Konsultacje społeczne dotyczące walki z finansowaniem terroryzmu

Komisja Europejska opublikowała komunikat do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie planu działania na rzecz intensyfikacji walki z finansowaniem terroryzmu. Jeśli chcesz mieć realny wpływ na politykę UE, nie zwlekaj! Weź udział w konsultacjach i wyraź swoją opinię na ten ważny temat.

Aby odpowiednio uwzględnić nowe zagrożenia, plan działania opiera się na istniejących przepisach UE i ma na celu aktualizację polityk UE zgodnie ze standardami międzynarodowymi. W związku z powyższym należy zbadać zasadność ewentualnego wprowadzenia górnych limitów dla płatności gotówkowych. W planie działania stwierdza się, że: „Płatności gotówkowe są powszechnie wykorzystywane do finansowania działalności terrorystycznej. … Rozważyć należałoby również w tym kontekście ewentualne górne limity dla płatności gotówkowych.”. W swoich konkluzjach dotyczących walki z terroryzmem z dnia 12 lutego 2016 r. Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych ustaliła, że Komisja powinna zbadać potrzebę wprowadzenia stosownych ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych powyżej pewnych progów.

Gotówka jest wciąż najbardziej skutecznym i dostępnym środkiem płatności, zapewniając przy tym anonimowość. Chociaż taka anonimowość może mieć uzasadnione przyczyny (np. ochronę prywatności), może być ona wykorzystywana do celów prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Możliwość dokonywania dużych płatności gotówkowych ułatwia pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu, ponieważ działania te są trudne do monitorowania i śledzenia. Chociaż niektóre państwa członkowskie wprowadzają (lub wprowadziły już jakiś czas temu) ograniczenia płatności gotówkowych w ramach zwalczania przestępczości, rozwiązanie to nie zostało uwzględnione na szczeblu Unii. Rozdrobnienie i zróżnicowany charakter tych środków mogą prowadzić do potencjalnych zakłóceń w prawidłowym funkcjonowaniu rynku wewnętrznego, których wystąpienie mogłoby uzasadniać podjęcie działania na szczeblu Unii.

Ewentualne ograniczenia płatności gotówkowych mogłyby stanowić jeden ze sposobów zwalczania działań przestępczych związanych z dużymi transakcjami gotówkowymi dokonywanymi przez zorganizowane sieci przestępcze. Ograniczenia dużych płatności gotówkowych, stosowane wraz z deklaracjami o środkach pieniężnych i innymi zobowiązaniami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, zakłóciłyby funkcjonowanie sieci terrorystycznych i utrudniłyby prowadzenie innych działań przestępczych, tj. miałyby skutek prewencyjny. Mogłyby one również ułatwić prowadzenie dochodzeń poprzez wyeliminowanie anonimowości i braku możliwości śledzenia środków pieniężnych w gotówce. Skuteczne prowadzenie dochodzeń jest utrudnione, ponieważ transakcje gotówkowe są anonimowe. W związku z tym ograniczenia płatności gotówkowych ułatwiłyby prowadzenie dochodzeń.

Ponieważ posiadanie gotówki oraz transakcje gotówkowe są często uznawane za należące do wolności osobistych, przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań w tej dziedzinie niezbędne jest zebranie opinii obywateli, przedsiębiorstw, stowarzyszeń i organów publicznych. Chodzi między innymi o poglądy na temat tego, czy obowiązujące środki krajowe prowadzą lub mogłyby prowadzić do zakłóceń w prawidłowym funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. Celem niniejszej ankiety jest zebranie tych poglądów. Jeśli uznają Państwo, że określone pytania ankiety Państwa nie dotyczą lub że nie mają Państwo w jakiejś kwestii nic do dodania, mogą Państwo w każdym pytaniu wybrać opcję „Nie wiem / Nie mam zdania”. Na końcu kwestionariusza będą Państwo mogli załączyć dokument przedstawiający Państwa stanowisko, stanowiący uzupełnienie Państwa odpowiedzi na zadane pytania. Chętnie przyjmiemy również wszelkie inne dokumenty, sprawozdania, analizy, które mogą mieć znaczenie w tej kwestii.

Wypełniony formularz konsultacji wraz z ewentualnymi załącznikami prosimy przesłać na adres e-mail glen@pfrr.pl.