Drugie zapytanie ofertowe na usługę coachingową w zakresie RODO

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na usługę coachingową  w zakresie RODO – Europejskiego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Działanie realizowane jest w ramach projektu pt. „Support young innovative companies scaling-up their innovative activities in the Single Market” (EENEP SCALE UP).

 Zamawiający:

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Starobojarska 15

15-073 Białystok

tel: + 48 85 740 86 73

 Harmonogram oraz miejsce realizacji zamówienia

 Województwo: podlaskie

 Powiat: miasto Białystok

 Termin: maj-czerwiec 2018

Dokładne terminy sesji coachingowych będą ustalane na bieżąco, indywidualnie z każdą  firmą w procesie coachingowym.

Jedna sesja coachingowa powinna trwać 60 minut. Jeden proces coachingowy powinien się składać z nie mniej niż 6 godzin zegarowych.

Cały proces coachingowy powinien trwać nie dłużej niż 1 miesiąc, licząc od pierwszej do ostatniej sesji coachingowej.

Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa obejmuje:

1) przeprowadzenie indywidualnego procesu coachingowego dla 1 firmy z siedzibą
w Białymstoku

2)  coaching prowadzony będzie indywidualnie dla przedsiębiorcy w siedzibie firmy dlatego wycena usługi powinna również zawierać:
a) dojazd do uczestnika posiadającego siedzibę na terenie miasta Białystok,
b) zapewnienie warunków do przeprowadzenia sesji coachingowych w miejscu pracy coacha. Jeden proces coachingowy (dotyczący jednej firmy coachowanej) będzie prowadzony przez jednego coacha. Coaching będzie się odbywał co do zasady w języku polskim,
c) zapewnienie materiałów oraz niezbędnych dokumentacji potrzebnych do realizacji usługi coachingowej.

 

Szczegóły zamówienia usługi doradczej

 1. Zaznajomienie z zasadami ochrony danych osobowych i ich przetwarzaniem według RODO (Europejskiego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
 2. Wydanie ewentualnych rekomendacji w celu dostosowania działalności firmy
  do RODO oraz wsparcie przy ich wdrażaniu;
 3. Zapoznanie z zapisami zawartymi w dokumentacji zrealizowanej po audycie.
 4. Zapoznanie z dokumentami koniecznymi do wdrożenia w organizacji w ramach polityki ochrony danych osobowych.

Uczestnicy:

Uczestnikami projektu  są młode firmy prowadzące działalność gospodarczą do 5 lat. Udział w coachingu ma pomóc uczestnikom projektu w  podnoszeniu ich kwalifikacji oraz wdrożeniu procesów złożonych lub niezbędnych do dalszego funkcjonowania i rozwoju firmy na rynkach międzynarodowych. Firma uczestnicząca w projekcie należy do szeroko rozumianego sektora IT (tworzenie dedykowanego oprogramowania).

Opis sposobu wyliczania ceny:

 1. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
 2. Oferta musi zawierać cenę jednostkową netto oraz brutto za całość wykonanej usługi
 3. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażoną cyfrowo i słownie w złotych polskich z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

 Kryteria oceny ofert i ich waga:

Kryterium wyboru oferty jest CENA

Kryteria dopuszczające

Oferentem może być osoba fizyczna, oferująca własne usługi, jak i osoba prawna, w imieniu której usługi będzie świadczyć jedna lub więcej osób. Oferent podaje w ofercie informacje o wszystkich coachach, którzy będą zaangażowani w wykonywanie zamówienia. Zgłoszenie coacha w ofercie jest równoznaczne z deklaracją, że w okresie realizacji zamówienia dana osoba będzie w stanie przeprowadzić coaching.

Wszystkie osoby wskazane w ofercie muszą dostarczyć dokumentację potwierdzającą:

1)  co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego jako coach;

2)  przeprowadzenie min. 7 szkoleń w zamawianej tematyce

3) co najmniej 7 przeprowadzonych indywidualnych coachingów wielosesyjnych

Wszelkie wyżej wymienione informacje powinny być przedstawione w formie CV.

Sposób przygotowania oferty:

 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.
 2. Oferta powinna zawierać cenę jednostkową netto oraz brutto za usługę.
 3. Oferta powinna zawierać dokumenty (np. CV, inne dokumenty) potwierdzające doświadczenie wskazane w kryteriach dopuszczających.
 4. Termin ważności oferty.
 5. Wskazanie osoby do bezpośredniego kontaktu.

Termin oraz forma składania ofert:

Wszystkie oferty muszą zostać złożone do dnia 30.04.2018r.

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej do Sylwii Gleń na adres glen@pfrr.pl

2) osobiście, pocztą lub kurierem w siedzibie Fundacji przy ul. Starobojarskiej 15, 15-073 Białystok (w godzinach pracy: 8.00 – 16.00) do 30.04.2018r. do godziny 16.00.

Pytania należy kierować do:

Sylwia Gleń

e-mail: glen@pfrr.pl

tel: 85 740 86 73

kom: +48 504 125 332