Inicjatywa „SME FEEDBACK”

Celem inicjatywy SME FEEDBACK jest zgłaszanie przez przedsiębiorców funkcjonujących na rynku Unii Europejskiej wszystkich problemów, które napotykają w związku z przynależnością do Wspólnoty. Problemy mogą dotyczyć np. przepisów prawa wywodzących się z unijnych dyrektyw, niewłaściwego stosowania przepisów przez urzędy, procedur celnych, utrudnienia przy świadczeniu usług w państwach UE, procedur uzyskiwania dotacji z funduszy UE oraz jakichkolwiek innych spraw związanych z funkcjonowaniem na rynku Unii Europejskiej.

Mechanizm funkcjonowania inicjatywy jest bardzo prosty. Zgłoszony przez przedsiębiorcę problem zostaje wprowadzony do bazy internetowej SME FEEDBACK i poprzez nią trafia bezpośrednio do Komisji Europejskiej. Informacje wprowadzone do internetowej bazy są wykorzystywane w dwojaki sposób:

  1. jako materiał do analizy i dyskusji problemu dostrzeżonego przez przedsiębiorcę, w celu przygotowania pytań i zagadnień do konsultacji on-line
  2. w celu monitorowania wdrażanego w krajach Unii Europejskiej prawa, zaadoptowania do prawidłowego funkcjonowania już istniejącego prawa oraz opracowania nowych rozwiązań zaistniałych problemów

Aby zgłosić zaistniały problem, przedsiębiorca powinien wypełnić załączony formularz (169kB) i przesłac go e-mailem projekty@pfrr.pl lub skontaktować się z podlaskim ośrodkiem Enterprise Europe Network. Wszystkie tego typu ośrodki mają bezpośredni dostęp do bazy SME FEEDBACK i są uprawnione do wprowadzania problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców.

Komisja Europejska podejmuje tego typu działania z dwóch przyczyn. Pierwszą z nich jest fakt samego wsparcia przedsiębiorstw w UE i utrzymanie tego wsparcia na możliwie wysokim poziomie. Drugą przyczyną może być doświadczenie KE, które pokazuje, że niektóre środki finansowe przeznaczone na konkretne cele mogą być rozdysponowane bardziej racjonalnie i z lepszym skutkiem dla beneficjentów.