Doradztwo w zakresie koncepcji oraz możliwości sfinansowania przedsięwzięć rozwojowych

Usługa polega na przeanalizowaniu pomysłu, koncepcji lub zamierzeń przedsiębiorcy, z punktu widzenia racjonalności i efektywności (spojrzenie okiem eksperta), uporządkowaniu celów, procesów, uwarunkowań i opracowaniu spójnego modelu biznesowego przedsięwzięcia oraz wyszukanie, przeanalizowanie i rekomendacja możliwych źródeł jego sfinansowania. Przedsiębiorca otrzyma spójny, najbardziej optymalny model biznesowy, odzwierciedlający pierwotny pomysł/ koncepcję oraz wykaz i rekomendację możliwych scenariuszy jego wdrożenia, w szczególności adekwatne źródła finansowania publicznego i/lub komercyjnego.

Usługa może być wstępem do kolejnej specjalistycznej usługi doradczej w ramach wybranego scenariusza wdrożeniowego. W wyniku realizacji usługi powstanie raport opisujący przebieg prac wraz z dokumentacją powstałą w ich wyniku. Usługa zawiera następujące elementy (zakres):

  1. Analiza i wstępna ocena pomysłu i koncepcji przedsięwzięcia rozwojowego/zamierzeń strategicznych przedsiębiorcy. Konsultacja dotycząca przedstawionych ogólnych pomysłów i zamierzeń przedsiębiorcy. Zapoznanie się ze specyfiką prowadzonej/planowanej działalności. Wstępna ocena zasadności oraz możliwości współfinansowania zewnętrznymi środkami publicznymi lub prywatnymi. Autorska diagnoza możliwości rozwojowych i ewentualne przedstawienie scenariuszy alternatywnych. Selekcja pomysłów na przedsięwzięcia wg kryteriów: efektywność, ryzyko, oferta wsparcia itd.
  2. Opracowanie koncepcji modelu biznesowego przedsięwzięcia. Skonkretyzowanie zamierzeń i planów w formule koncepcji modelu biznesowego przedsięwzięcia. Uwzględnienie uwarunkowań rynkowych, wskazanie przewag konkurencyjnych, identyfikacja kluczowych procesów biznesowych, niezbędnych zasobów, opracowanie schematu operacyjnego, wskazanie wartości dodanej, szacowanie efektów i ryzyka. Usługa zakłada także ewentualną modyfikację i optymalizację pierwotnej koncepcji.
  3. Rekomendacja sposobu finansowania przedsięwzięcia. Wyszukanie, analiza warunków i rekomendacja dostępnych zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięcia. Wskazanie dostępnych programów wsparcia ze środków publicznych, selekcja i hierarchizacja oferty. Wyszukanie i analiza źródeł finansowania ze środków prywatnych: fundusze VC, pożyczki, kredyty itd. Finansowanie hybrydowe. Konfrontacja i wstępna ocena adekwatności i atrakcyjności oferty finansowania.
  4. Analiza koncepcji przedsięwzięcia w odniesieniu do wymogów formalnych i merytorycznych wytypowanych programów wsparcia. Identyfikacja i ocena cech podmiotowych przedsiębiorcy tj. np. status MŚP, rodzaje prowadzonej działalności, zgodność z RIS i KIS, posiadane zasoby osobowe, techniczne i finansowe, sytuacja finansowa itd. Identyfikacja i ocena strony charakteru przedsięwzięcia tj. np. poziom innowacyjności, konkurencyjności, charakter działań, rodzaj niezbędnych wydatków, planowanych efektów itd.
  5. Dostosowanie i optymalizacja koncepcji i modelu biznesowego przedsięwzięcia w celu zgodności z celami i wymogami wytypowanych programów rozwojowych. Wprowadzenie korekt do koncepcji przedsięwzięcia w celu maksymalizacji jego zgodności z wytypowanym programem wsparcia, przy jednoczesnym zachowaniu istoty i efektywności modelu biznesowego i korzyści ekonomicznych przedsiębiorcy.
  6. Rekomendacja dalszych działań i usług. W wyniku prowadzonych prac powstanie gotowa, spójna, zoptymalizowana i efektywna koncepcja przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem możliwości jej sfinansowania. Zostaną także zaproponowane dalsze działania, w tym ewentualnie kolejne specjalistyczne usługi w celu jej wdrożenia. Jako, że usługa ma charakter prac analityczno-koncepcyjnych (badawczych), może się także okazać, że pierwotna koncepcja nie ma uzasadnienia rynkowego, jest nieefektywna lub zbyt ryzykowna, więc rekomendowane będzie odstąpienie od jej wdrażania.

Przewidywany czas realizacji usługi

Od 1 do 3 miesięcy w zależności od specyfiki przedsięwzięcia, zidentyfikowanych potrzeb i wymagań przedsiębiorcy.

Potencjalne korzyści przedsiębiorstwa

W szczególności wzrost sprzedaży, wzrost zysku / redukcja kosztów i rozszerzenie rynków zbytu.

Identyfikacja potrzeb przedsiębiorący

Impulsem do realizacji przedsięwzięć rozwojowych jest pomysł, koncepcja, wizja itd. Jako IOB spotykamy się niemal codziennie z przedsiębiorcami, którzy przedstawiają swoje zamierzenia, oczekując wsparcia finansowego. Niestety, najczęściej są to pomysły ogólne, często nieprzemyślane, niepełne i niespójne. Bez pogłębionej analizy oraz opracowania spójnego modelu biznesowego, praktycznie nie ma możliwości oceny ich racjonalności, a tym bardziej miarodajnego wskazania dostępnej, dedykowanej oferty wparcia finansowego. Pomimo, że na rynku istnieje szeroka oferta preferencyjnych instrumentów finansowych, to przedsiębiorcy mają duże problemy ze skonfrontowaniem swoich pomysłów ze skomplikowanymi, relatywnymi warunkami tej oferty. Informacja, którą mogą otrzymać np. w punktach informacyjnych jest ogólna, niewystarczająca i często niemiarodajna, gdyż trudno odnieść się do pomysłu, czy koncepcji, która jest szczątkowa i niejednoznaczna.

Oferowana usługa doradza, w każdym przypadku będzie miała indywidualny charakter, wynikający z unikalnego pomysłu lub koncepcji. Z założenia, koncentrować się będzie przede wszystkim na biznesie, uwarunkowaniach rynkowych, a dopiero w dalszej kolejności na ofercie dostępnego wsparcia finansowego.

W procesie realizacji usługi, wykorzystana będzie specjalistyczna wiedza branżowa przedsiębiorcy, jego indywidualne doświadczenia, informacje dotyczące przedsiębiorstwa oraz otoczenia rynkowego. Jego rolą będzie również recenzowanie powstałych opracowań, raportów i rekomendacji. Rolą ekspertów będzie uporządkowanie zamierzeń i pomysłów przedsiębiorcy, opracowanie spójnego modelu biznesowego, obiektywna ocena efektywności i ryzyka przedsięwzięcia, ewentualnie jego optymalizacja. Poza tym wyszukanie i dobranie adekwatnych źródeł finansowania planowanego przedsięwzięcia oraz rekomendacja dalszych działań.

Założenia cenowe

10 000 – 42 000 zł. Przedstawiony powyżej przedział cenowy ma charakter szacunkowy. Cena danej usługi będzie negocjowana indywidualnie z przedsiębiorcą po dokonaniu wstępnej analizy jego potrzeb w kontekście planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego, biorąc pod uwagę w szczególności stawkę za roboczodzień pracy eksperta i liczbę roboczodni pracy zespołu ekspertów.

Odbiorcy

Odbiorcami usług będą przedsiębiorcy z sektora MSP zainteresowani realizacją usług prorozwojowych w zakresie koncepcji oraz możliwości sfinansowania przedsięwzięć rozwojowych. Z uwagi na zapisy dokumentów programowych odbiorcami usług będą wyłącznie przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub oddział na terenie województwa podlaskiego oraz nie podlegający wykluczeniu z uwagi na występowanie przesłanek opisanych w dokumentacji konkursowej.

Osoba kontaktowa w sprawie usługi

Tomasz Sacharczuk
tel: 85 653 73 22
e-mail: sacharczuk@pfrr.pl

Usługa świadczona przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego – kwalifikowanego dostawcę usług w ramach RPO WP, Poddziałanie 1.4.1 Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP.