temat pozwala uniknąć błędów, jakie popełniły inne kraje programując taką pomoc – dodaje dyrektor Sarosiek. – W Polsce, a zwłaszcza w województwie podlaskim, tak bogatym w cenne przyrodniczo obszary, bardzo ważne jest wspieranie innowacji, które wpływają na efektywniejsze wykorzystanie zasobów naturalnych oraz ograniczenie szkodliwego oddziaływania na środowisko.

Joanna Sarosiek podkreśla, że jednym z celów Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego, jest budowanie konkurencyjnej gospodarki. – Dlatego w ramach RPOWP bardzo szeroko wspieramy przedsiębiorstwa, oferujemy im różnorodną pomoc, m.in. na: wdrażanie innowacji, rozwój działalności badawczo-rozwojowej, pomoc w ekspansji na rynki zagraniczne, tworzenie infrastruktury biznesowej, w tym inkubatorów przedsiębiorczości – wylicza i podkreśla znaczenie wymiany doświadczeń z innymi krajami (co umożliwiał właśnie projekt SUPER) 🙂 – Wiedza na temat sukcesów, ale i niepowodzeń innych krajów, które również prowadzą takie działania, pozwala nam jeszcze lepiej zaprojektować formę i zakres wsparcia w ramach RPOWP.

Przechodząc do kolejnego etapu wynikającego z realizacji SUPER, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego będzie od kwietnia monitorować, czy rekomendowane zmiany są wprowadzane i jak oceniają ich wprowadzenie przedsiębiorcy.

O proponowanych zmianach będzie można posłuchać już 19 marca 2019 r. w Białymstoku podczas seminarium: „Eko-innowacje sposobem uzyskania przewagi konkurencyjnej, czyli jak skutecznie weryfikować kontrahentów w Polsce i za granicą”.


Źródło: https://poranny.pl/ma-byc-latwiej-o-wsparcie-dla-firm-na-ekoinnowacje-to-efekt-miedzynarodowego-programu-super/ar/13962580