Działania w ramach współpracy transgranicznej i międzyregionalnej

RODM Białystok zawsze chętnie wspiera inicjatywy o tematyce w historyczno-społecznej i politycznej w regionie. Jednym z takich przedsięwzięć była konferencja organizowana przez Koło Ekonomii Międzynarodowej Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB.

Konferencja miała na celu przybliżenie społeczności studenckiej tematykę współpracy między krajami na wielu szczeblach, działań podejmowanych w ramach  porozumień i programów, uwarunkowań rozwoju oraz możliwości jakie stwarza kooperacja. Organizacji wydarzenia przyświecała również idea integracji środowiska akademickiego, dyplomatycznego, samorządowego oraz biznesowego, która pozwoliłaby na nawiązanie pozytywnych relacji skutkujących w przyszłości stworzeniem przedsięwzięcia na większą skalę.

Ostatecznie na konferencji swoje wystąpienia miało ośmiu prelegentów ze zróżnicowanych środowisk.

Spotkanie rozpoczął dr hab. Jerzy Grabowiecki, prof. UwB z wystąpieniem o temacie „Polsko-białoruska wymiana handlowa – stan i perspektywy”. Profesor Grabowiecki rozpoczął od oficjalnego przywitania Wystąpienie zawierało zakres historyczny, analizę sytuacji opartą na najświeższych danych statystycznych oraz przewidywania na przyszłość współpracy. Kolejny punkt programu stanowiło wystąpienie przedstawicielki Urzędu Marszałkowskiego z Departamentu Rozwoju Regionalnego, Pani Grażyny Szajstek. Uczestnikom zostały kompleksowo zaprezentowane programy transgraniczne, w których bierze udział województwo podlaskie oraz możliwości jakie oferują. Kompleksowo także zostały wyjaśnione zasady ich funkcjonowania i jak dane podmioty mogą z nich skorzystać. Następnym zaproszonym prelegentem był dr hab. Aleksander Maksimczuk, prof. UwB, który przedstawił temat „Granice państwowe – historia i współczesność”. Wystąpienie Profesora było skondensowaną dawką historii kształtowania się oraz znaczenia granic państwowych połączone wraz z autorską analizą dzisiejszej sytuacji.

Po zakończeniu pierwszej części programu przyszedł czas na krótki panel prelegentów ze sfery dyplomacji, który rozpoczęła Pani Ewa Moroz-Ustymowicz, Honorowy Konsul Rumunii w Białymstoku. Pani Konsul przygotowała prezentację pt. „Rumunia – Brzydkie kaczątko Europy”, która przybliżyła słuchaczom nowoczesny obraz Rumunii, łamiąc przy okazji wszelkie utarte w Polsce stereotypy. Ukazane zostały także działania, z których korzyści czerpać mogłaby również Polska. Po krótkiej przerwie do wygłoszenia swojej prezentacji zaproszony został Pan Andrzej Parafiniuk, Konsul Honorowy Republiki Finlandii w Białymstoku, Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. Pan Konsul przedstawił temat „Business Finland”, pokazując kulturę organizacyjną oraz biznesową Finlandii. Ukazane zostały również wspólne działania partnerskie podejmowane z Polską. Następne w programie było wystąpienie pt. „Współpraca transgraniczna – zalety i bariery” wygłoszone przez dr. Bogdana Rogaskiego, dyrektora Izby Handlowo-Przemysłowej w Białymstoku. Słuchaczom zostały przedstawione w sposób empiryczny bariery jakie napotykają przedsiębiorstwa handlowe oraz usługowe działające transgraniczne, Pan Doktor również przybliżył jakie konkretnie działania mogą podjąć Państwa sąsiadujące aby usprawnić wymianę handlową z korzyścią dla wszystkich stron. Ostatnimi prelegentami z grona ekspertów byli prof. dr hab. Maciej Perkowski oraz mgr Wojciech Zoń, którzy wspólnie zreferowali temat przełożony z początku konferencji pt. „Instytucjonalizacja europejskiej współpracy transgranicznej na północno-wschodnim pograniczu Polski a rozwój. Zaniechanie czy oczekiwanie?”. Wykład łączył w sobie niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu prawa oraz wiedzę opartą na praktyce i doświadczeniu Profesora Perkowskiego. Przedstawiona została dokładna analiza sytuacji w najbliższym nam pograniczu, dzięki czemu uczestnicy konferencji mieli niepowtarzalną szansę na porównanie rzeczywistości na tle teorii o współpracy transgranicznej. Ostatnim punktem w programie konferencji było wystąpienie nt. „Polityka regionalna UE: dziś i jutro” Wiceprzewodniczącego KEM, Norberta Arszułowicza. Prezentacja była wiedzą w pigułce na temat polityki regionalnej Unii Europejskiej na przestrzeni lat, podpartą danymi statystycznymi. Analiza sytuacji danych regionów przybliżyła słuchaczom w prosty sposób na czym polega polityka regionalna, jakie są jej efekty oraz czy można poprawić jej skuteczność.

Na tym oficjalny program konferencji dobiegł końca. Cieszymy się, że mogliśmy objąć patronatem tak interesujące i godne uwagi przedsięwzięcie.

Patronatu konferencji udzielili:

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku; Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, prof. dr hab. Robert W. Ciborowski; Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB, dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB, Prezydent Miasta Białegostoku, Tadeusz Truskolaski, Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Białostocki Korpus Konsularny, Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku, Uniwersytecki Klub Naukowy.

Wszyscy prelegenci oraz goście honorowi otrzymali zestawy podarunkowe przekazane przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku oraz Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.


Źródło: http://www.rodm-bialystok.pl/index.php/nasze-dzialania/debaty-wyklady-seminaria/628-konferencja-dzialania-w-ramach-wspolpracy-transgranicznej