Badanie potencjału internacjonalizacji przedsiębiorstwa

Badanie potencjału internacjonalizacji przedsiębiorstwa jest indywidualnie przygotowaną i kompleksową usługą doradczą. Określenie i wykorzystanie mocnych stron, znalezienie rozwiązań ograniczających koszty i spójne ich połączenie z takimi elementami jak wizja i strategia funkcjonowania MŚP pozwoli przygotować się do wejścia na rynki zagraniczne lub też do maksymalizacji efektów z działań już tam podejmowanych.

Osiągnięcie powyższego będzie możliwe dzięki zastosowaniu autorskiego programu opracowywanego indywidualnie dla każdej firmy. Wyniki będą przedstawione w zbiorczym raporcie z rekomendacjami do wdrożenia na poziomie firmy. Nieodzowne będzie znaczne zaangażowanie przedsiębiorcy: kadry zarządzającej, dyrektorów, menadżerów, pracowników działów zagranicznych oraz działów księgowo-finansowych.

W zależności od wielkości firmy, typu produktów i usług, badanie (audyt) potencjału internacjonalizacji będzie składał się z poniższych elementów:

  1. Spotkania z przedstawicielami firmy. W celu poznania (identyfikacji) jak w danej firmie zachodzą procesy biznesowe, konieczne są spotkania z jej przedstawicielami. Ich liczba, częstotliwość zależna jest od wielu czynników, takich jak wielkość przedsiębiorstwa czy dostępność kluczowych osób. Zidentyfikowane obszary i pozyskane informacje będą punktem wyjścia do rozpoczęcia prac analitycznych.
  2. Dobór narzędzi i przeprowadzenie audytu. Po spotkaniach i wstępnej analizie otrzymanych dokumentów dobrane zostaną najbardziej efektywne narzędzia, dzięki którym określone będę obszary, które wpływają na skuteczność podejmowanych działań, lub też w przypadku firm nie zajmujących się sprzedażą zagraniczną, na podjęcie decyzji czy firma jest gotowa, żeby rozpocząć takie działania i jakie kroki należy podjąć. Kluczowy na tym etapie jest również kontakt z przedstawicielami firmy ze względu na specyfikę danej branży, produktu bądź usługi.
    Narzędzia analityczne: analiza finansowa, identyfikacja słabych i mocnych stron – częściowe wykorzystanie analizy SWOT, bilans strategiczny przedsiębiorstwa w celu kompleksowej analizy zasobów przedsiębiorstwa, wyodrębnienia mocnych i słabych stron firmy. Wśród mocnych stron znajdują się zarówno zasoby bardzo ważne dla firmy, jak i mające dla niej małe znaczenie, kluczowe czynniki sukcesu – zbadanie kluczowych przewag konkurencyjnych, analiza łańcucha wartości – wskazanie przewag konkurencyjnych firmy w funkcjach podstawowych i pomocniczych oraz zrozumienie zbioru relacji między systemem zasobów organizacji a poziomem osiągania przez nią przewagi konkurencyjnej, analiza cyklu życia produktów i technologii umożliwiająca diagnozę wieku rynkowego produktów i technologii, niezbędna podczas planowania portfela produkcji, a także budżetu związanego z opracowaniem i wprowadzaniem nowych produktów i technologii, macierz BCG w celu oceny możliwości rozwojowych firmy i określenia jej pozycji strategicznej, macierz McKinsey’a w celu określenia kierunku rozwoju firmy prowadzącej zdywersyfikowaną działalność, macierz ADL w celu określenia kierunków rozwoju firmy, benchmarking w celu określenia pozycji firmy w porównaniu do innych firm z danego sektora i wskazania słabych i mocnych stron.
  3. Rekomendacje dla przedsiębiorstw. Po wykonaniu pracy analitycznej powstanie szczegółowy raport z rekomendacjami dotyczącymi wszystkich przeanalizowanych elementów funkcjonowania firmy. Na ich podstawie określony zostanie wewnętrzny potencjał firmy w aspektach związanych z wychodzeniem na rynki zagraniczne. Szeroki zasób informacji pozwoli przedsiębiorstwu (w zależności od tego czy prowadzi „sprzedaż zagraniczną”) podjąć decyzję o rozpoczęciu działań związanych z wychodzeniem na inne rynki, lub w przypadku firm już obecnych za granicą zoptymalizować podejmowane działania i skupić się na maksymalizowaniu efektów lub też minimalizowaniu kosztów prowadzenia działalności.

Przewidywany czas realizacji usługi

2 – 6 miesięcy w zależności od potrzeb firmy i specyfiki jej działalności.

Potencjalne korzyści przedsiębiorstwa

W szczególności wzrost sprzedaży przedsiębiorcy, wzrost zysku / redukcja kosztów, rozszerzenie rynków zbytu.

Identyfikacja potrzeb przedsiębiorący

Potrzeby przedsiębiorców w zakresie objętym usługą zostały zidentyfikowane m.in. w ramach badania prowadzonego wspólnie przez PFRR i PB (raport z badania 2018 „Identification of needs related to increase of innovativeness of internationalisation among SMEs” oraz analiz własnych PFRR). Proponowana usługa badania potencjału internacjonalizacji opiera się również o doświadczenia personelu PFRR oraz liczby zapytań jakie wystosowują przedsiębiorcy zamierzający wychodzić na rynki zagraniczne.

Przedsiębiorcy niejednokrotnie mają pomysł wyjścia na rynek zewnętrzny, planują nawet działania na rynkach zagranicznych, natomiast jednym z kluczowych elementów założonej strategii jest brak dostosowania firmy do założonych działań. Usługa odpowiada więc na pytanie jakie działania wewnętrzne powinna podjąć firma (zmiana struktury, dostosowanie produkcji do zwiększonych zamówień, utworzenie lub rozbudowa działu eksportu, wskazanie kluczowych kwalifikacji przy wychodzeniu na rynek zewnętrzny, itp.), aby nie ponieść porażki przy działaniach eksportowych.

Usługa bazuje na bezpośredniej i ścisłej współpracy usługodawcy z przedsiebiorcą, począwszy od wskazanych powyżej prac analitycznych, by realizacja usługi była jak najbardziej szyta na miarę potrzeb przedsiębiorstwa. Oferowana usługa opiera się na wiedzy eksperckiej oferowanej przez personel PFRR i doświadczeniu w korzystaniu ze wskazanych narzędzi. Istotna jest bowiem nie tylko sama analiza, ale poprawne wnioskowanie dotyczące definiowania problemów i doradztwo w zakresie ich rozwiązywania. Usługa stanowi podwaliny do dalszego rozwoju firmy i wspieraniu jej w procesie internacjonalizacji. Na podstawie wyników analiz i przedstawionego raportu przedsiębiorstwo otrzymuje obiektywny obraz swoich zasobów i dowiaduje się, gdzie tkwi największy potencjał do rozwoju firmy i internacjonalizacji oraz jakie obszary wymagają poprawy i/lub zmiany. Dzięki przeprowadzonej usłudze przedsiębiorstwo posiada wiedzę na temat obszarów, które wymagają usprawnienia, by jak najlepiej wykorzystywać posiadane zasoby w procesie internacjonalizacji.

Założenia cenowe

15 000 – 38 000 PLN. Przedstawiony powyżej przedział cenowy ma charakter szacunkowy. Cena danej usługi będzie negocjowana indywidualnie z przedsiębiorcą po dokonaniu wstępnej analizy jego potrzeb w kontekście planowanego przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę w szczególności stawkę za roboczodzień pracy eksperta i liczbę roboczodni pracy zespołu ekspertów

Odbiorcy

MŚP z woj. podlaskiego zainteresowane ekspansją zagraniczną – planujące internacjonalizację oraz firmy działające już na rynkach zagranicznych i chcące poprawić swoje wyniki.

Osoba kontaktowa w sprawie usługi

Anna Wrzesińska
tel:  604 079 373
e-mail: wrzesinska@pfrr.pl

Usługa świadczona przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego – kwalifikowanego dostawcę usług w ramach RPO WP, Poddziałanie 1.4.1 Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP.