Do wzięcia są pieniądze na badania i rozwój. Dzięki nim podlaskie firmy będą bardziej konkurencyjne

3 czerwca ruszy nowa edycja programu grantowego Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. Pierwsze szkolenie dla firm odbyło się kilka dni temu, a wzięło w nim udział kilkudziesięciu przedsiębiorców. Do wzięcia jest łącznie 9 milionów złotych, a beneficjenci będą mogli otrzymać maksymalnie 100 tys. zł i nie więcej niż 85 proc. poniesionych wydatków.

Zdaniem Doriana Młodzianowskiego z białostockiej firmy D-Tech projekty grantowe to najszybsza i najprostsza forma dofinansowania.

Celem obecnego programu pt. „Granty na badania i rozwój” jest upowszechnienie prowadzenia działalności badawczo – rozwojowej przez podlaskie przedsiębiorstwa oraz wzrost ich konkurencyjności na rynku.

Dofinansowaniu podlegać będą wydatki przeznaczone na prowadzenie przez przedsiębiorcę własnych prac badawczo – rozwojowych lub korzystanie z usług innych podmiotów, które będą prowadzić prace badawczo – rozwojowe na jego rzecz, w tym na zakup usług badawczych, praw własności intelektualnej, patentów, licencji, know-how, audytów technologicznych, wsparcie przejścia procedury ochrony patentowej – wyjaśnia Marek Dźwigaj z Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. – Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać maksymalnie 100 tys. zł i nie więcej niż 85 proc. poniesionych wydatków.

Preferowani będą przedsiębiorcy nie korzystający dotąd ze wsparcia innowacji, kreujący innowacje podlegające zgłoszeniu do urzędu patentowego oraz projekty dotyczące działalności związanej z sektorem spożywczym, metalowo – maszynowym, szkutniczym, medycznym lub służące ochronie środowiska naturalnego. Wnioski będzie można składać od czerwca tego roku.

Polecam ten rodzaj dofinansowania. Jak do tej pory to jedyny, jaki samodzielnie udało nam się uzyskać, jest prosty i szybki – zachęca Dorian Młodzianowski.

Jego firma – D-Tech – skorzystała z dofinansowania na badania nad wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości na halach produkcyjnych oraz na audyt technologiczny. Teraz też zamierza iść w tym kierunku, a do tego pracować nad systemem do czujnikowania maszyn.

Dobre doświadczenia związane z programem grantowym PFRR ma także Izabela Radecka z CN Adriatic z Augustowa. Poprzednio zdobyła dofinansowanie na zakup licencji do platformy e-lerningowej dla płetwonurków ekologów.

Taki płetwonurek wie na przykład, jak pobrać próbki do badań tak, aby nie zniszczyć środowiska – opowiada. – Wcześniejsza współpraca była bardzo udana i zachęciła mnie do realizacji nowych pomysłów. Jakich? Na razie nie będę o nich mówić.

Oferta skierowana jest do mikro, małych i średnich firm.

W dzisiejszych czasach właściwie każde przedsiębiorstwo będące producentem bądź oferujące usługi musi swoje produkty udoskonalać, bo takie są wymogi rynku – zauważa Ewa Kozłowska z PFRR. – Te fundusze są po to, by choćby częściowo sfinansować firmom te prace.

Jak podkreśla Marek Dźwigaj, cały proces związany z uzyskaniem wsparcia w sposób naturalny koresponduje z potrzebami przedsiębiorców, zasadami prowadzenia firmy i został maksymalnie uproszczony. Wnioski o grant przyjmowane będą w sposób ciągły, a ocena dokonywana będzie na bieżąco. Przedsiębiorca o tym czy uzyskał grant, dowie się już po 10 dniach roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku. Jeżeli popełni błąd, którego nie można poprawić lub wyjaśnić, zawsze może zmodyfikować swój plan i złożyć wniosek ponownie. Ocena jest wyłącznie zerojedynkowa. Żeby otrzymać wsparcie, trzeba po prostu spełnić określone warunki.

Sam wniosek jest bardzo prosty, składa się z kilku stron i zawiera w dużej części pola wyboru. W części opisowej przedsiębiorca powinien wskazać, jakie prace zamierza wykonać, jaki związek te prace mają z nowym produktem, usługą lub zmianą technologiczną oraz w jaki sposób zaplanowane działania przyczynią się do realizacji celów biznesowych firmy. W dalszej kolejności: co konkretnie, za ile i od kogo zamierza nabyć. Jest to możliwe, gdyż uproszczone postępowanie, związane z wyborem kontrahentów, przeprowadza przed złożeniem wniosku. Wypłata grantu może nastąpić na rachunek przedsiębiorcy lub bezpośrednio do wykonawcy lub dostawcy. W ten sposób przedsiębiorca nie musi angażować własnych środków i zmniejsza się ilość zbędnych operacji finansowych – informuje Marek Dźwigaj.

Pieniądze na badania i rozwój

To już kolejna edycja programu grantowego realizowanego przez PFRR. Jak podaje ta instytucja otoczenia biznesu, w styczniu 2019 roku Fundacja zakończyła realizację projektu „Granty na badania i innowacje”. Ostatecznie, przy wsparciu funduszu grantów, podlaskie firmy zrealizowały 110 przedsięwzięć rozwojowych o łącznej wartości ponad 11 mln zł. Wszystkie przedsięwzięcia oparte są o realia rynkowe i związane z wprowadzeniem do oferty nowego produktu lub zastosowaniem nowej technologii. W tym celu przedsiębiorstwa prowadziły prace badawcze i rozwojowe lub kupowały gotowe rozwiązania, w formie patentów lub licencji.

Autorski projekt grantowy PFRR został bardzo dobrze przyjęty przez środowisko przedsiębiorców dzięki zgodności z realiami biznesowymi, prostocie oraz sprawności obsługi. Co ważne, był też niezwykle efektywny z punktu widzenia interwencji publicznej. Projekt przyczynił się do powstania aż 26 wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, z czego najwięcej wynalazków -18, które zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego RP. Dużym sukcesem było też zachęcenie do działalności badawczo – rozwojowej firm, które dotąd takich prac nie prowadziły. Warto też zauważyć, że połowa przedsiębiorców, którzy skorzystali z grantu, nigdy wcześniej nie korzystało ze wsparcia funduszy europejskich – dodaje Marek Dźwigaj.

Po granty najchętniej sięgały przedsiębiorstwa z sektora metalowo – maszynowego. Najmniej zrealizowanych przedsięwzięć związanych jest z sektorem medycznym. Z kolei największa cześć wydatków, ponoszonych przez firmy, dotyczyła usług badawczych, takich jak prace koncepcyjne i projektowe, prototypowanie, badanie zgodności z normami, certyfikacja wyrobów, testowanie produktów i procesów itp. Firmy chętnie kupowały także gotowe rozwiązania, systemy lub technologie w formie licencji.


Źródło: https://ddb24.pl/artykul/do-wziecia-sa-pieniadze/654269