Doradztwo w zakresie fuzji i przejęć przedsiębiorstw

Usługa doradcza przy transakcji fuzji lub przejęcia obejmuje skomplikowany proces przygotowania transakcji, organizacji i nadzoru nad procesem due diligence, doradztwo podczas negocjacji oraz ustalenia ostatecznych warunków umowy inwestycyjnej. Klient uzyskuje kompleksowe wsparcie w zakresie zarządzania procesem transakcyjnym, zapewniające jego sprawne i profesjonalne przeprowadzenie.

Każda tego typu transakcja wiąże się z konsekwencjami prawno – podatkowymi. Umiejętność przewidzenia tych konsekwencji pozwala ograniczyć ryzyko związane z transakcją, zwiększyć szansę jej powodzenia i uzyskać wiedzę kluczową dla procesu negocjacji. Doradztwo wymagające specjalistycznej wiedzy eksperckiej zapewnia pomoc w podejmowaniu świadomych decyzji.

W szczególności zakres usługi obejmuje następujące elementy:

  1. Analiza finansowa oraz oszacowanie wartości podmiotu transakcji.
  2. Zbudowanie struktury transakcji, doradztwo przy ustaleniu podatkowo – rachunkowych skutków transakcji.
  3. Przygotowanie oferty przejęcia / połączenia oraz dokumentacji niezbędnej na początkowym etapie procesu – umowa o zachowaniu poufności, list intencyjny.
  4. Opracowanie strategii i pomoc przy negocjacjach, w tym bieżąca ocena i informacja klienta o wpływie negocjowanych warunków biznesowych na wartość transakcji oraz związanych z nią ryzyk.
  5. Strukturyzacja finansowania – zaproponowanie najbardziej optymalnego sposobu sfinansowania transakcji, w oparciu o aktualne możliwości i rozwiązania dostępne dla klienta w tym zakresie.
  6. Koordynacja prac innych doradców, w tym działań przeprowadzanych w procesie due diligence.
  7. Doradztwo mające na celu wskazanie obszarów wymagających dodatkowej analizy, w tym badanie sprawozdania finansowego, planu połączenia, wycena rzeczoznawcy.
  8. Kompleksowe zarządzanie projektem i koordynacja prac zaangażowanych w transakcję stron.
  9. Przygotowanie dokumentacji transakcyjnej.
  10. Wsparcie w negocjacji ostatecznych warunków transakcji oraz przy zawarciu umowy.

Przedstawiony zakres jest modelowy i może zostać zmodyfikowany i dostosowany do charakteru przeprowadzanej transakcji oraz specyficznych potrzeb przedsiębiorcy. W wyniku realizacji usługi powstanie raport.

Przewidywany czas realizacji usługi

od 3 do 6 miesięcy

Potencjalne korzyści przedsiębiorstwa

W szczególności wzrost sprzedaży, wzrost zysku / redukcja kosztów i rozszerzenie rynków zbytu.

Identyfikacja potrzeb przedsiębiorący

Zaproponowany zakres usługi wynika z doświadczenia IOB w przedmiocie diagnozy potrzeb przedsiębiorców z sektora MŚP, korzystających z usług finansowych świadczonych w ramach podmiotów z Grupy PFRR. Oferowana usługa doradza w każdym przypadku będzie miała indywidualny charakter determinowany przez rodzaj oraz przedmiot przeprowadzanej transakcji.

Proces świadczenia usługi na każdym etapie będzie opierał się na ścisłej współpracy z przedsiębiorcą i przy jego aktywnym udziale, tak aby była ona szytym na miarę rozwiązaniem, dostosowanym do potrzeb oraz specyfiki podmiotów uczestniczących w transakcji. Świadczenie usługi odbywa się na podstawie danych uzyskanych od klienta.

Założenia cenowe

40 000 – 50 000 PLN. Przedstawiony powyżej przedział cenowy ma charakter szacunkowy. Cena danej usługi będzie negocjowana indywidualnie z przedsiębiorcą po dokonaniu wstępnej analizy jego potrzeb w kontekście planowanego przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę w szczególności stawkę za roboczodzień pracy eksperta i liczbę roboczodni pracy zespołu ekspertów.

Odbiorcy

Odbiorcami usług będą przedsiębiorcy z sektora MŚP zainteresowani realizacją usług prorozwojowych w zakresie doradztwa w procesie fuzji lub przejęcia, posiadający siedzibę lub oddział na terenie województwa podlaskiego.

Osoba kontaktowa w sprawie usługi

Krystyna Kalinowska
tel: 85 740 86 92
e-mail: kalinowska@pfrr.pl

Usługa świadczona przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego – kwalifikowanego dostawcę usług w ramach RPO WP, Poddziałanie 1.4.1 Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP.