Konsultacje publiczne dotyczące oceny rozporządzeń UE w sprawie prekursorów narkotyków

Do 2 listopada 2018r. trwają konsultacje publiczne dotyczące oceny rozporządzeń UE w sprawie prekursorów narkotyków.

Prekursory narkotyków to substancje chemiczne, które są wykorzystywane przede wszystkim do zgodnego z prawem (legalnego) wytwarzania szerokiej gamy produktów, takich jak leki, perfumy, tworzywa sztuczne, kosmetyki itp. Mogą one jednak zostać również użyte do nielegalnej produkcji narkotyków, takich jak np. metamfetamina, heroina lub kokaina.

Biorąc pod uwagę szeroki zakres legalnego wykorzystywania prekursorów narkotyków, obrotu tymi substancjami nie można zakazać. Od początku lat dziewięćdziesiątych zarówno na szczeblu międzynarodowym, jak i na szczeblu Unii Europejskiej zaczęto wprowadzać szczegółowe przepisy mające na celu zapobieganie niewłaściwego wykorzystywania prekursorów narkotyków poprzez kontrolę legalnego handlu tymi substancjami na granicach UE oraz wewnątrz UE. Celem tych przepisów jest zachowanie równowagi pomiędzy niezbędną kontrolą, która ma zapobiegać nielegalnemu wykorzystywaniu prekursorów narkotyków, a umożliwieniem legalnego handlu tymi substancjami bez niepotrzebnych obciążeń administracyjnych.

Komisja Europejska przeprowadza ocenę, aby przekonać się, w jakim stopniu cel tych przepisów jest osiągany. W ramach niniejszych konsultacji publicznych chcielibyśmy poznać opinie osób, których dotyczą omawiane przepisy. Będą to głównie osoby uczestniczące w zgodnym z prawem wykorzystywaniu tych substancji. Do przedstawienia swoich uwag zapraszamy jednak także wszelkie inne zainteresowane strony.

Wypełnienie kwestionariusza zajmie około 10 minut. Kwestionariusz jest dostępny we wszystkich językach urzędowych UE (z wyjątkiem irlandzkiego). Niektóre pytania zadawane są w zależności od tego, kim jest respondent, dlatego też mogą Państwo nie widzieć wszystkich pytań, a ich numeracja może być zakłócona.

Przedmiotowe przepisy to:

Jak udzielić odpowiedzi

Na wypełnienie kwestionariusza potrzeba ok. 10 minut – potem wysyłamy jego skan na adres orzechowska@pfrr.pl.

W razie problemów z wypełnianiem kwestionariusza lub w razie innych pytań prosimy o kontakt na adres: orzechowska@pfrr.pl

Informacje dodatkowe

W ramach Europejskiej inicjatywy na rzecz przejrzystości Komisja zwraca się do organizacji (w tym organizacji pozarządowych, stowarzyszeń branżowych, przedsiębiorstw itp.) zainteresowanych udziałem w konsultacjach publicznych o podanie do wiadomości Komisji i opinii publicznej informacji o tym, kogo i jakie interesy reprezentują, oraz o określenie swoich celów, źródeł finansowania i struktury, poprzez zarejestrowanie się w rejestrze służącym przejrzystości oraz zobowiązanie się do przestrzegania związanego z nim kodeksu postępowania.

Osoby występujące w imieniu organizacji zarejestrowanej prosimy o podanie w kwestionariuszu jej numeru identyfikacyjnego w rejestrze służącym przejrzystości. Udzielone odpowiedzi zostaną w takim przypadku potraktowane jako reprezentujące opinie organizacji respondenta.

Osoby występujące w imieniu organizacji, która nie figuruje jeszcze w tym rejestrze, mogą zarejestrować ją teraz. Następnie należy wrócić na tę stronę, aby przesłać odpowiedzi w imieniu organizacji zarejestrowanej.

Podczas analizy wyników konsultacji odpowiedzi nadesłane przez respondentów, którzy nie zdecydowali się na rejestrację, będą traktowane jako odpowiedzi osób prywatnych (chyba że respondenci zostaną uznani za reprezentatywne podmioty na mocy przepisów Traktatu dotyczących europejskiego dialogu społecznego, art. 154–155 TFUE).

Opracowała: Alicja Orzechowska; e-mail: orzechowska@pfrr.pl