O sieci EEN

Informacje o sieci EEN

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego wchodzi w skład sieci Enterprise Europe Network (EEN) w ramach Konsorcjum Enterprise Europe Network East Poland (EENEP) zrzeszającego poniższe instytucje:

Kontaktując się z nami uzyskują Państwo wsparcie nie tylko powyższych instytucji ale również wszystkich ośrodków tworzących całą sieć europejską.

Enterprise Europe Network powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej. Została stworzona w oparciu o Ośrodki Euro Info (EIC) oraz Ośrodki Przekazu Innowacji (IRC). Głównym celem sieci Enterprise Europe jest pomaganie małym i średnim przedsiębiorstwom w rozwoju ich potencjału innowacyjnego i zwiększanie ich świadomości w zakresie polityki Komisji Europejskiej.

Sieć łączy dwa wymiary: regiony oraz innowacyjność. Poprzednio oba obszary podlegały oddzielnej organizacji, co zmuszało potencjalnych klientów do odwiedzenia różnych instytucji i przestrzegania oddzielnych procedur administracyjnych. W nowej sieci nastąpiło zespolenie wszystkich usług w ramach jednej organizacji, co znacznie ogranicza biurokrację.

W ramach sieci funkcjonują punkty kompleksowej obsługi MŚP, w których przedsiębiorcy mogą skorzystać z szerokiego wachlarza usług świadczonych przez wyspecjalizowane jednostki w całej Europie oraz wielu państwach trzecich. Sieć zrzesza ponad 600 organizacji, w tym izby handlowe, regionalne agencje rozwoju i uniwersyteckie ośrodki technologiczne, w których pracuje około 3000 doświadczonych specjalistów. Jest największą siecią w Europie, dostarczającą wiedzę i świadczącą usługi dla przedsiębiorstw. Duża liczba punktów kontaktowych w każdym regionie geograficznym sprawia, iż przedsiębiorcy mają wsparcie biznesowe w bezpośrednim zasięgu ręki. W wyniku tego w Unii Europejskiej stworzony został najszerszy zakres usług dostosowanych do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, aby wspierać je w docieraniu do nowych rynków, a także informować o działaniach i możliwościach w UE.

OBSZAR DZIAŁANIA SIECI

 • 28 krajównależących do Unii Europejskiej;
 • 38 krajów nienależących do Unii Europejskiej, włączając w to, m.in.,:
  • Państwa kandydujące do UE: Turcja, była Jugosłowiańska Republika Macedonii,
  • Państwa EOG: Norwegia, Islandia,
  • Państwa trzecie np.: Armenia, Brazylia, Chiny, Indie, Izrael, Japonia, Rosja, Szwajcaria, Wietnam.

Szczegółowa lista miejsc, do których dociera sieć Enterprise Europe Network dostępna jest pod poniższym adresem: http://een.ec.europa.eu/about/branches.

OFERTA SIECI

Wśród szerokiego asortymentu usług oferowanych przez sieć, warto wymienić:

 • dostarczanie informacji o politykach, programach i prawodawstwie UE;
 • wymiana doświadczeń w zakresie transferu technologii i wiedzy;
 • materiały promocyjne i informacyjne;
 • indywidualne wizyty w firmach w celu oceny potrzeb;
 • wsparcie firm w identyfikacji potencjalnych partnerów handlowych, zwłaszcza w innych państwach;
 • bazy danych do poszukiwania partnerów i nawiązywania współpracy;
 • pomoc dla MŚP w rozwoju nowych produktów, docieraniu do nowych rynków;
 • przekazywanie MŚP informacji na temat działań i możliwości współpracy w UE;
 • doradztwo dla małych przedsiębiorstw w zakresie kwestii technicznych takich jak prawa własności intelektualnej, standardy i prawodawstwo UE.

Z uwagi na fakt, iż ośrodki działające w ramach sieci w Polsce finansowane są z funduszy unijnych oraz z budżetu państwa, wszystkie usługi oferowane dla przedsiębiorców są bezpłatne.

CELE SIECI

 • Zwiększanie świadomości i udzielanie porad w zakresie prawodawstwa, standardów i polityki UE

Sieć dostarcza informacji na temat zmian w prawodawstwie i programach polityki UE oraz udziela wyjaśnień, co zmiany te potencjalnie oznaczają dla poszczególnych firm. Sieć może zapewnić wsparcie i doradztwo przedsiębiorstwom potrzebującym pomocy w poszukiwaniu kapitału na zabezpieczenie długu i kapitału ryzyka; w uczestniczeniu w różnych programach finansowanych z funduszy UE, w szczególności w tych, które skierowane są do MŚP.

 • Organizowanie współpracy gospodarczej wśród MŚP

Sieć, aby wspomóc handel i inwestycje transgraniczne, będzie organizować dla firm spotkania służące kojarzeniu partnerów. Partnerzy w sieci organizują misje i imprezy związane z pośrednictwem dla lokalnych MŚP w Europie i poza jej granicami. W odpowiedzi na konkretne zainteresowania swoich klientów zajmują się całą logistyką — aranżują spotkania, zapewniają miejsca spotkań, zajmują się organizacją podróży i zakwaterowania. Wszystko w celu zagwarantowania, że cały proces współpracy gospodarczej i technologicznej przebiegnie sprawnie.

 • Platforma internetowa do współpracy transgranicznej

Sieć może stymulować firmy do rozwoju poza wstępnie przez nie określone horyzonty, wspierać rozwój współpracy transgranicznej, czuwać nad potencjalnymi partnerstwami.

 • Dostęp do projektów i funduszy UE

Sieć dostarcza informacji na temat źródeł finansowania ze środków UE — regionalnych, społecznych, przeznaczonych na badania, na ochronę środowiska — które istnieją i o które można się ubiegać. Pojedyncze firmy jak też konsorcja będą miały świadomość dostępnych możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego.

 • Przekazywanie informacji zwrotnych – Ścieżka dwukierunkowej komunikacji pomiędzy przedsiębiorcami i decydentami UE

Poprzez sieć Komisja Europejska otrzymuje informacje zwrotne od firm (uwagi, poglądy, doświadczenia, spostrzeżenia), dotyczące przygotowywanych polityk i inicjatyw. Sieć pomaga MŚP przez wzmacnianie ich głosu w procesie podejmowania decyzji w UE. Ma to na celu wprowadzanie przez Komisję Europejską przepisów, odpowiadających wymaganiom firm, tak aby niepotrzebna biurokracja nie stanowiła zagrożenie dla ich konkurencyjności i innowacyjności. Pełne wykorzystanie tego instrumentu, stworzy możliwość wspólnego kształtowania przyszłości.

 • Promocja innowacji

Sieć stara się zachęcić MŚP, zwłaszcza na początku ich działalności, aby stały się bardziej innowacyjne. Usługi te opierają się zarówno na programach UE, jak też na programach państw członkowskich na poziomie regionalnym i krajowym. Obejmują również wymianę najlepszych praktyk z firmami o podobnych zainteresowaniach w celu usprawnienia przekształcania innowacji w komercyjny sukces.

 • Międzynarodowe podejście

Sieć może zapewnić wyspecjalizowane doradztwo firmom, które chcą rozszerzyć swoją działalność poza granice swoich państw. Działanie te jest możliwe dzięki wykorzystaniu istniejących w sieci wielu punktów kontaktowych.

SERDECZENIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁRACY Z SIECIĄ !!!


Kontakt z siecią Enterprise Europe Network na Podlasiu:

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego 
ul. Starobojarska 15 
15-073 Białystok 
Tel: +48 85 740 86 83 
Fax: +48 85 740 86 85 
e-mail: eenep@pfrr.pl 
www: http://een.pfrr.pl/

DODATKOWE INFORMACJE O SIECI: